Bericht
gepubliceerd op 13 september 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De G

bron
raad van state
numac
2017031167
pub.
13/09/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017031167

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/1991 pub. 17/03/2011 numac 2011000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De GEMEENTE SINT-GENESIUS-RODE, die woonplaats kiest bij Mrs. Jérôme SOHIER en Manoël DE KEUKELAERE, advocaten, met kantoor te 1000 Brussel, Emile De Motlaan 19 (G/A. 222.920/Abis-15) en Baudouin PETIT, die woonplaats kiest bij Mr. Jérôme SOHIER, advocaat, met kantoor te 1000 Brussel, Emile De Motlaan 19 (G/A. 222.993/Abis-18) hebben op respectievelijk 21 en 30 augustus 2017 de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010016 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2014 tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 05/07/2017 numac 2017030434 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de indiening en de behandeling van de aanvragen tot bijkomende indexaanpassingen in het kader van de dienstencheques type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206160 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 17 en programma 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030478 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetensch sluiten houdende de vernietiging van het besluit van het schepencollege van Sint-Genesius-Rode van 24 november 2016 betreffende implementatie arrest Raad van State inzake taalfaciliteiten en van het besluit van de gemeenteraad van 16 mei 2017 houdende communicatie van het arrest van de Raad van State.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2017.

Deze zaken zijn ingeschreven onder de rolnummers G/A. 222.920/Abis-15 en G/A. 222.993/Abis-18.

Namens de Hoofdgriffier : Yves Depoorter, Bestuurlijk Attaché.


begin


Publicatie : 2017-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^