Bericht
gepubliceerd op 20 april 2015

Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard De richtlijnen voor het De rich

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2015003151
pub.
20/04/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Algemene Administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard De richtlijnen voor het bestellen, opstellen en indienen van de papieren fiches 281.50 en samenvattende opgaven 325.50 met betrekking tot de inkomsten van 2014 zijn beschikbaar op de website: http://financien.belgium.be (doorklikken op: Experten & Partners > Bericht aan schuldenaars en daarna, onder de titel Bericht aan schuldenaars (aanslagjaar 2015), op: Commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard (Fiche 281.50 - opgave 325.50)).

De richtlijnen betreffende het indienen van die documenten langs elektronische weg (of op elektronische informatiedrager) zijn opgenomen in de brochure "Belcotax on web". Die brochure kan eveneens op bovenvermelde website worden geraadpleegd (doorklikken op: Over de FOD > Structuur en diensten > Algemene administraties > Fiscaliteit > Belcotax-on-web > brochure Belcotax On Web inkomsten 2014 (v 3) (PDF, 124 MB)).

In beide gevallen moeten die documenten vóór 30 juni 2015 worden ingediend.

TER HERINNERING Overeenkomstig artikel 57, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno's, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard, die voor de verkrijgers al dan niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn (bezoldigingen van meewerkende echtgenoten uitgezonderd), slechts als beroepskosten aangenomen wanneer ze worden verantwoord door individuele fiches en een samenvattende opgave.

Ter uitvoering van voormeld artikel bepaalt artikel 30 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 dat die fiches en samenvattende opgave langs elektronische weg moeten worden ingediend, tenzij de schuldenaars (of de persoon die gemachtigd is de bedoelde fiches en samenvattende opgave namens hen in te dienen) niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikken om aan deze verplichting te voldoen. In dit geval moeten deze fiches en samenvattende opgave worden ingediend op papier of op elektronische informatiedrager.

Meer informatie over het indienen van de voormelde documenten kan worden verkregen bij de hierna vermelde "documentatiecentra - bedrijfsvoorheffing".

Région de Bruxelles - Capitale

Centre de Documentation - Précompte professionnel Avenue Pont de Luttre 74 1190 Bruxelles Tél. : 0257/69525 (N/F)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing Luttrebruglaan 74 1190 Brussel Tel.: 0257/69525 (N/F)

Région flamande

Centre de Documentation - Précompte professionnel Vlaanderenstraat 1 9300 Aalst Tél. : 0257/73660 (N) Fax : 0257/96316

Vlaams Gewest

Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing Vlaanderenstraat 1 9300 Aalst Tel.: 0257/73660 (N) Fax: 0257/96316

Région wallonne

Centre de Documentation - Précompte professionnel C.A.E. - Avenue Mélina Mercouri Blocs B1-B2-B3 7000 Mons Tél. : 0257/88110 (F/D) Fax : 0257/98645

Waals Gewest

Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing C.A.E. - Avenue Mélina Mercouri, Blocs B1-B2-B3 7000 Mons Tel.: 0257/88110(F/D) Fax: 0257/98645


(De pers wordt verzocht dit bericht over te nemen)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^