Beschikking van 14 maart 2019
gepubliceerd op 27 maart 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie tot wijziging van de Algemene kinderbijslagwet

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019030197
pub.
27/03/2019
prom.
14/03/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019030197

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


14 MAART 2019. - Ordonnantie tot wijziging van de Algemene kinderbijslagwet (AKBW)


De Verenigde Vergadering heeft aangenomen en Wij, Verenigd College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2.In afwijking van de bepalingen van hoofdstuk IV van de Algemene kinderbijslagwet : - de onderworpenen bedoeld in het artikel 1/1 van die wet die op 31 december 2018 van een vrij kinderbijslagfonds of van FAMIFED afhangen, behouden die aansluiting vanaf 1 januari 2019 ; - wanneer er zich een nieuwe onderwerping voordoet vanaf 1 januari 2019, zijn de betrokken onderworpenen van rechtswege bij FAMIFED aangesloten. Ondanks deze automatische aansluiting en als de bijslagtrekkende niet reeds door een vrij kinderbijslagfonds of FAMIFED wordt bediend, beschikt die bijslagtrekkende over 120 dagen om de kinderbijslaginstelling te kiezen die de hem verschuldigde gezinsbijslag zal betalen. Die termijn loopt vanaf de dag waarop de bijslagtrekkende die hoedanigheid verwerft of opnieuw verwerft. Als de bijslagtrekkende bij het verstrijken van die termijn geen enkele keuze heeft gemaakt, is FAMIFED bevoegd.

Art. 3.In afwijking van de artikelen 64, 66 en 71 van dezelfde wet en van de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 13/06/1997 numac 1997011194 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36 van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997022330 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 12/07/1997 numac 1997012216 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling sluiten tot uitvoering van artikel 71, § 1bis, van de Algemene kinderbijslagwet, heeft elk feit dat tot een bevoegdheidswijziging van de kinderbijslaginstellingen leidt, met uitwerking vanaf 1 januari 2019, geen enkele uitwerking.

Wanneer een bijslagtrekkende bedoeld in artikel 69 van dezelfde wet meerdere kinderen opvoedt die door verschillende kinderbijslaginstellingen worden bediend, wordt de bevoegdheid voor het geheel van de rechtgevende kinderen die door deze bijslagtrekkende worden opgevoed, toegekend aan de kinderbijslaginstelling die het jongste kind bedient. De bevoegdheidswijziging vindt plaats, al naargelang, op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op datgene waarin deze ordonnantie in werking treedt of op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de hoedanigheid van bijslagtrekkende is verworven ten aanzien van het jongste kind, na de dag waarop deze ordonnantie in werking treedt.

Art. 4.In artikel 42, § 1, eerste lid, van dezelfde wet, laatst gewijzigd bij wet van 4 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type wet prom. 04/04/2014 pub. 05/05/2014 numac 2014022169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg type wet prom. 04/04/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen sluiten, worden de woorden «, de gezinsbijslagregelingen die zijn ingesteld door de andere gefedereerde deelentiteiten, » ingevoegd tussen de woorden « de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag » en de woorden « en de internationale overeenkomsten van de sociale zekerheid van kracht in België ».

Art. 5.Deze ordonnantie heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 14 maart 2019.

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe Betrekkingen, D. GOSUIN Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring, P. SMET Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring, C. FREMAULT _______ Nota Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : Gewone zitting 2018-2019 B-144/1 Ontwerp van ordonnantie B-144/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 15 februari 2019.


begin


Publicatie : 2019-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^