Beschikking van 04 oktober 2018
gepubliceerd op 18 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie tot invoering van de gelijkekansentest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018031953
pub.
18/10/2018
prom.
04/10/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018031953

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


4 OKTOBER 2018. - Ordonnantie tot invoering van de gelijkekansentest


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, het geen volgt : HOOFDSTUK I. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Gelijkekansentest

Art. 2.§ 1. Elke minister en staatssecretaris stelt een evaluatieverslag op voor de volgende ontwerpen : 1° wetgevende of reglementaire ontwerpen ;2° ontwerpen van beheersovereenkomsten ;3° ontwerpen van strategische planningsdocumenten ;4° ontwerpen van opdracht- en concessiedocumenten betreffende voorgenomen overheidsopdrachten en concessies.De Regering bepaalt het bedrag van de drempel van het toepassingsgebied ; 5° ontwerpen van subsidiegidsen ;6° ontwerpen van besluiten tot toekenning van een subsidie.De Regering bepaalt het bedrag van de drempel van het toepassingsgebied.

Het evaluatieverslag bedoeld in het eerste lid, betreft in een eerste luik de impact van het ontwerp op het criterium van de genderdimensie, overeenkomstig de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Daarnaast betreft het verslag een exhaustieve impactanalyse van het ontwerp gelet op de volgende criteria : - handicap ; - etnisch-culturele minderheden ; - seksuele oriëntatie, genderidentiteit en genderexpressie ; - afkomst en sociale situatie.

Het evaluatieverslag bedoeld in het eerste lid, kan betrekking hebben op andere criteria, indien de auteur van de in § 1 bedoelde ontwerpen dat relevant acht. § 2. De Regering kan het model-evaluatieverslag van de impact, « gelijkekansentest » genoemd, regelen. § 3. Het evaluatieverslag, bedoeld in § 1, eerste lid, moet niet worden opgesteld voor een wetgevend of reglementair ontwerp : 1° houdende instemming met internationale verdragen en akkoorden ;2° houdende instemming met samenwerkingsakkoorden tussen het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Federale Staat of een of meerdere Gemeenschappen of Gewesten ;3° met een louter formeel karakter, waaronder de ontwerpen waarvoor het advies van de Raad van State niet verzocht wordt overeenkomstig artikelen 3, § 1, eerste lid, en 5 van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973 ;4° dat de nationale veiligheid en de openbare orde aanbelangt ;5° waarvoor het advies van de Raad van State wordt gevraagd met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, of waarover geen advies van de Raad van State wordt gevraagd in het met bijzondere redenen omklede geval van hoogdringendheid, bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van diezelfde wetten ;6° dat geen rechtstreekse of onrechtstreekse invloed heeft op natuurlijke personen.

Art. 3.De Regering wordt belast met het proces van opvolging van de uitgevoerde evaluatieverslagen. HOOFDSTUK III. - Gewestelijk comité voor gelijke kansen

Art. 4.§ 1. De Regering richt een gewestelijk comité voor gelijke kansen op, dat toeziet op de integratie van de gelijkekansendimensie in de beleidslijnen van het Gewest. § 2. Het gewestelijk comité wordt belast met het toezicht op de uitvoering en met de evaluatie van de gelijkekansentest. § 3. Het comité zoals bedoeld in § 1 bestaat uit een strategische groep en een operationele groep. De strategische groep formuleert voorstellen over de integratie van de gelijkekansendimensie in de beleidslijnen van het Gewest. De operationele groep behandelt de transversale gelijkekansendossiers. § 4. De Regering bepaalt de samenstelling van het gewestelijk comité. HOOFDSTUK IV. - Wijzigings- en inwerkingtredingsbepalingen

Art. 5.Artikel 3, 2°, van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt als volgt vervangen : « stelt hij of zij overeenkomstig de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest en haar uitvoeringsbesluiten, een evaluatieverslag op van de impact ervan op onder meer de respectieve situatie van vrouwen en mannen.

Deze bepaling is niet van toepassing op de instrumenten zoals bedoeld in artikel 2, § 3, van dezelfde ordonnantie ; ».

Art. 6.In artikel 4, § 3, van de ordonnantie van 8 december 2016 betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt de zin « Elke minister en staatssecretaris evalueert elk ontwerp van wetgevende of regelgevende akten vanuit het oogpunt van handistreaming. » vervangen als volgt : « Elke minister en staatssecretaris stelt, overeenkomstig de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest en haar uitvoeringsbesluiten, een evaluatieverslag op vanuit het oogpunt van handistreaming.

Deze bepaling is niet van toepassing op de instrumenten zoals bedoeld in artikel 2, § 3, van dezelfde ordonnantie. ».

Art. 7.Deze ordonnantie treedt in werking op 1 januari 2019, met uitzondering van artikel 2, § 1, 2° tot 6°, dat in werking treedt op 1 maart 2019.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 4 oktober 2018.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2017-2018 A-699/1 Ontwerp van ordonnantie.

A-699/2 Verslag.

A-699/3 Amendementen na verslag.

Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van maandag 17 september 2018.


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^