Beschikking van 07 december 2017
gepubliceerd op 19 december 2017

Ordonnantie tot harmonisering van de procedures met betrekking tot de administratieve geldboeten inzake de reisagentschappen en het toeristische logies

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017014278
pub.
19/12/2017
prom.
07/12/2017
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2017014278

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


7 DECEMBER 2017. - Ordonnantie tot harmonisering van de procedures met betrekking tot de administratieve geldboeten inzake de reisagentschappen en het toeristische logies


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 14 van de ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 wordt in het eerste lid het getal « 25.000 » vervangen door het getal « 4.160 »; 2° in § 1 wordt in het tweede lid het getal « 5.000 » vervangen door het getal « 833 »; 3° § 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.De bepalingen van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van toepassing op de administratieve geldboeten bepaald in § 1. »; 4° de §§ 3 tot en met 8 worden opgeheven.

Art. 3.In artikel 23 van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1 worden de getallen « 250 » en « 25.000 » onderscheidenlijk vervangen door de getallen « 41,6 » en « 4.160 »; 2° § 2 wordt vervangen als volgt : « § 2.De bepalingen van de ordonnantie van 9 juli 2015 houdende geharmoniseerde regels betreffende de administratieve geldboeten bepaald bij de wetgeving op het vlak van werkgelegenheid en economie zijn van toepassing op de administratieve geldboeten bepaald in § 1. »; 3° de §§ 3 en 4 worden opgeheven.

Art. 4.§ 1 Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 april 2016 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor bepaalde taken opgenomen in artikel 23 van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies wordt opgeheven. § 2. In artikel 3, eerste lid van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 januari 2013 tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor de inning en de invordering van bepaalde bedragen, wordt het 3° opgeheven.

Art. 5.De inning en de invordering van de administratieve geldboeten, waarvoor de beslissing om ze op te leggen werd genomen vóór de inwerkingtreding van deze ordonnantie maar waarvan de behandeling momenteel nog lopende is, blijven onderworpen aan de regeling onder artikel 14 van de ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen en onder artikel 23 van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies, zoals deze bepalingen vóór de inwerkingtreding van deze ordonnantie van toepassing waren.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 07 december 2017.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT _______ Nota Gewone zitting 2016-2017 Documenten van het Parlement : A-514/1 Ontwerp van ordonnantie.

Gewone zitting 2017-2018 A-514/2 Verslag.

Integraal verslag : 17 november 2017.

Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 17 november 2017.


begin


Publicatie : 2017-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^