Beschikking van 12 februari 2015
gepubliceerd op 19 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 16 mei 1991 houdende de keuze van het embleem en de vlag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2015031111
pub.
19/02/2015
prom.
12/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

12 FEBRUARI 2015. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 16 mei 1991 houdende de keuze van het embleem en de vlag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (1)


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 2 van de ordonnantie van 16 mei 1991 houdende de keuze van het embleem en de vlag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 2.Het embleem en de vlag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn blauw met in het centrum een iris met gele bloembladen en een grijs, met wit omboord hart. ».

Art. 3.Artikel 4 van dezelfde ordonnantie wordt vervangen door wat volgt : «

Art. 4.De weergaven in kleur en in zwart-wit van het embleem en van de vlag vindt men terug in de bijlagen 1 tot 3 bij deze ordonnantie, waarvan de originelen, samen met de grafische normen voor reproductie, bewaard worden op het Belgisch Staatsblad en het voor eensluidend verklaard afschrift op de Griffie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. ».

Art. 4.In dezelfde ordonnantie worden de bijlagen 1 tot 7 vervangen door de bijlagen 1 tot 3 die bij deze ordonnantie worden gevoegd.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 12 februari 2015.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Mevr. C. FREMAULT _______ Nota (1) Gewone zitting 2014. Documenten van het Parlement. - Ontwerp van ordonnantie, A-26/1.

Gewone zitting 2014-2015.

Documenten van het Parlement. - Verslag, A-26/2. - Amendementen na verslag, A-26/3.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van vrijdag 9 januari 2015.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^