Bericht
gepubliceerd op 21 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 januari 2018 in zake Maria Cimpoes tegen de bvba « High Security », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 januari 2018, he « 1.

bron
grondwettelijk hof
numac
2018201351
pub.
21/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201351

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij vonnis van 16 januari 2018 in zake Maria Cimpoes tegen de bvba « High Security », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 januari 2018, heeft de Arbeidsrechtbank Waals-Brabant, afdeling Waver, de volgende prejudiciële vragen gesteld : « 1. Schendt artikel 52 van de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro o type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, onderteken type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, in die zin geïnterpreteerd dat het de uitgebreide bescherming tegen ontslag van de leden van de vakbondsafvaardiging, bepaald in de wet van 19 maart 1991 voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen niet ondergeschikt maakt aan de daadwerkelijke uitoefening door hen van de opdrachten die in principe worden toegekend aan de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, aangezien het erop neer zou komen dat, zonder objectieve en redelijke verantwoording, werkgevers die leden van de vakbondsafvaardiging hebben tewerkgesteld, die zich in strikt identieke situaties bevinden, namelijk die niet daadwerkelijk de opdrachten uitvoeren die gewoonlijk worden toegekend aan het CPBW (ongeacht of dat laatste al dan niet is ingesteld), verschillend worden behandeld ? 2. Schendt artikel 52 van de wet van 4 augustus 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Kaïro o type wet prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Gabon tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, onderteken type wet prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Franse Republiek betreffende het kraamgeld, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 sluiten betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, in die zin geïnterpreteerd dat het de uitgebreide bescherming tegen ontslag van de leden van de vakbondsafvaardiging, bepaald in de wet van 19 maart 1991 voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen niet ondergeschikt maakt aan de daadwerkelijke uitoefening door hen van de opdrachten die in principe worden toegekend aan de leden van het comité voor preventie en bescherming op het werk, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet aangezien het erop neer zou komen dat zonder objectieve en redelijke verantwoording werkgevers die leden van de vakbondsafvaardiging hebben tewerkgesteld, die zich in strikt verschillende situaties bevinden, namelijk die al dan niet daadwerkelijk de opdrachten uitvoeren die gewoonlijk worden toegekend aan het CPBW (ongeacht dat laatste al dan niet is ingesteld), identiek worden behandeld ? ». Die zaak is ingeschreven onder nummer 6832 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^