Beschikking van 15 december 2017
gepubliceerd op 29 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017032167
pub.
29/01/2018
prom.
15/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017032167

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


15 DECEMBER 2017. - Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen (1)


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen in het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek

Art. 2.In artikel 5 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, laatst gewijzigd bij de ordonnantie 12 juli 2012, worden het eerste, tweede en derde lid vervangen als volgt : « Uiterlijk op 31 augustus zendt het gemeentebestuur de lijst van de gemeenteraadskiezers aan de Regering.

Deze kan beslissen dat deze verzending elektronisch gebeurt volgens een door haar vastgesteld formaat. ».

Art. 3.In artikel 11bis van hetzelfde Wetboek worden de woorden « , wanneer er op papier gestemd wordt, » ingevoegd tussen het woord « organiseert » en de woorden « een opleiding ».

Art. 4.In artikel 18, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de ordonnantie van 16 december 2011, wordt het woord « halfacht » vervangen door de woorden « kwart na zeven ».

Art. 5.Artikel 19 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de ordonnanties van 16 februari 2006 en 16 december 2011, wordt aangevuld met een lid, luidend : « Zodra het stembureau is samengesteld, controleert de voorzitter in aanwezigheid van de leden van het bureau en vóór de aanvang van de stemming of de stembus leeg is, waarna deze wordt gesloten. ».

Art. 6.In artikel 20 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de ordonnantie van 16 februari 2016, wordt de eerste zin aangevuld met de woorden « voor de functie die ze uitvoeren in het kiesbureau ».

Art. 7.In artikel 22bis, § 4, vierde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd door de ordonnantie van 12 juli 2012, worden de woorden « in het derde lid » vervangen door het woord « voormelde ».

Art. 8.In artikel 23, § 2, van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de ordonnantie van 27 oktober 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « het beroep » geschrapt;2° het derde lid wordt vervangen als volgt : « De identiteit van de kandidaat die gehuwd of weduwnaar of weduwe is, mag voorafgegaan of gevolgd worden door de naam van de echtgenoot of echtgenote of overleden echtgenoot of echtgenote.».

Art. 9.In artikel 25 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de ordonnantie van 16 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt vervangen als volgt : « Vijf dagen vóór de verkiezing kan de eerste kandidaat in de volgorde van de voordracht voor zijn lijst zoveel getuigen en zoveel plaatsvervangende getuigen aanwijzen als er stembureaus en stemopnemingsbureaus zijn.»; 2° het derde lid wordt vervangen als volgt : « De eerste kandidaat in de volgorde van de voordracht beslist voor iedere getuige in welk stembureau of stemopnemingsbureau hij tijdens de hele duur van de verrichtingen zijn opdracht zal vervullen.Hij geeft hiervan zelf kennis aan de door hem aangewezen getuigen. Deze kennisgeving wordt medeondertekend door de voorzitter van het hoofdbureau. »; 3° de zesde en zevende leden worden vervangen als volgt : « Onverminderd de toepassing van het vorige lid moeten de getuigen de in het derde lid bedoelde informatiebrief, die hen is toegezonden, voorleggen aan de voorzitter van het bureau waarin ze zijn aangewezen. »; 4° er wordt een laatste lid toegevoegd, luidend : « De getuigen hebben, zonder afbreuk te doen aan het voorgaande lid, louter een observatierol.Ze mogen niet deelnemen aan de operaties van het stembureau, ze mogen geen kiezers helpen, ze moeten discreet blijven en mogen de stemming niet beïnvloeden. Bij poging tot beïnvloeding van de stemming kan de voorzitter van het bureau, na een eerste verwittiging, de getuige laten verwijderen uit het stemlokaal. ».

Art. 10.In artikel 26quater, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de ordonnantie van 16 februari 2006, wordt het woord « expresbrief » vervangen door het woord « brief ».

Art. 11.In artikel 26quinquies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de ordonnantie van 16 februari 2006 en gewijzigd bij de ordonnantie van 16 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de Nederlandse tekst wordt in het eerste lid het woord « aansluiting » vervangen door het woord « afsluiting »;2° in het derde lid, 4°, worden de woorden « het beroep » opgeheven;3° in het vijfde lid wordt het woord « kandidaat-titularissen » vervangen door het woord « kandidaten » en worden de woorden « of kandidaat-opvolgers » opgeheven.

Art. 12.In artikel 26sexies, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de ordonnantie van 16 februari 2006 en gewijzigd bij de ordonnantie van 12 juli 2012, worden de woorden « deze ordonnantie » vervangen door de woorden « dit Wetboek ».

Art. 13.Artikel 27 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de ordonnantie van 16 februari 2006, wordt aangevuld met een lid, luidend : « In het geval een kandidaat geschrapt is van de lijst om voormelde reden, kan een verbeterings- of aanvullingsakte worden ingediend zoals bedoeld in artikel 26quinquies van dit Wetboek ten einde de nakoming van de regels van de evenwichtige samenstelling van de lijsten te eerbiedigen. ».

Art. 14.Artikel 29 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de ordonnantie van 16 december 2011, wordt opgeheven.

Art. 15.In artikel 30 van hetzelfde Wetboek, zoals gewijzigd bij de ordonnantie van 16 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, wordt het eerste lid aangevuld met de woorden « , overeenkomstig artikel 22bis, § 3 »;2° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden « Boven de naam en de voornaam van elke alleenstaande kandidaat en » opgeheven;3° een paragraaf 3/1 wordt ingevoegd, luidend : « § 3/1.Voor de elektronische stemming wordt de opmaak van de stemschermen vastgelegd door de Regering. »; 4° in paragraaf 4, wordt het laatste lid opgeheven.

Art. 16.Artikel 30bis van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de ordonnantie van 16 februari 2006, wordt hersteld als volgt : «

Art. 30bis.Van zodra het hoofdbureau het stembiljet of de stemschermen heeft opgemaakt, gaat het gemeentebestuur zo snel mogelijk over tot aanplakking van de kandidatenlijsten.

Het aanplakbiljet vermeldt met vette letter in zwarte inkt de naam van de kandidaten zoals deze voorgedragen werden, alsmede hun voornamen, hun geslacht en hun woonplaats, volgens volgnummer in de lijst. Het vermeldt eveneens de door de Regering vastgestelde onderrichtingen aan de kiezers.

Vanaf de negentiende dag vóór de stemming deelt de voorzitter van het hoofdstembureau de officiële kandidatenlijst mee aan de kandidaten en aan de kiezers die hen hebben voorgedragen, indien zij het vragen. ».

Art. 17.Artikel 33 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de ordonnantie van 16 december 2011, wordt vervangen als volgt : «

Art. 33.Het stemlokaal en de stemhokjes worden ingericht volgens het model vastgesteld door de Regering.

Er is ten minste één stemhokje per honderdvijftig kiezers. ».

Art. 18.In artikel 34 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de ordonnanties van 16 februari 2006 en 16 december 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « die vastgesteld zullen worden door » vervangen door de woorden « vastgesteld bij »;2° het derde lid wordt vervangen als volgt : « Een laatste gecoördineerd exemplaar van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en een gecoördineerd exemplaar van de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen worden in het wachtlokaal ter inzage gelegd voor de kiezers;een tweede exemplaar van elk wordt in het gedeelte van het lokaal waar de stemming plaatsheeft, ter inzage gelegd voor de leden van het stembureau. ».

Art. 19.In artikel 35bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de ordonnantie van 16 februari 2006 en gewijzigd bij de ordonnantie van 16 december 2011, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het vijfde lid worden de woorden « stembiljet in te vullen en in de bus te steken » vervangen door de woorden « stem uit te brengen »;2° het zesde lid wordt vervangen als volgt : « De deskundigen, die zijn aangewezen bij artikel 10 van de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen, en de personen die belast zijn met het verlenen van technische bijstand worden toegelaten in de stemlokalen op de dag van de stemming na vertoon aan de voorzitter van het stembureau van hun legitimatiekaart uitgereikt door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.»; 3° het laatste lid wordt vervangen als volgt : « In de stemlokalen of in de nabijheid ervan mag geen gewapende macht worden opgesteld zonder opvordering van de voorzitter van het stembureau.De burgerlijke overheid en de militaire bevelhebbers zijn gehouden zijn opvorderingen op te volgen. ».

Art. 20.In artikel 35ter van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de ordonnantie van 16 februari 2006 en gewijzigd bij de ordonnantie van 16 december 2011, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « artikel 5bis van de wet van 11 april 1994 betreffende de geautomatiseerde stemming » vervangen door de woorden « artikel 10 van de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen »;2° het tweede lid wordt vervangen als volgt : « De Regering kan waarnemers machtigen om alle kiesverrichtingen te volgen.De waarnemers hebben louter een observatierol. Ze mogen noch deelnemen aan de operaties van het stembureau, noch kiezers helpen. Ze moeten discreet blijven en mogen de stemming niet beïnvloeden.

De waarnemers moeten in het bezit zijn van een legitimatiekaart uitgereikt door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel.

Bij poging tot beïnvloeding van de stemming kan de voorzitter van het bureau, na een eerste verwittiging, de waarnemer laten verwijderen uit het stemlokaal. ».

Art. 21.In de Franse tekst van artikel 35quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de ordonnantie van 16 februari 2006, worden de woorden « déposer leur vote » vervangen door het woord « voter ».

Art. 22.In artikel 36 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de ordonnanties van 16 februari 2006 en 16 december 2011, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het woord « geautomatiseerde » vervangen door het woord « elektronische »;2° in de Franse tekst van het vierde lid worden de woorden « d'électeur » toegevoegd tussen de woorden « sa qualité » en de woorden « sont reconnues ».

Art. 23.Artikel 40, § 1, van hetzelfde Wetboek wordt aangevuld met een lid, luidend : « Wanneer er op elektronische wijze wordt gestemd, wordt de stemmingswijze bepaald door de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen. ».

Art. 24.In artikel 42bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de ordonnantie van 16 februari 2006 en gewijzigd bij de ordonnantie van 16 december 2011, worden volgende wijzigingen aangebracht : a) in paragraaf 1 wordt de bepaling onder 7° vervangen als volgt : « 7° de kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde redenen, de dag van de stemming niet in zijn woonplaats is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich bij het stembureau aan te bieden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats of zijn gemachtigde is vastgesteld, na overlegging van de nodige bewijsstukken.De Regering bepaalt het model van het attest dat door de burgemeester of zijn gemachtigde wordt afgegeven. De aanvraag wordt ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de dag die deze van de verkiezing voorafgaat. »; b) paragraaf 4 wordt vervangen als volgt : « § 4.Ten einde in het stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen tot de stemming toegelaten te worden, overhandigt de gemachtigde aan de voorzitter van dit stembureau de volmacht en een van de in § 1 vermelde attesten en toont hij hem zijn identiteitskaart, zijn eigen oproepingsbrief en de oproepingsbrief van de volmachtgever. De voorzitter van het stembureau vermeldt op beide oproepingsbrieven « heeft bij volmacht gestemd ». ».

Art. 25.In artikel 51 van hetzelfde Wetboek wordt de bepaling onder 4° opgeheven.

Art. 26.In artikel 55 van hetzelfde Wetboek wordt het tweede lid opgeheven.

Art. 27.Artikel 60 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de ordonnanties van 16 februari 2006 en 16 december 2011, wordt vervangen als volgt : «

Art. 60.De volgende stukken worden binnen vierentwintig uur door de voorzitter van het hoofdbureau aan de voorzitter van het Rechtscollege toegezonden, in geval van een stemming op papier : a) het proces-verbaal van het hoofdbureau van de verkiezing, staande de vergadering opgemaakt en ondertekend door de leden van het hoofdbureau en door de getuigen;b) de processen-verbaal van de verschillende bureaus;c) alle stembiljetten;d) de akten van voordracht van de kandidaten;e) de verklaringen van taalaanhorigheid van de kandidaten;f) de akten van bewilliging van de kandidaten;g) de akten van aanwijzing van de getuigen;h) het proces-verbaal, ondertekend door de leden van het stembureau en de getuigen, van de stembureaus die geen stemopneming te doen hebben;i) de volmachtformulieren die gebruikt werden om met volmacht te stemmen;j) de teruggenomen en de niet gebruikte stembiljetten;k) de kiezerslijsten die gediend hebben voor het aantekenen van de namen, behoorlijk ondertekend door de leden van het stembureau die de aantekeningen gedaan hebben, en door de voorzitter;l) het proces-verbaal van het stemopnemingsbureau, waarbij het pak met de betwiste stembiljetten is gevoegd. De volgende stukken worden binnen vierentwintig uur door de voorzitter van het hoofdbureau aan de voorzitter van het Rechtscollege toegezonden, in geval van een elektronische stemming : a) het proces-verbaal van het hoofdbureau van de verkiezing, staande de vergadering opgemaakt en ondertekend door de leden van het hoofdbureau en door de getuigen;b) de processen-verbaal van de verschillende stembureaus;c) de envelop met de stembiljetten met de stemmen, de envelop met de geannuleerde stembiljetten en de envelop met de ongeldig verklaarde stembiljetten;d) de akten van voordracht van de kandidaten;e) de verklaringen van taalaanhorigheid van de kandidaten;f) de akten van bewilliging van de kandidaten;g) de akten van aanwijzing van de getuigen;h) het proces-verbaal, ondertekend door de leden van het stembureau en de getuigen;i) de volmachtformulieren die gebruikt werden om met volmacht te stemmen;j) de teruggenomen en de niet gebruikte stembiljetten;k) de kiezerslijsten die gediend hebben voor het aantekenen van de namen, behoorlijk ondertekend door de leden van het stembureau die de aantekeningen gedaan hebben, en door de voorzitter. Op het pak dat deze stukken bevat, worden de datum van de verkiezing en de naam van de gemeente vermeld.

Een dubbel van het proces-verbaal van het hoofdstembureau, door de leden voor eensluidend verklaard, wordt op het gemeentesecretariaat voor eenieder ter inzage gelegd.

Aan iedere verkozene wordt een formulier met de stemcijfers per verkozene en per opvolger gezonden. De Regering bepaalt het model van dit formulier. ».

Art. 28.Artikel 85 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 85.Het aantal schepenen en gemeenteraadsleden wordt voor iedere gemeente bepaald door de rangschikkingstabel der gemeenten, overeenkomstig artikel 5 van de Nieuwe gemeentewet, die van kracht is op het tijdstip van de verkiezingen, behoudens de wijzigingen bij ordonnantie daarin aangebracht. ».

Art. 29.Titel IX van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de ordonnantie van 16 februari 2006 en gewijzigd bij de ordonnantie van 16 december 2011, die het artikel 88 bevat, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen aan de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen

Art. 30.In artikel 3, § 1, tweede lid, van de ordonnantie van 12 juli 2012 houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen, gewijzigd bij de ordonnantie van 20 juli 2016, worden de woorden « artikel 2, § 2, van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming » vervangen door de woorden « artikel 4, § 3, van de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk ».

Art. 31.Artikel 5 van dezelfde ordonnantie wordt aangevuld met twee leden, luidend : « Tevens wordt er een reserve van voorzitter-plaatsvervangers gevormd overeenkomstig minstens één vijfde van het aantal stemlokalen.

In elk stembureau moet minstens één persoon aanwezig zijn die de opleiding vermeld in artikel 10/1 gevolgd heeft. Indien in een stembureau geen persoon aanwezig is die deze opleiding gevolgd heeft kan een persoon van dit stembureau gewisseld worden met een lid van een ander stembureau met dezelfde functie die deze opleiding wel gevolgd heeft. Hiervan wordt melding gemaakt in de processen-verbaal van beide betrokken stembureaus. ».

Art. 32.In artikel 8 van dezelfde ordonnantie, gewijzigd bij de ordonnantie van 20 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, 2°, worden de woorden « op zijn minst » ingevoegd voor de woorden « een computer »;2° in het eerste lid, 3°, worden de woorden « en een printer » opgeheven;3° het tweede en het derde lid worden vervangen als volgt : « In elk stembureau wordt op zijn minst één stemhokje uitgerust met een computer met scanner ter visualisatie van de barcode.De overige stemhokjes van het stembureau worden uitgerust met een stemcomputer. ».

Art. 33.In artikel 9, § 5, van dezelfde ordonnantie, gewijzigd bij de ordonnantie van 20 juli 2016, wordt het woord « drie » vervangen door het woord « dertig ».

Art. 34.In artikel 10 van dezelfde ordonnantie, gewijzigd bij de ordonnantie van 20 juli 2016, wordt paragraaf 2 vervangen als volgt : « § 2. Tijdens de verkiezingen, zien de deskundigen toe op het gebruik, de goede werking en de integriteit van de softwaresystemen en de elektronische processen betreffende het verzamelen van de gegevens, het voorbereiden van de elektronische dragers, de totalisering, de berekening en de verspreiding van resultaten alsook op de procedures voor de aanmaak, de verspreiding en het gebruik van de apparatuur, de software en de gegevensdragers. De deskundigen ontvangen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel de toelatingen, alsook alle gegevens, inlichtingen en informatie die nodig zijn om die opdracht uit te voeren.

De leden van de kiesbureaus, de in artikel 4, § 3, tweede lid, van de wet van 7 februari 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/02/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk sluiten tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk bedoelde adviesorganen en de privébedrijven alsook hun leden die door de bevoegde overheden betrokken zijn bij het verloop van het kiesproces, leveren eveneens aan de deskundigen de apparatuur alsook alle gegevens, inlichtingen en informatie die nodig zijn om de in het eerste lid bedoelde controle uit te voeren.

Tijdens de dag van de verkiezing kunnen de deskundigen teststemmen uitbrengen in de stembureaus. Deze worden noch gescand, noch meegeteld. Ze kunnen de overeenkomst van de afgedrukte informatie met de voorheen door hen uitgebrachte teststemmen controleren, ze kunnen de overeenstemming controleren tussen het op het scherm getoond resultaat en hetgene dat afgedrukt is op het papieren bewijsstuk met behulp van de scanner ter beschikking gesteld van de kiezers of elke andere scanner.

Na de dag van de verkiezingen kunnen de deskundigen de overeenstemming tussen de uitgebrachte stemmen in een stembureau en de gegevens op de gegevensdragers van een stembureau controleren. Ze kunnen tevens de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van het geheel van de software die de verkiezingsketen vormt, vanaf de kandidatuurstelling tot de bekendmaking van de resultaten, controleren.

Het college van deskundigen kan overgaan tot een audit van de uitslagen om de betrouwbaarheid en integriteit van het elektronische stemsysteem met afdruk van een papieren stembiljet te verzekeren.

Ze verrichten de controle vanaf hun benoeming tot de indiening van het verslag vermeld in paragraaf 3. ».

Art. 35.Artikel 10/1 van dezelfde ordonnantie, ingevoegd bij de ordonnantie van 20 juli 2016, wordt vervangen als volgt : «

Art. 10/1.De Regering verstrekt eenvormige, up-to-date, verplichte en bezoldigde opleidingen ten behoeve van de voorzitters, secretarissen en adjunct-secretarissen in de bureaus.

De voorzitter-plaatsvervangers aangeduid overeenkomstig artikel 5 zijn verplicht deel te nemen aan de opleidingen. ».

Art. 36.In artikel 14 van dezelfde ordonnantie, gewijzigd bij de ordonnantie van 20 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid opgeheven;2° paragraaf 3 wordt aangevuld met een lid, luidend : « De kiezer moet om naar een volgende scherm te gaan zijn keuze op het scherm bevestigen.»; 3° in paragraaf 4 worden de woorden « voorgaande scherm » vervangen door de woorden « scherm waar de keuze voor de lijst wordt gemaakt ».

Art. 37.Artikel 15 van dezelfde ordonnantie, gewijzigd bij de ordonnantie van 20 juli 2016, wordt vervangen als volgt : «

Art. 15.§ 1. Wanneer de kiezer zijn stem heeft bevestigd, drukt de stemcomputer een papieren stembiljet af waarop de uitgebrachte stem in getypte tekstuele vorm en in een tweedimensionale barcode is afgedrukt. De kiezer neemt het stembiljet en de chipkaart. De kiezer kan zijn stem op het stembiljet visueel controleren en vouwt daarna het biljet in twee delen met de bedrukte zijde naar binnen om het stemgeheim te bewaren. Noch op de stemcomputer, noch op de chipkaart, worden gegevens over de stem bewaard. Voor zich naar de stembus te begeven heeft de kiezer de mogelijkheid de inhoud van de barcode te visualiseren volgens de procedure vermeld in artikel 16.

De kiezer verlaat vervolgens het stemhokje en begeeft zich naar de stembus met zijn in twee geplooid stembiljet in de hand, zoals bedoeld in paragraaf 1.

De kiezer plaatst zich voor de stembus, overhandigt de chipkaart aan de voorzitter van het stembureau of aan de door hem hiervoor aangewezen bijzitter, scant de barcode van het stembiljet en steekt het vervolgens in de stembus.

Indien een andere persoon zijn stembiljet aan het scannen is aan de elektronische stembus, moet de kiezer wachten in de daartoe bestemde wachtzone zoals voorzien in artikel 8, vijfde lid. § 2. Vóór de kiezer zijn stembiljet scant op de stembus, annuleert de voorzitter het stembiljet : 1° als de barcode niet gelezen kan worden door de elektronische stembus;2° als de visualisatie vermeld in artikel 16 onmogelijk is. § 3. De voorzitter annuleert tevens het stembiljet : 1° als de kiezer het stembiljet door onoplettendheid heeft beschadigd;2° op verzoek van de kiezer;3° wanneer de kiezer zijn stembiljet toont met de bedoeling zijn uitgebrachte stem bekend te maken. § 4. In de gevallen voorzien in paragrafen 2 en 3 maakt de voorzitter het stembiljet onmiddellijk onbruikbaar en krijgt de kiezer een andere chipkaart waarmee hij opnieuw zijn stem kan uitbrengen overeenkomstig artikel 14. § 5. In de gevallen voorzien in paragraaf 2 hebben de kiezers die een andere chipkaart gekregen hebben, het recht om opnieuw te stemmen.

Indien het stembiljet bij een tweede poging opnieuw wordt geannuleerd krachtens paragraaf 3, wordt de stem ongeldig verklaard. ».

Art. 38.In artikel 16 van dezelfde ordonnantie, gewijzigd bij de ordonnantie van 20 juli 2016, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden « heeft gestemd » vervangen door de woorden « zijn stem heeft uitgebracht » en worden de woorden « artikel 8, 2° » vervangen door de woorden « artikel 8, tweede lid »;2° in het tweede lid worden de woorden « artikel 15, § 2, eerste lid, 2° » vervangen door de woorden « artikel 15, § 3, 2° ».

Art. 39.In dezelfde ordonnantie wordt een artikel 17/1 ingevoegd, luidend : «

Art. 17/1.Indien de kiezer bij volmacht in hetzelfde bureau moet stemmen, herbegint hij het gehele stemproces meteen nadat hij zijn eigen stembiljet in de stembus heeft gestopt. ».

Art. 40.In artikel 19 van dezelfde ordonnantie wordt het eerste lid vervangen als volgt : « De voorzitter van het stembureau maakt na afloop van de stemming het proces-verbaal op, schakelt de stemcomputers uit en sluit de toepassing af. ».

Art. 41.In artikel 22/1 van dezelfde ordonnantie, ingevoegd bij de ordonnantie van 20 juli 2016, worden volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de eerste zin worden de woorden « van de lijststemmen » ingevoegd na de woorden « stemcijfers »;2° de laatste zin wordt opgeheven.

Art. 42.In artikel 24 van dezelfde ordonnantie, gewijzigd bij de ordonnantie van 20 juli 2016, worden volgende wijzigingen aangebracht : a) in het eerste lid, wordt de bepaling onder 3° opgeheven;b) in de Nederlandse tekst worden in het laatste lid de woorden « goed- gekeurd » vervangen door het woord « goedgekeurd ».

Art. 43.In artikel 25 van dezelfde ordonnantie worden de woorden « 34, derde lid, », het woord « 40, » en de woorden « en 60 » opgeheven.

Art. 44.In artikel 26, eerste lid, van dezelfde ordonnantie wordt de zin « Deze lijsten worden ook opgehangen in ieder stemhokje. » opgeheven.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 december 2017.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT _______ Nota (1) Gewone zitting 2017-2018. Documenten van het Parlement. - Ontwerp van ordonnantie, A-566/1. - Verslag, A-566/2.

Integraal verslag. - Bespreking. Vergadering van donderdag 14 december 2017. - Aanneming.Vergadering van vrijdag 15 december 2017.


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^