Bericht
gepubliceerd op 13 september 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De G

bron
raad van state
numac
2017040727
pub.
13/09/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017040727

RAAD VAN STATE


Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De GEMEENTE WEZEMBEEK-OPPEM, die woonplaats kiest bij Mr. Marie BOURGYS, advocaat, met kantoor te 1160 Brussel, Alphonse Valkenerslaan 5/1, heeft op 25 augustus 2017 de schorsing van de tenuitvoerlegging en de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel besluit van 26 juni 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 29/01/2018 numac 2018010016 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2014 tot bepaling van de gereserveerde capaciteiten en gemeenschappelijke capaciteiten in de sector van de hulpverlening aan de jeugd type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 05/07/2017 numac 2017030434 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de indiening en de behandeling van de aanvragen tot bijkomende indexaanpassingen in het kader van de dienstencheques type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017206160 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 17 en programma 02 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 06/07/2017 numac 2017030478 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen die onder het gezag staan van de minister tot wiens bevoegdheid het Wetensch type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 10/07/2017 numac 2017012905 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan Luchthaven van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. 26/06/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017204068 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van bijlage 30 bij het Waals Toerismewetboek sluiten houdende de vernietiging van de besluiten van het schepencollege van Wezembeek-Oppem van 3 augustus 2016 en 31 augustus 2016 inzake implementatie arrest Raad van State betreffende taalfaciliteiten.

Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 juli 2017.

Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 222.955/Abis-17.

Namens de Hoofdgriffier : Yves Depoorter, Bestuurlijk Attaché.


begin


Publicatie : 2017-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^