Beschikking van 05 februari 2015
gepubliceerd op 19 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag nr. 156 betreffende de gelijke kansen en behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers met gezinsverantwoordelijkheden, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève op 23 juni 198

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031094
pub.
19/02/2015
prom.
05/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

5 FEBRUARI 2015. - Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag nr. 156 betreffende de gelijke kansen en behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers met gezinsverantwoordelijkheden, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève op 23 juni 1981 (1)


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Het Verdrag nr. 156 betreffende de gelijke kansen en behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers met gezinsverantwoordelijkheden, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie te Genève op 23 juni 1981, zal volkomen gevolg hebben..

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 5 februari 2015.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Mevr. C. FREMAULT _______ Nota (1) Gewone zitting 2014-2015. Documenten van het Parlement. - Ontwerp van ordonnantie, A-42/1 Verslag (verwijzing), A-42/2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming; Vergadering van vrijdag 23 januari 2015.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^