Bericht
gepubliceerd op 12 mei 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Orde van advocaten bij de balie van Verviers en de Orde Dit bes

bron
raad van state
numac
2016018185
pub.
12/05/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016018185

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Orde van advocaten bij de balie van Verviers en de Orde van advocaten bij de balie van Hoei hebben de nietigverklaring gevorderd van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg te Luik en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2016.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 219.014/XI-21.082.

Voor de Hoofdgriffier, Chr. Stassart, Hoofdsecretaris.


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^