Beschikking van 07 maart 2002
gepubliceerd op 08 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie tot invoering van een beleidsprogramma in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031189
pub.
08/05/2002
prom.
07/03/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 MAART 2002. - Ordonnantie tot invoering van een beleidsprogramma in de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (1)


De Verenigde Vergadering heeft aangenomen en Wij, Verenigd College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 26bis , § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijke welzijn wordt als volgt aangevuld : « 8° het beleidsprogramma bedoeld in artikel 72. »

Art. 3.In hoofdstuk VI van dezelfde wet wordt in de plaats van afdeling 1, die afdeling 1bis wordt, een nieuwe afdeling 1 ingevoegd luidende : « Afdeling 1. - Beleidsprogramma

Art. 72.Bij de eerste begroting van het jaar dat volgt op de algehele vernieuwing van de raad voor maatschappelijke welzijn, wordt een beleidsprogramma voor de duur van zijn mandaat gevoegd, dat minstens de belangrijkste beleidsplannen en de begrotingsmiddelen bevat.

Dat beleidsprogramma wordt overeenkomstig artikel 26bis , § 1, 8°, aan het overlegcomité voorgelegd.

Art. 73.Het door de raad voor maatschappelijk welzijn goedgekeurde beleidsprogramma wordt aan de gemeenteraad met vermelding van de uitgebrachte stemmen bezorgd.

Het beleidsprogramma wordt toegelicht door de O.C.M.W.-voorzitter en besproken tijdens de vergadering van de gemeenteraad die de goedkeuring van de in artikel 72 bedoelde begroting op de agenda heeft. »

Art. 4.Deze ordonnantie treedt in werking op de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Voordat het beleidsprogramma voor de eerste keer wordt toegepast, wordt het voorbereid, voorgelegd aan het overlegcomité en goedgekeurd door de raad voor maatschappelijke welzijn, zodat het bij de goedkeuring van de begroting 2003 aan de gemeenteraad kan worden voorgesteld.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, op 7 maart 2002.

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, J. CHABERT Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, D. GOSUIN Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, E. TOMAS Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, G. VANHENGEL _______ Nota (1) Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : Gewone zitting 2000-2001. B - 57/1. Voorstel van ordonnantie.

Gewone zitting 2001-2002.

B - 57/2. Verslag. - B - 57/3. Amendement na verslag.

Volledig verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 1 maart 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^