Bericht
gepubliceerd op 23 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 januari 2018 in zake Z.D. tegen Fedasil, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 januari 2018, heeft de Arbeidsrechtbank Waa « Sche

bron
grondwettelijk hof
numac
2018201450
pub.
23/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201450

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij vonnis van 12 januari 2018 in zake Z.D. tegen Fedasil, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 januari 2018, heeft de Arbeidsrechtbank Waals-Brabant, afdeling Waver, de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Schendt artikel 7 van de wet van 12 april 2007 [lees : 12 januari 2007] betreffende de opvang van asielzoekers de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het de mogelijkheid tot verlenging van de opvang om reden van de schoolloopbaan voorbehoudt aan de aanvragers wier asielprocedure ten vroegste op 1 april van het lopende schooljaar is afgesloten, waarbij de andere aanvragende studenten zonder mogelijkheid tot verlenging van het lopende jaar worden gelaten, waardoor de voortzetting van hun schoolloopbaan aldus in gevaar wordt gebracht, en zulks in het bijzonder voor de studenten die zich aan het einde van de opleiding bevinden ? ».

Die zaak is ingeschreven onder nummer 6831 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^