Beschikking van 04 april 2019
gepubliceerd op 24 april 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019011781
pub.
24/04/2019
prom.
04/04/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019011781

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


4 APRIL 2019. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 19 van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen wordt aangevuld met een paragraaf 6, luidend als volgt : « In het kader van de gescheiden ophaling en onverminderd de paragrafen 3 en 4, kunnen de gemeenten, in voorkomend geval, op hun hele grondgebied of op een deel ervan, de producenten of houders van afvalstoffen verplichten om op het terrein waarvan ze eigenaar zijn, of op de weg, gebruik te maken van individuele harde vuilnisbakken waarin de vuilniszakken bestemd voor de ophaling van organische afvalstoffen en restafval worden geplaatst rekening houdend met de stedenbouwkundige kenmerken van het grondgebied in kwestie en de mogelijkheden van de producenten of houders van afvalstoffen om die harde vuilnisbakken binnen te zetten.

Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid bezorgt de bovenvermelde gemeenten een eensluidend advies over hun reglement ter zake. Indien het Gewestelijk Agentschap voor Netheid geen advies uitbrengt binnen dertig dagen, wordt het advies geacht positief te zijn.

Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid stelt een standaardmodel van individuele harde vuilnisbak vast. ».

Art. 3.Deze ordonnantie wordt van kracht de dag waarop ze wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 4 april 2019.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2017-2018 A-686/1 Voorstel van ordonnantie Gewone zitting 2018-2019 A-686/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 22 maart 2019.


begin


Publicatie : 2019-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^