Beschikking van 06 juli 2000
gepubliceerd op 19 september 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie houdende oprichting van de dienst met afzonderlijk beheer « Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise »

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2000031304
pub.
19/09/2000
prom.
06/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JULI 2000. - Ordonnantie houdende oprichting van de dienst met afzonderlijk beheer « Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise »


De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Een dienst met afzonderlijk beheer, « Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise » genaamd, wordt opgericht binnen het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 3.Het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise heeft tot taak expertises uit te voeren voor de bedrijven uit de voedingssector en ze advies te verlenen inzake voedingsmiddelentechnologie, eetwarenwetgeving en kwaliteitsnormering.

Art. 4.De saldi op de rekeningen van de gewone en van de buitengewone rekenplichtigen van het Proef- en Ontledingsstation alsook de daaraan verbonden rechten en verplichtingen worden overgedragen aan de in artikel 2 vermelde dienst met afzonderlijk beheer.

Art. 5.De Brusselse Hoofdstedelijke Regering bepaalt, op de voordracht van de bevoegde minister en de minister van Financiën en Begroting, de organieke regels die van toepassing zijn op het financieel en materieel beheer van de in artikel 2 vermelde dienst met afzonderlijk beheer.

Deze regelen omvatten onder meer : 1. het opmaken en het bekendmaken van een begroting en van rekeningen;2. de controle van de rekeningen door het Rekenhof die ter plaatse kan verricht worden;3. het houden van de uitgaven binnen de perken van de ontvangsten en van de goedgekeurde limitatieve kredieten;4. de mogelijk om, vanaf het begin van het jaar, de bij het verstrijken van het vorige jaar beschikbare geldmiddelen te gebruiken;5. het bijhouden van een vermogenscomptabiliteit en het opmaken van een inventaris van het vermogen;6. de behandeling en de bewaring van de gelden en de waarden door een tegenover het Rekenhof verantwoordelijke rekenplichtige;7. de beperking in de tijd van de overdrachten waartoe machtiging is verleend.

Art. 6.Het Brussels Centrum voor Voedingsmiddelenexpertise stelt een jaarverslag op dat ter kennis wordt gebracht van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad.

Art. 7.Deze ordonnantie treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 6 juli 2000.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen J. SIMONET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, J. CHABERT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting, E. TOMAS De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen, Mevr. A. NEYTS-UYTTEBROECK De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel, D. GOSUIN _______ Nota (1) Gewone zitting 1999-2000. Documenten van de Raad - Ontwerp van ordonnantie A-91/1. Verslag A-91/2.

Volledig verslag - Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 30 juni 2000.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^