Beschikking van 04 september 2008
gepubliceerd op 19 september 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2008031466
pub.
19/09/2008
prom.
04/09/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2008. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1)


Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Aan de ordonnantie van 20 mei 1999 betreffende de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofstedelijk Gewest, wordt in hoofdstuk VII een artikel 28bis ingevoegd luidend als volgt : «

Artikel 28bis.Een rust- of overlevingstoelage ten laste van de budgettaire kredieten van de GOMB wordt toegekend aan het personeelslid van de GOMB en zijn rechthebbenden, dat krachtens zijn personeelsstatuut de valorisatie van een buiten de GOMB uitgeoefende beroepsactiviteit heeft bekomen, die niet in aanmerking kan komen voor de vaststelling van het rust- of overlevingspensioen toegekend in toepassing van de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Deze toelage is gelijk aan het verschil tussen het pensioen dat zou worden toegekend in toepassing van de wet van 28 april 1958, rekening gehouden met alle uitgeoefende diensten gevaloriseerd overeenkomstig het eerste lid, en het pensioen waarop werkelijk aanspraak zou kunnen gemaakt worden in toepassing van de vermelde wet.

De aldus vastgestelde toelage wordt verminderd met het deel van het rust- of overlevingspensioen of met de ouderdoms- of overlevingsrente toegekend door één van de regelingen van de sociale zekerheid of door de pensioenregeling der zelfstandigen en overeenstemmend met de diensten in aanmerking genomen om het bedrag van voornoemde toelage vast te stellen.

Deze toelage wordt toegekend indien het personeelslid in dienst was van de GOMB ten laatste op 24 oktober 1997. »

Art. 3.De ordonnantie treedt in werking op 1 januari 1978.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 4 september 2008.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, B. CEREXHE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Mevr. E. HUYTEBROECK _______ Nota (1) Gewone zitting 2007-2008. Documenten van het Parlement. - Voorstel van ordonnantie, A-468/1.

Verslag, A-468/2.

Integraal verslag. - Bespreking. Vergadering van donderdag 17 juli 2008. - Aanneming.Vergadering van vrijdag 18 juli 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^