Beschikking van 07 november 2002
gepubliceerd op 27 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 december 2001 tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031577
pub.
27/11/2002
prom.
07/11/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2002. - Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 7 december 2001Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 07/12/2001 pub. 11/12/2002 numac 2002021461 bron ministerie van financien, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van hun fiscale bevoegdheden en betreffende de overlegprocedures inzake technische uitvoerbaarheid van door de Gewesten sluiten tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen (1)


De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Instemming wordt betuigd met het samenwerkingsakkoord van 7 december 2001Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 07/12/2001 pub. 11/12/2002 numac 2002021461 bron ministerie van financien, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van hun fiscale bevoegdheden en betreffende de overlegprocedures inzake technische uitvoerbaarheid van door de Gewesten sluiten tussen de Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 november 2002.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, F.-X. de DONNEA De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, J. CHABERT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting, E. TOMAS De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel, D. GOSUIN _______ Nota (1) Documenten van de Raad : Gewone zitting 2001-2002 : A-322/1.Ontwerp van ordonnantie.

A-322/2. Verslag.

Volledig verslag : Bespreking. Vergadering van woensdag 16 oktober 2002.

Aanneming. Vergadering van donderdag 17 oktober 2002.

SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE FEDERALE STAAT, DE GEWESTEN EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE ONTWIKKELING VAN BUURTDIENSTEN EN -BANEN Gelet op de artikelen 1, 39 en 134 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op de artikelen 6 en 92bis , § 1, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 42;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990, inzonderheid op artikel 55bis ;

Gelet op de wet van 20 juli 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2001 pub. 24/07/2001 numac 2001009636 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 20/07/2001 pub. 11/08/2001 numac 2001012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen sluiten tot bevordering van de buurtdiensten en -banen;

Overwegende dat het noodzakelijk is dat tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitse Gemeenschap een samenwerkingsakkoord wordt gesloten over de buurtdiensten en -banen om zo doeltreffend mogelijk banen te scheppen die verbonden zijn aan deze werken en diensten; inzonderheid ten voordele van de werkzoekenden die ingeschreven zijn in de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen;

Overwegende dat de contracterende partijen het aan de oppervlakte brengen van bezoldigde banen willen ondersteunen en banen willen scheppen in het bijzonder voor de werklozen die op dit ogenblik ingeschreven zijn bij de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen;

Overwegende dat de Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen inderdaad, in tegenstelling tot de banen die gecreëerd worden via de dienstencheques, geen arbeidsovereenkomsten volgens de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten bieden en de betrokken dienstverleners gelijkstellen met werklozen voor al wat geen betrekking heeft op hun PWA-prestaties;

Overwegende dat via dit stelsel de gebruikers zullen kunnen genieten van een aanbod van diensten die op een professionele manier worden geleverd door bezoldigde werknemers;

De Federale Staat, vertegenwoordigd door de Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid;

Het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, in de persoon van de Minister-President en van de Vlaamse Minister van Werkgelegenheid en Toerisme;

Het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, in de persoon van de Minister-President en van de Waalse Minister van Werkgelegenheid en Vorming; het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn Regering, in de persoon van de Minister-President en van de Minister van Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting;

De Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar Regering, in de persoon van de Minister-President en Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, Kwamen het volgende overeen :

Artikel 1.De contracterende partijen verbinden zich ertoe, elk binnen hun bevoegdheid, de nodige maatregelen te nemen voor de goede werking van een stelsel dat de ontwikkeling van buurtdiensten en -banen mogelijk maakt door middel van dienstencheques.

Art. 2.De Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap erkennen de ondernemingen die buurtwerken of -diensten mogen uitoefenen die vergoed zullen worden door middel van een dienstencheque. Deze erkenning gaat uit van bevoegdheden van de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap op het vlak van werkgelegenheid en economisch en financieel beleid.

De erkenning gebeurt na advies van een erkenningscommissie waarvan de samenstelling zal worden bepaald in overleg met de sociale partners.

Wat de diensten van bijstand aan personen betreft, moet er voorafgaand aan de erkenning door het Gewest een erkenning worden verleend door de bevoegde overheid voor wat betreft het aspect van kwaliteit en de veiligheid van de gelevierde diensten, in overeenstemming met het tweede lid van artikel 2, 6°, van de wet.

De erkenningen gebeuren door de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap rekening houdend met de criteria die werden vastgelegd in de wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen, inzonderheid het feit dat het moet gaan om minstens halftijdse banen en om nieuwe economische activiteiten.

Art. 3.Om erkend te worden, mogen de ondernemingen, op het ogenblik van hun aanvraag, geen achterstallige belastingen verschuldigd zijn noch achterstallige bijdragen te innen door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of door of voor rekening van fondsen voor bestaanszekerheid; de bedragen waarvoor een aflossingsplan werd opgesteld dat wordt geëerbiedigd, worden niet als achterstallen beschouwd.

Daarnaast moeten de handelsvennootschappen voldoen aan de volgende bijkomende voorwaarden : 1° niet in staat van faillissement verkeren;2° onder de bestuurders, zaakvoerders, lasthebbers of personen bevoegd om de vennootschap te verbinden, geen personen hebben aan wie het uitoefenen van dergelijke functies verboden is krachtens het koninklijk besluit nr.22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; 3° onder de bestuurders, zaakvoerders, lasthebbers of personen bevoegd om de vennootschap te verbinden, geen personen hebben die, tijdens de periode van vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag tot erkenning, aansprakelijk gesteld zijn voor de verbintenissen of schulden van een gefailleerde vennootschap met toepassing van de artikelen 35, 6°, 63ter , 123, tweede lid, 7° of 133bis , van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

Art. 4.Het uitgiftebedrijf wordt gekozen door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening na offerteaanvraag. De Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap verbinden zich ertoe deze keuze te eerbiedigen en de praktische modaliteiten van de met deze onderneming gesloten overeenkomst te goeder trouw uit te voeren.

Art. 5.De Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap verbinden zich ertoe aan het uitgiftebedrijf een financiële tegemoetkoming per gepresteerd uur ten voordele van de gebruikers die gevestigd zijn op hun respectieve grondgebieden over te maken op grond van de dienstencheques die door deze onderneming gevalideerd werden en aan de door hen erkende ondernemingen bezorgd werden. Op grond hiervan verbindt de Federale Staat zich ertoe een gelijkwaardig bedrag over te maken aan het uitgiftebedrijf.

De Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap verbinden zich ertoe de limieten te respecteren van de begrotingen die zijn vastgesteld in artikel 6 van dit samenwerkingsakkoord, voor de begrotingen 2001-2002.

Art. 6.Om de betaling van de in artikel 5 bedoelde financiële tegemoetkoming te garanderen : - verbindt het Vlaamse Gewest zich ertoe 560 miljoen BEF per jaar te bestemmen; - verbindt het Waalse Gewest zich ertoe 330 miljoen BEF per jaar te bestemmen; - verbindt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich ertoe 100 miljoen BEF per jaar te bestemmen; - verbindt de Duitstalige Gemeenschap zich ertoe 10 miljoen BEF per jaar te bestemmen, in functie van de dienstencheques die door de gebruikers gevestigd zijn op hun grondgebied bezorgd werden.

De federale Staat verbindt zich ertoe 1 miljard BEF per jaar over te maken volgens dezelfde verdeelsleutel in functie van de gebruikte dienstencheques.

De bedragend bedoeld in de overige alineas zijn niet aftrekbaar van de budgetten die huidig besteed worden aan de werkgelegenheidsbeleiden.

Art. 7.De Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap bepalen bij samenwerkingsakkoord de voorwaarden en de procedure voor de erkenning van de ondernemingen.

Art. 8.De Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap verbinden zich ertoe aan elkaar de redenen mee te delen van de intrekking van de erkenning van ondernemingen.

De Federale Staat (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) verbindt zich ertoe de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap op de hoogte te brengen van de misbruiken die hij zou vaststellen in het kader van de controlebevoegdheden waarover hij beschikt.

Het bevoegde Gewest of de bevoegde Gemeenschap verbindt zich ertoe in dat geval maatregelen te nemen met het oog op het onderzoek van een eventuele intrekking van de erkenning van de betrokken onderneming.

In het geval van terugvorderingen van ten onrechte toegekende tegemoetkomingen, verbindt de partij bij dit samenwerkingsakkoord die het initiatief neemt voor de terugvorderingsprocedure zich ertoe om, voor zover mogelijk, de terugvordering te organiseren van de gehele tegemoetkoming en om de helft ervan door te storten aan de andere partij.

Art. 9.De Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap kunnen in het kader van dit samenwerkingsakkoord kiezen voor welke activiteiten, die zij selecteren binnen de in artikel 2, 3° van de wet bepaalde buurtwerken of -diensten, zij een tegemoetkoming verlenen; zij kunnen de doelgroep van de maatregel bepalen alsmede de type van ondernemingen die kunnen erkend worden.

Art. 10.Dit samenwerkingsakkoord mag geen aanleding geven tot vermindering van de recurrente financiële steun en/of recurrente toelagen die op dit ogenblik worden toegekend voor de in dit akkoord beoogde activiteiten.

Art. 11.De financiële tegemoetkoming van elke partij bij dit samenwerkingsakkoord mag worden voorgesteld als openbare co-financiering in het kader van de Europese Fondsen.

Art. 12.De koninklijke besluiten ter uitvoering van de wet tot bevordering van buurtdiensten en -banen zullen het voorwerp uitmaken van een voorafgaandelijke bespreking tussen de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 13.De ondertekende partijen zullen een gemeenschappelijk monitoringsysteem opzetten teneinde te kunnen vaststellen of het totaal aantal toegekende uren het voor het begrotingsjaar vastgestelde bedrag niet overschrijdt.

Art. 14.Een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van het bepaalde van dit akkoord zal uitgevoed worden met de bedoeling om de aandacht te vestigen op de gevolgen, in het bijzonder met betrekking tot de arbeidsplaatsen en het budgetaire, met inbegrip van de bruto- en de nettokosten voor elk van de partijen. De evaluatie zal in het bijzonder oog hebben voor de financiële gevolgen voor de openbare financiën van de Federale Staat, de Gewesten en de Duitstalige Gemeenschap en met name voor de BTW-ontvangsten, de ontvangsten van de personenbelasting, de ontvangsten van de vennootschapsbelasting, de ontvangsten en de uitgaven inzake R.S.Z. en werkloosheidsuitkeringen De ontvangsten en uitgaven die voor elk van de partijen voortvloeien uit de werking van dit stelsel, zullen in rekening gebracht worden in de aan te wenden begroting in de daaropvolgende jaren.

Op basis van deze evaluatie, zal dit samenwerkingsakkoord opnieuw onderzocht worden één jaar na zijn inwerkingtreding om indien nodig bepaalde aspecten te herbekijken, in het bijzonder de bedragen van elk van de partijen.

De ondertekenende partijen zullen het Planbureau vragen om deze evaluatie uit te voeren.

Art. 15.Dit samenwerkingsakkoord treedt in werking op het ogenblik waarop de gewestelijke Parlementen en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap het bekrachtigd hebben.

Gedaan te Brussel, op 7 december 2001, in 3 originele exemplaren (Nederlands, Frans en Duits).

Voor de Federale Staat : Mevr. L. ONKELINX, Minister van Werkgelegenheid en Gelijke Kansenbeleid Voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest : F.-X. de DONNEA, Minister Voorzitter E. TOMAS, Minister van Tewerkstelling, Economie, Energie en Huisvesting Voor het Waalse Gewest : J.-Cl. VANCAUWENBERGHE, Minister-President Mevr. M. ARENA Minister van Tewerkstelling en Vorming Voor het Vlaamse, Gewest : P. DEWAEL, Minister-President R. LANDUYT, Minister van Werkgelegenheid en Toerisme Voor de Duitstalige Gemeenschap : K.-H. LAMBERTZ, Minister-President, van de Duitstalige Gemeenschapsregering en Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport

Bijlage ZUSAMMENARBEITSABKOMMEN ZWISCHEN DEM FÖDERALSTAAT, DEN REGIONEN UND DER DEUTSCHSPRACHIGEN GEMEINSCHAFT ÜBER DIE ENTWICKLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND ARBEITSPLÄTZEN IM NAHBEREREICH Aufgrund der Artikel 1, 39 und 134 der Verfassung;

Aufgrund des Sondergesetzes vom 8. August 1980 zur Reform der Institutionen, insbesondere des Artikels 6 und des Artikels 92bis § 1, abgeändert durch das Gesetz vom 8. August 1988;

Aufgrund des Sondergesetzes vom 12. Januar 1989 über die Brüsseler Institutionen, insbesondere des Artikels 42;

Aufgrund des Gesetzes vom 31. Dezember 1983 über institutionnelle Reformen für die Deutschsprachige Gemeinschaft, abgeändert durch das Gesetz vom 18. Juli 1990, insbesondere des Artikels 55bis ;

Aufgrund des Gesetzes vom 20. juli 2001 zur Förderung der Entwicklung von Dienstleistungen und Arbeitsplätzen im Nahbereich;

In der Erwägung, dass der Abschluss eines Zusammenarbeitsabkommens zwischen dem Föderalstaat, den Regionen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Bezug auf Dienstleistungen und Arbeitsplätze im Nahbereich notwendig is, damit die Schaffung vo Arbeitsplätzen, die mit diesen Arbeiten und Dienstleistungen verknüpft sind, insbesondere zugunsten von Arbeitssuchenden, die bei Lokalen Beschäftigungsagenturen eingeschrieben sind, bestmöglich gefördert wird;

In der Erwägung, dass die Vertragspartner die Entstehung bezahlter Arbeitsplätze fördern möchten und insbesondere für Arbeitslose, die zurzeit bei Lokalen Beschäftigungsagenturen eingeschriebensind, Arbeitspläze schaffen möchten;

In der Erwägung, dass im Gegensatz zu den durch Dienstleistungsschecks geschaffenen Arbeitsplätzen die Lokalen Beschäftigungsagenturen keinen Arbeitsvertrag gemäss dem Gesetz vom 3. Juli 1978 anbieten und die Dienstleistungserbringer bezüglich aller Aspekte, die nicht ihre Dienstleistungen betreffen, Arbeitslozen gleichgestellt bleiben;

In der Erwägung, dass der Verbraucher durch dieses System professionelle, von Lohnempfängen erbrachte Dientsleistungen erhalten kann, Haben Der Föderalstaat, vertreten durch den Vizepremierminister und Minister der Beschäftigung;

Die Flämische Region, vertreten durch ihre Regierung, in der Person des Minister-Präsidenten und in der Person des Ministers der Beschäftigung;

Die Flämische Region, vertreten durch ihre Regierung, in der Person des Minister-Präsidenten und in der Person des Ministers der Beschäftigung und des Tourismus;

Die Wallonische Region, vertreten durch ihre Regierung, in der Person des Minister-Präsidenten und in der Person des Wallonischen Ministers der Beschäftigung und der Ausbildung;

Die Region Brüssel-Hauptstadt, vertreten durch ihre Regierung, in der Person des Minister-Präsidenten und in der Person des Ministers der Beschäftigung, der Wirtschaft, der Energie und des Wohnungswesens;

Die Deutschsprachige Gemeinschaft, vertreten durch ihre Regierung, in der Person des Minister-Präsidenten, Minister für Beschäftigung, Behindertenpolitik, Medien und Sport;

Das folgende vereinbart:

Artikel 1.Die Vertragspartner verpflichten sich, jeder im Rahmen seines Befugnisbereichs, die notwendigen Massnahmen für die reibungslose Funktionsweise eines Systems zu ergreifen, das mittels Dinestleistungsschecks die Entwicklung von Dienstleistungen und Arbeitzplätzen im Nahbereich ermöglicht.

Art. 2.Die Regionen und die Deutschsprachige Gemeinschaft erteilen Unternehmen eine Zulassung, die Arbeiten ofer Dienstleistungen im Nahbereich durchführen können, welche mittels eines Dienstleistungsschecks vergütet werden.

Diese Zulassung beruft auf den Befugnissen der Regionen und der Deutschprachigen Gemeinschaft in Sachen Beschäftigung, Wirtschafts- und Finanzpolitik.

Die Zulassung wird nach Stellungnahme einer Zulassung wird nach Stellungnahme einer Zulssungskommission erteilt, deren Zusammensetzung in Absprache mit den Sozialpratnern festgelegt wird.

Bezüglich Hilfeleistungen für Personen muss vor der von der Region zu erteilenden Zulassung gemäss Artikel 2 Absatz 2 Nr. 6 des Gesetzes eine Zulassung von der zuständigen Behörde hinsichtlich des qualitativen Aspekts und der Sicherheit der erbrachten Dienstleistungen erteilt werden.

Die Zulassungen werden von den Regionen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft unter Berücksichtigung der kriterien erteilt, die im Gesetz zur Förderung der Entwicklung von Dienstleistungen und Arbeitsplätzen im Nahbereich definiert sind, insbesondere unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich mindestens um Halbzeitstellen und neue Wirtschaftstätigkeiten handeln muss.

Art. 3.Um zugelassen zu werden, dürfen die Unternehmen zum Zeitpunkt der Antragstellung keine ausstehenden Steuerbeträge, Beiträge an das Landesamt für soziale Sicherheit oder an einen Fonds für Existenzsicherheit oder für dessen Rechnung schulden, Beträge, für die ein ordonungsgemäss eingehaltener Tilgungsplan besteht, gelten nich als ausstehende Beträge.

Handelsgesellschaften müssen darüber hinaus folgende Bedingungen erfüllen: 1° sich nicht in Konkurs befinden;2° unter den Verwaltern, Geschäftsführern, Personen, die Verbindlichtkeiten für die Gesellschraft eingehen können, oder Beauftragten darf est keine Personen geben, denen die Ausübung solcher Funktionen aufgrund des Königlichen Erlasses Nr.22 vom 24. Oktober 1934 zur Einführung eines für bestimmte Verurteilte und für Konkursschuldner geltenden Verbots, bestimmte Amter, Berufe oder Tätigkeiten auszuüben, untersag ist; 3° unter den Verwaltern, Geschäftsführem, Beauftragten oder Personen, die Verbindlichkeiten für die Gesellschaft eingehen können, darf es keine Personen geben, die in einem Zeitraum von fünf Jahren vor dem Zulassungsantrag in Anwendung von Artikel 35 Nr.6, Artikel 63ter , Artikel 123 Absatz 2 Nr. 7 oder Artikel 133bis der koordinierten Gesetze über die Handelsgesellschaften für Verbindlichkeiten oder schulden einer in Konkurs befindlichen Gesellschaft verantwortlich erklärt worden sind.

Art. 4.Die Gesellschrft, die die Dinestleistungsschecks ausgibt, wird vom Landesamt für Arbeitsbeschaffung nach einem Angebotsaufruf ausgewählt. Die Regionen und die Deutschsprachige Gemeinschaft verpflichten sich, diese Wahl zu respektieren und die praktischen Modalitäten des mit dieser Gesellschaft geschlossenen Vertrags gutgläubig auszuführen.

Art. 5.Die Regionen und die Deutschsprachige Gemeinschaft verpflichten sich, der ausgebenden Gesellschaft eine finanzielle Beteiligung pro geleistete Stunde zugunsten der Benutzer, die auf ihrem jeweiligen Gebiet ihren Wohsitz haben, zu zahlen, und zwar auf der Grundlage der von dieser Gesellschaft validierten Dientsleitungsschecks, die den zugelassenen Unternehmen von den Benutzern übergeben werden.

Auf dieser Grundlage verpflichtet sich der Föderalstaat, des ausgebenden Gesellschaft einen gleichwertigen Betrag zu zahlen.

Die Regionen und die Deutschsprachige Gemeinschaft verpflichten sich, für die Haushaltspläne 2001 und 2002 die in Atikel 6 des Vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens festgelegten Haushaltsgrenzen einzuhalten.

Art. 6.Um die Zahlung der in Artikel 5 erwähnten finanziellen Beteiligung zu gewährleisten: - Verpflichtet sich die Flämische Region, 560 Millionen Franken pro Jahr zu zahlen; - Verpflichtet sich die Wallonische Region, 330 Millionen Franken pro Jahr zu zahlen; - Verpflichtet sich die Region Brüssel-Hauptstadt, 100 Millionen Franken pro Jahr zu zahlen; - Verpflichtet sich die Deutschsprachige Gemeinschaft, 10 Millionen Franken pro Jahr zu zahlen;

Entsprechend den Dienstleistungsschecks, die von den Benutzern, die auf ihrem jeweiligen Gebiet ihren Wohnsitz haben, übergeben werden.

Der Föderalstaat verpflichtet sich, 1 Milliarde Franken pro Jahr gemäss demselben Verteilerschlüssel zu zahlen entsprechend den benutzten Dienstleitungsschecks.

Die in den vorangehenden Absätzen erwähnten Beträge dürfen nicht von den zurzeit für Beschäftigungspolitik vorbehaltenen Mitteln abgezogen werden.

Art. 7.Die Regionen und die Deutschsprachige Gemeinschaft legen die Bedingungen und das Verfahren für die Zulassung von Unternehmen in einem Zusammenarbeitsabkommen fest.

Art. 8.DieDie Regionen und die Deutschsprachige Gemeinschaft verpflichten sich, sich die Gründe für den Entzug der Zulassung von Unternehmen gegenseitig mitzuteilen.

Der Föderalstaat (Landesamt für Arbeitsbeschaffung) verpflichtet sich, den Regionen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Missbräuche zu melden, die er im Rahmen der ihm zu Verfügung stehenden Kontrollbefugnisse feststellt.

Die zuständige Region oder Gemeinschaft verpflichtet sich, Massnahmen zu treffen, um zu prüfen, ob dem betreffenden unternehmen die Zulassung eventuell entzogen werden sollte.

Im Fall einer Rückforderung unrechtmässig gewährter Beteiligungen verpslichtet sich die Partei des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens, die ein Rückforderungsverfahren anstrengt, die Rückforderung nach Möglichkeit zo zu gestalten, dass die gesamte Beteiligung zurückgezahlt wird und die Hälfte davon der anderen Partei rückerstattet wird.

Art. 9.Die Regionen und die Deutschsprachige Gemeinschaft haben die Wahl, im Rahmen des vorliegenden Zusammenarbeitsabkommens für Tätigkeiten einzutreten, die sie unter den in Artikel 2 Nr. 3 des Gezetzes erwähnten Arbeitssektoren und Dienstleistungen im Nahbereich wählen, und das Zielpublikum dieser Massnahme und die Arten von Unternehmen, die zugelassen werden können, zu bestimmen.

Art. 10.Vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen darf nicht zu einer Minderung der wiederkehrenden finanziellen Beihilfen und/oder der Wiederkehrenden Zuschüsse führen, die bis jetzt für die von vorliegendem Zusammenarbeitsabkommen betroffen Tätigkeiten gewährt werden.

Art. 11.Die finanziellen Beteiligungen jeder der Parteien des vorliegende Zusammenarbeitsabkommens können als öffentliche Kofinanzierung im Rahmen der Europëischen Strukturfonds geltend gemacht werden.

Art. 12.Die Königlichen Erlasse zur Ausführung des Gesetzes zur Förderung der Entwicklung von Dienstleistungen und Arbeitsplätzen im Nahbereich bilden den Gegenstand einer vorherigen Diskussion zwischen dem Föderalstaat, den Regionen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft.

Art. 13.Die unterzeichnenden Parteien des vorliegenden Abkommens erstellen ein gemeinsames Kontrollsystem, um feststellenzu können, ob die Gesamtzahl zuerkannter Stunden den für das Haushaltsjahr festgelegten Betraf nicht übersteigt.

Art. 14.Eine qualitative und quantitative Evaluation des Systems wird in Absprache zwichen den Unterzeichnern des vorliegenden Abkommens durchgeführt, wobei die Auxwirkungen des Abokommens, insbesondere in den Bereichen Arbeitsplätze und Haushaltsplan einschliesslich der Brutto- und Nettokosten für jee Partei, sichtbar gemacht werden sollen. Die Evaluation umfasst im Besonderen die finanziellen Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen des Föderalstaates, der Regionen und der Deutschsprachigen Gemeinschaft und insbezondere die Mehrewertsteuereinnahmen, die Einnahmen aus der Einkommenssteuer der natürlichen Personen, die Einnahmen aus der Körperschaftsteuer, die Einnahmen und die Ausgaben im Bereich LASS und Arbeitslosengeld.

Die aus der Funktionsweise dieses Systems heerührenden Einnahmen und Ausgaben jeder der Parteinen werden in dem Haushaltsplan der nachfolgenden Jahre berücksichtigt.

Auf der Grundlage dieser Evaluation wird vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen ein Jahr nach seiner Umsetzung erneut überprüft, damit gegebenenfalls bestimmte Aspekte, insbesondere die Beiträge jeder der Parteien, revidiert werden.

Die unterzeichnenden Parteien bitten das Planbüro, die Evaluation vorzunehmen.

Art. 15.Vorliegendes Zusammenarbeitsabkommen tritt zu dem Zeitpunkt in Kraft, an dem es von den Regionalparlamenten und dem Rat der Deutschsprachigen Gemeinschaft ratifiziert worden ist.

Gegeben zu Brüssel, den 7. Dezember 2001, in 3 Original(en) (Niederländisch, Franz, Deutsch).

Für den Föderalstaat : Frau L. ONKELINX, Ministerin der Beschäftigung und der Politik der Chancengleichheit Für die Region Brüssel-Hauptstadt: F.-X. de DONNEA, Minister-Präsident E. TOMAS, Minister der Beschäftigung, der Wirtschaft, der Energie und des Wohnungswesens Für die Wallonische Region: J.-Cl. VANCAUWENBERGHE Minister-Präsident Frau M. ARENA, Ministerin der Beschäftigung und der Ausbildung Für die Flämische Region: P. DEWAEL, Minister-Präsident R. LANDUYT, Minister der Beschäftigung und des Tourismus Für die Deutschsprachige Gemeinschaft: K.-H. LAMBERTZ, Minister-Präsident, Minister für Beschäftigung, Behindertenpolitiek, Medien und Sport

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^