Bericht
gepubliceerd op 16 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bericht betreffende de samenstelling van paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 1968 betreffende d Enkel

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2018205060
pub.
16/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205060

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Bericht betreffende de samenstelling van paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités (Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969), de betrokken organisaties om mee te delen of zij voor vertegenwoordiging in aanmerking wensen te komen in het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest (nr. 339.01), het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Waalse Gewest (nr. 339.02) en het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (nr. 339.03), die opgericht zijn bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 (Belgisch Staatsblad van 24 september 2018).

Enkel de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties die beantwoorden aan de criteria van artikel 3 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités kunnen zich kandidaat stellen om te zetelen in een paritair comité of subcomité.

De vakorganisaties van werkgevers die niet aan deze criteria beantwoorden, kunnen vragen om te worden erkend in een welbepaalde bedrijfstak (artikel 3, eerste lid, 3).

De geïnteresseerde organisaties worden verzocht om, binnen de maand die volgt op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, mee te delen of zij wensen vertegenwoordigd te zijn en het bewijs te leveren van hun representativiteit.

Deze kandidaturen moeten gericht worden aan de heer directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, te 1070 Brussel.

Voor bijkomende inlichtingen kunnen de organisaties zich richten tot de administratie (tel. 02/233.46.41).


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^