Beschikking van 14 december 2017
gepubliceerd op 24 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017032096
pub.
24/01/2018
prom.
14/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017032096

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


14 DECEMBER 2017. - Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze gezamenlijke ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 39 en 135 van de Grondwet.

Art. 2.§ 1. - Ongeacht de bepalingen van artikel 25 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen, is deze gezamenlijke ordonnantie van toepassing op alle openbare mandatarissen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onder openbare mandatarissen, dient te worden verstaan : - de burgemeesters en schepenen ; - de OCMW-voorzitters en de leden van de vaste Bureau's van de OCMW's ; - de gemeenteraadsleden ; - de OCMW-raadsleden ; - elk lid van een bestuurs-, beheers- of adviesorgaan van een gewestelijke of lokale openbare instelling ; - elk lid van een bestuurs-, beheers- of adviesorgaan van een gewestelijke en lokale openbare instelling ; - elk lid van een bestuurs-, beheers- of adviesorgaan van een openbare bicommunautaire instelling ; - elke andere persoon die door de Regering en/of het Verenigd College wordt aangewezen om haar en/of het te vertegenwoordigen in de raad van bestuur van om het even welke structuur met rechtspersoonlijkheid.

Onder gewestelijke openbare instelling, dient te worden verstaan : 1° de autonome bestuursinstellingen van de eerste categorie ;2° de autonome bestuursinstellingen van de tweede categorie ;3° elke andere niet in het eerste en in het tweede lid bedoelde gewestelijke instelling : - opgericht bij ordonnantie, met rechtspersoonlijkheid en rechtstreeks onderworpen aan het gezag van de Regering ; - opgericht bij ordonnantie en genietend van een organieke autonomie, onverminderd de toezichts- en controlebevoegdheden van de Regering ; - opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het vervullen van taken van algemeen belang wanneer meer dan de helft van de leden van de beheersorganen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is aangesteld.

Onder lokale openbare instelling, dient te worden verstaan : iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon of iedere feitelijke vereniging waarin één of meerdere gemeenten een meerderheid van leden aanwijzen in minstens één van de bestuurs- of beheersorganen of waarop het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toezicht uitoefent.

Onder gewestelijke en lokale openbare instelling, dient te worden verstaan : iedere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon of iedere feitelijke vereniging waarin het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en één of meerdere gemeenten samen een meerderheid van leden hebben in minstens één van de bestuurs- of beheersorganen of waarop het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of een of meer gemeenten toezicht uitoefenen.

Onder bicommunautaire openbare instelling dient te worden verstaan : 1° elke instelling opgericht bij ordonnantie of door de Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie voor het vervullen van taken van algemeen belang of onderworpen aan het toezicht van het Verenigd College of waarvan meer dan de helft van de leden van de beheersorganen door de Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie is aangesteld ;2° de in hoofdstuk XII en XIIbis van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bedoelde rechtspersonen, alsook de door hen opgerichte rechtspersonen ;3° iedere andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon of iedere feitelijke vereniging waarin de Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie en/of een of meerdere centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW's) samen een meerderheid van leden hebben in minstens één van de bestuurs- of beheersorganen of waarop de Gemeenschappelijke Gemeenschaps- Commissie toezicht uitoefent. § 2. - Er dient te worden verstaan onder : - sanctieorgaan : de Brusselse Commissie voor de Deontologie ; - controleorgaan : de cel « Transparantie van de bezoldigingen » die werd opgericht binnen het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - verminderingsplan : het schriftelijk document dat gevoegd is bij de gegevens over de openbare mandatarissen en dat aan de toezichthoudende overheid wordt toegestuurd en zowel de terug te betalen bedragen vermeldt als de identiteit van de instelling waaraan die bedragen verschuldigd zijn.

Het maximumbedrag bij de cumulatie van mandaten

Art. 3.§ 1. - Het bedrag van de bezoldigingen ontvangen door de openbare mandatarissen bedoeld in artikel 2 mag niet hoger zijn dan 150 procent van het bedrag van de parlementaire vergoeding ontvangen door de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Om na te gaan of het bedrag van de bezoldigingen die ontvangen worden door de in artikel 2 bedoelde openbare mandatarissen niet hoger is dan het in het vorige lid bedoelde maximum, wordt rekening gehouden met het bruto bedrag van alle bezoldigingen, vergoedingen, met inbegrip van de vergoedingen voor bijzondere functies, wedden, presentiegelden en voordelen van alle aard in het kader van de uitoefening van : - een Europees, federaal, communautair, gewestelijk en bicommunautair of gemeentelijk kiesmandaat ; - een uitvoerend mandaat ; - een mandaat in een internationale instelling ; - een mandaat in een federale, communautaire, gewestelijke, bicommunautaire of lokale openbare instelling ; - een mandaat of een functie in elke andere openbare of private structuur onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten ; - een afgeleide functie, al dan niet een kiesfunctie, van de voornoemde mandaten en functies ; - een mandaat in elke andere privé- en overheidsstructuur, uitgeoefend na aanstelling door de Regering en/of het Verenigd College om er die te vertegenwoordigen.

Onder « functie » verstaat men : een baan, de uitoefening van een opdracht of de levering van arbeidsprestaties, in de vorm van een arbeidsovereenkomst in loondienst of daaraan gelijkgesteld, van een besluit, van een verdrag of een dienstovereenkomst, binnen een aan de wetgeving op de overheidsopdrachten onderworpen structuur of instelling.

Ingeval een functie uitgeoefend wordt als dienstverlener, wordt, voor de berekening van het maximum van de bezoldiging als bedoeld in het eerste lid, enkel rekening gehouden met het bruto bedrag van de bezoldigingen voor de prestaties die uitsluitend geleverd worden voor de structuur die onderworpen is aan de wetgeving op de overheidsopdrachten, na aftrek van de aanvaardbare beroepskosten in de zin van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Men verstaat onder « afgeleid mandaat » : elke functie van rechtswege uitgeoefend door een in artikel 2 bedoelde openbare mandataris uit hoofde van zijn kiesmandaat of uitvoerend mandaat van een mandaat waarvoor hij aangesteld werd in een internationale instelling, in een federale, communautaire, gewestelijke, bicommunautaire of lokale openbare instelling, een stichting of elk ander privaat, openbaar of gemengd orgaan waarvan een of meer bestuurders benoemd zijn door de Regering en/of het Verenigd College, of een mandaat of een functie in elke andere structuur onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. § 2. In geval van overschrijding van het in § 1, eerste lid, bedoelde maximum van de bezoldigingen, wordt een vermindering ten belope van die overschrijding enkel toegepast op de bezoldigingen, vergoedingen, wedden of presentiegelden en voordelen van alle aard die als tegenprestatie ontvangen werden voor de uitoefening van een mandaat als bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, en zulks onder de volgende voorwaarden : 1° de vermindering wordt prioritair en ten belope van die overschrijding toegepast op de bezoldigingen, vergoedingen, wedden of presentiegelden en voordelen van alle aard die als tegenprestatie ontvangen werden voor de uitoefening van een mandaat als bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, streepjes 1 tot 4.Die vermindering wordt enkel toegepast op het deel van de bezoldigingen, vergoedingen, wedden of presentiegelden en voordelen van alle aard die hoger zijn dan 50 % van het bedrag van de parlementaire vergoeding die de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ontvangen ; 2° de vermindering wordt, indien nodig, ten belope van die overschrijding toegepast op de bezoldigingen, vergoedingen, wedden of presentiegelden en voordelen van alle aard die als tegenprestatie ontvangen werden voor de uitoefening van een mandaat als bedoeld in artikel 2, § 1, tweede lid, streepjes 5 tot 8.Die vermindering is onbeperkt.

Art. 4.§ 1. - Iedere gemeenteraad keurt, binnen de maand na zijn installatie, een algemene beslissing goed met het oog op de vaststelling van : - het bedrag en de wijzen van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatievergoedingen ten gunste van de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden ; - een inventaris van de werkinstrumenten die nodig worden geacht voor de uitoefening van de functie en die ter beschikking gesteld worden van de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden.

Deze werkinstrumenten worden teruggegeven op het einde van de uitoefening van het mandaat.

Deze algemene beslissing wordt aan het goedkeuringstoezicht voorgelegd. § 2. - Elke raad voor maatschappelijk welzijn keurt, binnen de maand na zijn installatie, een algemene beslissing goed met het oog op de vaststelling van : - het bedrag en de wijzen van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatievergoedingen ten gunste van de OCMW-voorzitters en OCMW-raadsleden ; - een inventaris van de werkinstrumenten die nodig worden geacht voor de uitoefening van de functie en die ter beschikking gesteld worden van de OCMW- voorzitters en OCMW-raadsleden.

Deze werkinstrumenten worden teruggegeven op het einde van de uitoefening van het mandaat.

Deze algemene beslissing wordt aan het goedkeuringstoezicht voorgelegd. § 3. - De gemeenteraadsleden en ook de OCMW- raadsleden krijgen geen bezoldiging, voordelen of representatievergoedingen voor dat mandaat indien zij de functie van minister of staatssecretaris uitoefenen. § 4. - Binnen de grenzen vastgesteld bij artikel 5 en het uitvoeringsbesluit ervan, keurt het beheersorgaan van iedere in artikel 2 bedoelde gewestelijke, bicommunautaire of lokale openbare instelling, binnen de maand na zijn installatie, een algemene beslissing goed met het oog op de vaststelling van : - het bedrag van de in haar verschillende bestuurs-, beheers- en adviesorganen toegekende bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatievergoedingen ; - een inventaris van de werkinstrumenten die nodig worden geacht voor de uitoefening van de functie en die ter beschikking gesteld worden van de leden van de beheersorganen.

Deze werkinstrumenten worden teruggegeven op het einde van het mandaat bij de openbare instelling.

Deze algemene beslissing wordt meegedeeld aan de gemeenteraden voor elke lokale instelling.

Ze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Regering voor elke gewestelijke instelling.

Ze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Verenigd College voor elke bicommunautaire instelling. § 5. - De in § 1, 2 en 4 bedoelde algemene beslissing wordt aangepast en opnieuw aangenomen zodra een wijziging wordt vastgesteld.

De werkinstrumenten die ter beschikking gesteld worden van de openbare mandatarissen en die in de inventaris bedoeld worden, moeten strikt noodzakelijk zijn voor de uitoefening van het mandaat. § 6. - Een natuurlijk persoon aangesteld in de hoedanigheid van openbaar mandataris in de zin van deze gezamenlijke ordonnantie kan geen mandaat uitoefenen in een in artikel 2 bedoelde openbare instelling en daarvoor rechtstreeks of onrechtstreeks, via de tussenkomst van een andere natuurlijk persoon of rechtspersoon, bezoldigd worden.

De openbare mandataris die deze verbodsbepaling overtreedt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van één maand tot drie jaar en met een boete van honderd tot duizend euro, wordt onverkiesbaar verklaard voor de eerstvolgende gemeenteraads- en OCMW-raadsverkiezingen en kan niet meer worden voorgedragen voor om het even welke functie in een in artikel 2 bedoelde openbare instelling.

Maximumbedragen en het totale begrotingskrediet

Art. 5.§ 1. - De Regering en het Verenigd College bepalen voor elk type openbare instelling bedoeld in artikel 2 : - de maximumbedragen van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten van de openbare mandatarissen ; - het maximale totale begrotingskrediet voor de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten van de openbare mandatarissen. § 2. - Het Verenigd College bepaalt voor de OCMW's : - de maximumbedragen van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten van de OCMW- voorzitters en -raadsleden ; - het maximale totale begrotingskrediet voor de bezoldigingen, voordelen van alle aard, representatiekosten van de OCMW-voorzitters en -raadsleden. § 3. - De Regering en het Verenigd College stellen de in §§ 1 en 2 bedoelde maatregelen vast binnen honderdvijftig dagen na de inwerkingtreding van deze gezamenlijke ordonnantie.

Kosten en voordelen

Art. 6.§ 1. - De openbare instellingen mogen hun openbare mandatarissen geen kredietkaart geven.

De openbare instellingen mogen hun openbare mandatarissen geen groepsverzekering geven.

De openbare instellingen mogen hun openbare mandatarissen geen maaltijdcheques geven. § 2. - Over de modaliteiten voor de toekenning en verdeling van de representatievergoedingen tussen de openbare mandatarissen bedoeld in artikel 2, moet een beslissing worden genomen door : - ofwel het beheersorgaan van iedere openbare instelling ; - ofwel het college van burgemeester en schepenen of het politiecollege ; - ofwel het vast bureau van het OCMW. In ieder geval mogen de representatievergoedingen, indien ze worden toegekend, enkel toegekend worden aan personen met een uitvoerende functie.

De representatievergoedingen in het kader van de uitoefening van de functie van de openbare mandatarissen worden a posteriori terugbetaald na voorlegging van een verantwoordingsstuk en, in voorkomend geval, van het betalingsbewijs door de openbare mandataris. § 3. - Over de organisatie van een reis door een gemeente, een OCMW en door elke in deze gezamenlijke ordonnantie bedoelde instelling en waaraan elke in de zin van artikel 2 bedoelde openbare mandataris deelneemt in het kader van de uitoefening van zijn functie, moet een met redenen omklede beslissing worden genomen door : - ofwel het beheersorgaan van iedere openbare instelling. Wanneer het gaat over een gewestelijke of bicommunautaire openbare instelling, wordt die beslissing ter goedkeuring aan de Regering of het Verenigd College voorgelegd. Wanneer het een lokale openbare instelling betreft, wordt deze beslissing overgezonden aan het algemeen toezicht ; - ofwel het college van burgemeester en schepenen of het politiecollege. Die beslissing wordt aan het algemeen toezicht overgezonden ; - ofwel het vast bureau van het OCMW. Die beslissing wordt overgezonden aan het algemeen toezicht.

Het jaarverslag

Art. 7.§ 1. - Onverminderd de bestaande wettelijke bepalingen publiceren de volgende personen een jaarverslag binnen zes maanden na het einde van ieder kalenderjaar : - de gemeentesecretaris voor de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden ; - de secretaris van het OCMW voor de OCMW- voorzitters en de OCMW-raadsleden ; - de voorzitter van de raad van beheer of de leidende ambtenaar voor de openbare instellingen bedoeld in artikel 2 ; - de voorzitter van de raad van beheer of de leidende ambtenaar voor elke andere aan de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten onderworpen structuur of instantie waarvan de zetel zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevindt en waarin bezoldigingen, voordelen van alle aard of representatiekosten toegekend worden aan de leden van de bestuur-, beheer- of adviesorganen.

Dat verslag bevat : - een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens de vergaderingen, van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en van alle representatievergoedingen die aan de openbare mandatarissen toegekend zijn ; - een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen ; - een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde openbare instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de opdrachtnemer en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is.

Het verslag bevat ook de lijst van de door elke gemeente toegekende subsidies met vermelding van de begunstigden en de bedragen ervan.

Het verslag gaat als bijlage bij de rekeningen van de in artikel 2 bedoelde gemeenten, de OCMW's en de openbare instellingen.

Het verslag wordt geplaatst op de website van de artikel 2 bedoelde gemeenten, de OCMW's en de openbare instellingen.

Het verslag wordt bezorgd aan het controleorgaan.

Het controleorgaan kan alle verantwoordingsstukken opvragen die het nuttig acht voor de controle.

De verslagen worden door het controleorgaan ter informatie bezorgd aan het Rekenhof. § 2. - Met het oog op bekendmaking op de internetsite van elke gemeente, geven de burgemeesters en schepenen eveneens uiterlijk 1 oktober van elk jaar het volgende aan : a) de lijst van de door de burgemeesters, OCMW-voorzitters en schepenen uitgeoefende mandaten, functies en afgeleide functies die bedoeld worden in de artikelen 2 en 3, met inbegrip van die waarvoor politiek verlof verkregen is, alsook de bezoldigingen en voordelen van alle aard die voortvloeien uit de mandaten die bedoeld worden in het eerste tot vijfde streepje en het zevende streepje van artikel 3, § 1, tweede lid, van de in het zesde streepje van artikel 3, § 1, tweede lid, bedoelde afgeleide functies van deze mandaten, samen met de belastingsfiches ;b) de lijst van de andere activiteiten die privé worden uitgeoefend, met inbegrip van die welke in een vennootschap worden uitgeoefend ;c) de bezoldigingen ontvangen voor de uitoefening van een in het vijfde streepje van dezelfde bepaling bedoelde functie, alsook de bezoldigingen ontvangen voor de uitoefening van een onder littera b) vermelde activiteit, ontvangen voor de periode die overeenkomt met het belastingjaar dat voorafgaat aan de aangifte, volgens de volgende inkomstencategorieën, uitgedrukt in euro bruto met aftrek van de fiscaal toegestane beroepskosten : - geen bezoldiging ; - van 1 tot 499 euro bruto per maand ; - van 500 tot 1.000 euro bruto per maand ; - van 1.001 tot 5.000 euro bruto per maand ; - van 5.001 tot 10.000 euro bruto per maand ; - meer dan 10.000 euro bruto per maand, bedrag afgerond tot de dichtste tienduizend euro. § 3. De nadere regels betreffende de plichten als bedoeld in §§ 1 en 2 worden vastgesteld door de Regering en het Verenigd College binnen hun eigen bevoegdheden.

Die nadere regels hebben betrekking op de vaststelling van een model voor het jaarverslag en de aangifte, alsook op de erin vervatte vermeldingen, zoals de toegepaste verminderingen, en op de wijze waarop het jaarverslag en de aangifte worden bezorgd aan de bevoegde overheid.

Controle en sancties

Art. 8.§ 1. - Het sanctieorgaan en het controleorgaan bedoeld in artikel 2, § 2 worden belast met de naleving van deze gezamenlijke ordonnantie. § 2. - De burgemeesters, schepenen en gemeenteraads- leden moeten bij de gemeentesecretaris, binnen de maand na hun eedaflegging, aangifte doen van de mandaten, functies en afgeleide functies die ze uitoefenen, alsook van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatievergoedingen die ze ontvangen in het kader van de uitoefening ervan.

Iedere verandering in de toestand in de loop van het mandaat wordt onverwijld aan de gemeentesecretaris gemeld.

De gemeentesecretaris bezorgt die aangiften, in voorkomend geval samen met een verminderingsplan, aan het controleorgaan.

Ingeval het in artikel 3 bedoelde maximumbedrag overschreden wordt, zal het controleorgaan ervoor zorgen dat de vermindering ten belope van de overschrijding doorgevoerd wordt door de gemeentesecretaris.

De burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden voor wie de vermindering ten belope van de overschrijding moet worden doorgevoerd, kunnen vragen om voorafgaandelijk te worden gehoord door het controleorgaan of zijn vertegenwoordiger.

De bedragen die ontvangen zijn bovenop het in artikel 3, eerste lid bedoelde maximum worden door de betrokken mandataris terugbetaald aan de instelling die de vermindering ten belope van de overschrijding had moeten doorvoeren overeenkomstig artikel 3, § 2. § 3. - De OCMW-voorzitters en -raadsleden die niet in § 2 bedoeld worden, moeten binnen de maand na hun eedaflegging, bij de OCMW-secretaris aangifte doen van de mandaten, functies en afgeleide functies die zij uitoefenen, alsook van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatievergoedingen die ze ontvangen in het kader van de uitoefening ervan.

Iedere verandering van de situatie in de loop van het mandaat wordt onverwijld aan de OCMW-secretaris gemeld.

De OCMW-secretaris bezorgt die aangiften, in voorkomend geval samen met een verminderingsplan, aan het controleorgaan.

Ingeval het in artikel 3 bedoelde maximumbedrag overschreden wordt, zal het controleorgaan ervoor zorgen dat de vermindering ten belope van de overschrijding doorgevoerd wordt door de OCMW-secretaris.

De OCMW-voorzitters en -raadsleden voor wie de vermindering ten belope van de overschrijding doorgevoerd moet worden, kunnen vragen om voorafgaandelijk te worden gehoord door het controleorgaan.

De bedragen die ontvangen zijn bovenop het in artikel 3, eerste lid bedoelde maximum worden door de betrokken mandataris terugbetaald aan de instelling die de vermindering ten belope van de overschrijding had moeten doorvoeren overeenkomstig artikel 3, § 2. § 4. - De in de zin van artikel 2 bedoelde openbare mandatarissen van wie het of de bedoelde mandaten in kwestie bezoldigd worden en die niet bedoeld worden in §§ 2 en 3 zijn verplicht, binnen de maand na het begin van hun mandaat aan het controleorgaan de mandaten, de functies en de afgeleide functies die zij uitoefenen en de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatievergoedingen ontvangen in uitoefening ervan te melden.

Elke verandering van de situatie in de loop van het mandaat wordt onverwijld aan het controleorgaan gemeld.

Ingeval van overschrijding van het in artikel 3 vastgestelde maximumbedrag, zorgt het controleorgaan ervoor dat de vermindering ten belope van de overschrijding wordt doorgevoerd door de voorzitter van de raad van bestuur of de leidende ambtenaar die het aanstelt.

De openbare mandatarissen waarvoor de vermindering ten belope van de overschrijding dient te worden doorgevoerd, kunnen vragen om voorafgaandelijk te worden gehoord door het controleorgaan.

De bedragen die ontvangen worden bovenop het in artikel 3, eerste lid vastgelegde maximumbedrag worden door de betrokken mandataris terugbetaald aan de instelling die de vermindering ten belope van deze overschrijding had moeten doorvoeren krachtens artikel 3, § 2. § 5. - De in artikel 7, § 1, bedoelde persoon geeft onmiddellijk na de eedaflegging voor de burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden, OCMW-voorzitters en -raadsleden of na het begin van hun mandaat voor de in de zin van artikel 2 bedoelde openbare mandatarissen van wie het mandaat in kwestie bezoldigd wordt en die niet bedoeld zijn in §§ 2 en 3, kennis van de bepalingen van deze ordonnantie aan de betrokken Brusselse openbare mandatarissen. § 6. - Het controleorgaan bezorgt het sanctieorgaan een jaarverslag over de toepassing van de §§ 1 tot 4 van deze bepaling. § 7. - Op basis van het in § 6 bedoeld verslag of op eigen initiatief, richt het sanctieorgaan een schriftelijk verzoek om aangifte van het kadaster van de mandaten tot iedere openbare in artikel 2 bedoelde mandataris.

Het verzoek heeft betrekking op : - de opsomming van alle door de openbare mandataris uitgeoefende mandaten, functies en afgeleide functies ; - de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatievergoedingen die worden ontvangen in het kader van de uitoefening ervan.

Een kopie van dat verzoek wordt ter informatie en ter follow-up bezorgd aan de in artikel 7 bedoelde bevoegde instantie.

De openbare mandataris moet een antwoord geven en moet aan het sanctieorgaan, alsook aan de in artikel 7 bedoelde bevoegde instantie een kadaster van mandaten bezorgen binnen de maand na ontvangst van het verzoek om aangifte van de mandaten.

In voorkomend geval, wordt het antwoord van de mandataris opgenomen in het verslag van de in artikel 7 bedoelde instantie, die onverwijld een bijgewerkte versie van haar verslag aan het controleorgaan bezorgt.

Bij gebrek aan een antwoord van de openbare mandataris, richt het sanctieorgaan een herinnering per aangetekende zending aan de mandataris, met een laatste termijn van vijftien dagen om aan het verzoek te voldoen.

Bij gebrek aan een antwoord, roept het sanctieorgaan de openbare mandataris op voor een hoorzitting en brengt hij het op de hoogte van de sanctie die hem opgelegd kan worden.

Het sanctieorgaan kan beslissen tot seponering in geval van uitzonderlijke omstandigheden die de niet-naleving van de termijnen verantwoorden, of een met redenen omklede beslissing tot sanctie nemen.

De sanctie bestaat in : - bij de eerste tekortkoming, een waarschuwing en een boete die overeenstemt met een bedrag gaande van 10 tot 50 % van een maand bezoldiging, voordelen van alle aard en representatievergoedingen, samengeteld ; - vervolgens een afhouding gaande van 50 tot 100 % van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatievergoedingen die samengeteld worden voor ten minste drie maanden en ten hoogste twaalf maanden.

De sanctie wordt in hoofdorde uitgevoerd door de gemeentesecretaris of bij gebrek aan een competentie die een controle door een gemeentesecretaris mogelijk maakt, door de secretaris van het OCMW of door de voorzitter van de raad van beheer, de leidende ambtenaar of hun gemachtigde voor de in artikel 2 bedoelde openbare instellingen.

De beslissing tot sanctie wordt ter informatie en ter follow-up overgezonden aan het controleorgaan.

Elke verandering van de situatie in de loop van het mandaat wordt door de openbare mandataris binnen de maand meegedeeld aan de in artikel 7 bedoelde bevoegde instantie.

De wijziging wordt opgenomen in het verslag van de in artikel 7 bedoelde instantie, die het controleorgaan onverwijld een bijwerking van haar verslag bezorgt. § 8. - Na controle van de krachtens § 7 opgevraagde aangiften van de mandaten, zorgt het sanctieorgaan ervoor dat, ingeval het in artikel 3, eerste lid bedoelde maximumbedrag overschreden wordt, dat de vermindering ten belope van de overschrijding effectief doorgevoerd wordt door de in artikel 7 bedoelde instantie die het aanduidt.

De follow-up van die beslissingen wordt uitgevoerd door het controleorgaan.

De openbare mandataris voor wie de vermindering ten belope van de overschrijding moet worden doorgevoerd, wordt voorafgaandelijk gehoord door het controleorgaan.

De bedragen die ontvangen zijn bovenop het in artikel 3, eerste lid bedoelde maximum, worden door de betrokken mandataris terugbetaald aan de instelling die de vermindering ten belope van de overschrijding had moeten doorvoeren overeenkomstig artikel 3, § 2. § 9. - Ondanks de verplichte herinnering door het in artikel 7 bedoelde orgaan en na het verstrijken van de in § 6 bedoelde termijn van vijftien dagen, zal de openbare mandataris die de bepalingen van deze gezamenlijke ordonnantie overtreedt, gestraft worden met een gevangenisstraf van een maand tot drie jaar en een boete van honderd tot duizend euro. Hij wordt onverkiesbaar verklaard voor de eerstvolgende gemeenteraads- en OCMW- raadsverkiezingen en kan niet meer worden voorgedragen voor om het even welke functie in een in artikel 2 bedoelde openbare instelling.

Eenieder kan de in het vorige lid bedoelde feiten ter kennis brengen van de Procureur des Konings van Brussel. § 10. - Het controleorgaan maakt een jaarverslag bekend over de toepassing van deze gezamenlijke ordonnantie.

Het controleorgaan wordt ermee belast een driejaarlijks verslag op te stellen dat een evaluatie van de uitvoering van de gezamenlijke ordonnantie bevat en er, in voorkomend geval, aanbevelingen in te doen om de toepassing ervan te verbeteren.

Het verslag wordt bezorgd aan het comité voor de follow-up van de wetgeving, dat ermee belast is de efficiëntie van de regeling te evalueren. § 11. - De nadere regels betreffende de aangifteplichten als bedoeld in §§ 2, 3 en 4 worden vastgesteld door het controleorgaan.

Die nadere regels hebben betrekking op de vaststelling van een model voor de aangifte en de erin vervatte vermeldingen, alsook de wijze waarop de aangifte wordt bezorgd aan de bevoegde overheid.

Daartoe ziet het controleorgaan toe op de coherentie met de nadere regels die krachtens artikel 7, § 3 zijn vastgesteld door de Regering en het Verenigd College.

Het controleorgaan wordt ermee belast een toelichting over de uitvoering van de ordonnantie te plaatsen op de internetsite van het Parlement.

Art. 9.Wanneer hij in functie is, mag een openbare mandataris die een uitvoerende functie bekleedt, geen enkele openbare huurwoning toegewezen krijgen.

Art. 10.Deze gezamenlijke ordonnantie treedt in werking op 1 december 2018, met uitzondering van artikel 11, dat in werking treedt vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 11.Artikel 7 van de ordonnantie van 12 januari 2006 over de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen wordt vervangen door : «

Artikel 7.Onverminderd de bestaande wettelijke bepalingen publiceert elk college van burgemeester en schepenen, politiecollege of beheersorgaan van de in artikel 2 bedoelde instelling een schriftelijk jaarverslag binnen 3 maanden na het einde van ieder kalenderjaar : Dit verslag bevat : - een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens de vergaderingen, van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en van alle representatievergoedingen die aan de openbare mandatarissen toegekend zijn en van elke vermindering die werd verricht op deze bezoldigingen en voordelen van alle aard op grond van een wettelijke of regelgevende bepaling ; - een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen ; - een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente of de in artikel 2 bedoelde openbare instelling toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de opdrachtnemer en de vastgelegde bedragen, ongeacht de opdracht met of zonder bevoegdheidsdelegatie toegewezen is.

Het in het vorige lid bedoelde verslag wordt openbaar gemaakt op de internetsite van de gemeente of de in artikel 2 bedoelde instelling, en dit uiterlijk 30 juni 2018. ».

Art. 12.De ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen wordt opgeheven op 1 december 2018.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 14 december 2017.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT _______ Nota Gewone zitting 2016-2017 Documenten van het Parlement : A-524/1 Voorstel van gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Gewone zitting 2017-2018 A-524/2 Verslag.

A-524/3 Amendement na verslag.

Integraal verslag : 1 december 2017.

Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 1 december 2017.


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^