Beschikking van 15 december 2017
gepubliceerd op 14 maart 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2017032172
pub.
14/03/2018
prom.
15/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017032172

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


15 DECEMBER 2017. - Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt : Sectie 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Overeenkomstig de tabel bij deze ordonnantie, worden de in de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 ingeschreven kredieten als volgt aangepast :

In duizenden euro

Vastleggingskredieten - Crédits d'engagement

Vereffeningskredieten - Crédits de liquidation

En milliers d'euros

Gesplitste kredieten Initieel Bijkredieten Kredietverminderingen Aangepast

5.619.433 64.515 5.683.948

4.908.786 - 94.682 4.814.104

Crédits dissociés Initiaux Crédits supplémentaires Diminutions des crédits Ajustés

Variabele gesplitste kredieten Initieel Bijkredieten Kredietverminderingen Aangepast

245.615 - 14.702 230.913

244.662 - 18.512 226.150

Crédits dissociés variables Initiaux Crédits supplémentaires Diminutions des crédits Ajustés

Algemene totalen Initieel Bijkredieten Kredietverminderingen Aangepast

5.865.048 49.813 5.914.861

5.153.448 - 113.194 5.040.254

Totaux généraux Initiaux Crédits supplémentaires Diminutions des crédits Ajustés


Deze kredieten worden opgesomd in de bij deze ordonnantie gevoegde tabellen, sectie I. In toepassing van artikel 14 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, worden de uitgaven gemachtigd per programma waarvan de krediettotalen opgenomen zijn in de bij deze ordonnantie gevoegde begrotingstabellen, sectie I en sectie II en de bijlage I. De geconsolideerde ontvangsten- en uitgavenbegroting van de gewestelijke entiteit wordt goedgekeurd en staat opgenomen in de vorm van een tabel op het einde van het beschikkende gedeelte van deze ordonnantie.

Sectie 2 - Bijzondere bepalingen in verband met de diensten van de Regering, met inbegrip van de bepalingen in verband met de organieke begrotingsfondsen

Art. 3.In artikel 19 van de ordonnantie van 23 december 2016 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017, wordt de basisallocatie 10.006.43.02.65.23 geschrapt en worden de basisallocaties 10.003.15.01.41.60 en 10.005.27.17.43.22 toegevoegd.

Art. 4.In artikel 20, 1ste lid van de ordonnantie van 23 december 2016 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017, wordt de basisallocatie 27.013.27.01.43.22 toegevoegd. In het tweede lid van hetzelfde artikel, dient de basisallocatie 15.009.15.03.41.40 gelezen te worden als 15.009.15.03.31.22 en worden de basisallocaties 15.009.13.01.34.41 en 15.009.34.02.33.00 toegevoegd.

Art. 5.In het kader van de oprichting van Brussel Openbaar Ambt, is de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gemachtigd om in het kader van de afsluiting van de budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen van het jaar 2017, de uitstaande vastleggingen over te dragen, in functie van de begunstigden, van opdracht 04 naar de nieuwe opdracht 32, gecreëerd in 2018, op volgende wijze : - van BA 04.002.07.19.1112 naar BA 32.003.07.01.1112 ; - van BA 04.002.08.04.1211 naar BA 32.003.08.02.1211 ; - van BA 04.002.08.07.1211 naar BA 32.003.08.04.1211 ; - van BA 04.002.08.11.1211 naar BA 32.003.08.03.1211 ; - van BA 04.002.15.01.4140 naar BA 32.003.15.02.4140 ; - van BA 04.002.15.02.4160 naar BA 32.003.15.03.4160 ; - van BA 04.002.15.03.4160 naar BA 32.003.15.04.4160 ; - van BA 04.002.19.01.3122 naar BA 32.003.19.01.3122 ; - van BA 04.002.34.01.3300 naar BA 32.003.34.01.3300 ; - van BA 04.003.15.01.4160 naar BA 32.003.15.01.4160 ; - van BA 04.004.08.02.1211 naar BA 32.003.08.03.1211.

In het kader van de oprichting van Brussel Openbaar Ambt, is de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gemachtigd om in het kader van de afsluiting van de budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen van het jaar 2017, de uitstaande vastleggingen over te dragen van de basisallocatie 04.004.08.03.1211 : - betreffende het leveren van advies en ondersteuning inzake communicatie en de bepaling van een logo, een grafische lijn, een huisstijl en een « marketing »-naam voor Brussel Openbaar Ambt naar de basisallocatie 32.002.08.01.1211 van de nieuwe opdracht 32, gecreëerd in 2018 ; - betreffende een overheidsopdracht voor de begeleiding van een werkgroep over welzijn op het werk naar BA 32.003.08.03.1211 van de nieuwe opdracht 32, gecreëerd in 2018.

Art. 6.De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is gemachtigd om, in het kader van de afsluiting van de budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen van het jaar 2017, de uitstaande vastleggingen op de basisallocaties van opdracht 06, beheerd door de GOB Fiscaliteit, over te dragen naar de ermee overeenstemmende basisallocaties gecreëerd in de algemene uitgavenbegroting 2018 binnen de nieuwe opdracht 31.

Art. 7.De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is gemachtigd om, in het kader van de afsluiting van de budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen van het jaar 2017, de uitstaande vastleggingen over te dragen in functie van de begunstigden : - van de BA's 10.006.64.06.63.21, 10.006.64.09.63.21, 10.006.64.12.63.21, 10.006.64.17.63.21 en 10.006.64.22.63.21 naar BA 10.006.64.27.63.21 ; - van de BA's 10.006.64.10.63.21, 10.006.64.13.63.21, 10.006.64.18.63.21 en 10.006.64.23.63.21 naar BA 10.006.64.28.63.21 ; - van de BA's 10.006.64.11.63.21, 10.006.64.16.63.21, 10.006.64.20.63.21 en 10.006.64.24.63.21 naar BA 10.006.64.29.63.21.

Art. 8.De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is gemachtigd om, in het kader van de afsluiting van de budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen van het jaar 2017, de uitstaande vastleggingen over te dragen in functie van de begunstigden : - van BA 12.002.38.11.3132 naar BA 12.018.34.01.3300 ; - van BA 12.002.39.01.5112 naar BA 12.012.39.01.5112 ; - van BA 12.006.19.04.3122 naar BA 12.006.19.05.0310 ; - van BA 12.014.19.01.3122 naar BA 12.014.19.02.0310 ; - van BA 14.002.19.01.3122 naar BA 14.002.19.03.0310 ; - van BA 16.005.16.03.6140 naar BA 16.005.15.07.4140.

Art. 9.De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is gemachtigd om, in het kader van de afsluiting van de budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen van het jaar 2017, de uitstaande vastleggingen over te dragen in functie van de begunstigden : - van BA 25.005.20.01.5111 naar BA 25.005.16.01.6141 ; - van BA 25.005.20.02.5111 naar BA 25.005.16.02.6141 ; - van BA 25.007.20.01.5111 naar BA 25.007.16.01.6141 ; - van BA 25.007.20.02.5111 naar BA 25.007.16.02.6141 ; - van BA 25.007.20.03.5111 naar BA 25.007.16.03.6141 ; - van BA 25.008.16.01.6111 naar BA 25.008.16.04.6141 ; - van BA 25.008.16.02.6111 naar BA 25.008.16.05.6141.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is gemachtigd om, in het kader van de afsluiting van de budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen van het jaar 2017, de uitstaande vastlegging 201304750 op de basisallocatie 25.008.20.02.5111 over te dragen naar de basisallocatie 25.008.16.03.6141.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is gemachtigd om, in het kader van de afsluiting van de budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen van het jaar 2017, de uitstaande vastlegging 201303621 op de basisallocatie 25.008.20.02.5111 over te dragen naar de basisallocatie 25.008.16.05.6141.

Art. 10.De Brusselse Hoofdstedelijke Regering is gemachtigd om, in het kader van de afsluiting van de budgettaire en boekhoudkundige verrichtingen van het jaar 2017, de uitstaande vastleggingen over te dragen in functie van de begunstigden : - van BA 27.010.16.02.6141 naar BA 27.010.20.03.5111 ; - van BA 27.010.17.01.8514 naar BA 27.010.20.04.5111.

Art. 11.In het kader van de oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven NV zullen de op 31/12/2017 bestaande vastleggingen van de GOB op de basisallocaties verbonden met de opdrachten van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven NV geannuleerd worden op het niveau van de Begroting 2017 van de GOB. Ze zullen opnieuw vastgelegd worden op de begroting 2018 van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven NV.

Art. 12.§ 1. In afwijking van artikel 44 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, mogen de verbintenissen die nodig zijn om de ononderbroken werking te verzekeren van een nieuwe autonome bestuursinstelling, opgericht in de loop van het jaar voorafgaand aan het eerste begrotingsjaar, aangegaan worden vanaf 1 november van het jaar dat het eerste begrotingsjaar voorafgaat, ten laste van de vastleggingskredieten van de begroting van dat begrotingsjaar, beperkt tot een derde van de goedgekeurde vastleggingskredieten voor de overeenkomstige uitgavenbasisallocaties van dat jaar.

De noodzakelijke vereffeningen met betrekking tot die verbintenissen mogen uitgevoerd worden vanaf de stemming van de ordonnantie houdende de eerste begroting van de betrokken nieuwe instelling ten laste van de vereffeningskredieten van de begroting van dat begrotingsjaar, beperkt tot een derde van de goedgekeurde vereffeningskredieten voor de overeenkomstige uitgavenbasisallocaties van dat jaar. § 2. In afwijking van artikel 44 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, mogen de noodzakelijke vereffeningen, die verbonden zijn aan de verbintenissen die nodig zijn om de ononderbroken werking van de gewestelijke entiteit te verzekeren, uitgevoerd worden vanaf de stemming van de ordonnantie houdende de initiële begroting van de gewestelijke entiteit voor het volgende jaar ten laste van de vereffeningskredieten van de begroting van dat volgende begrotingsjaar, beperkt tot een derde van de goedgekeurde vereffeningskredieten voor de overeenkomstige uitgavenbasisallocaties van het lopende jaar. § 3. De Inspectie van Financiën beoordeelt voorafgaandelijk de noodzakelijkheid van de uitgaven voor het verzekeren van de ononderbroken werking van de gewestelijke entiteit.

Art. 13.In afwijking van artikel 8 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle en van artikel 2, 18° van hoofdstuk II van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen, worden de middelen van het Klimaatfonds eveneens toegewezen aan de begeleiding van gewestelijke en lokale openbare besturen in het kader van de gewestelijke projecten voor de invoering van zonnepanelen en voor de promotie van energie-efficiëntie in de gebouwen van deze openbare besturen, zoals bedoeld in punten 9 en 10 van artikel 24bis van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het bedrag dat aan deze begeleiding wordt toegewezen komt overeen met 100 % van het totaal jaarlijks bedrag van de opbrengst van de verkoop van groenestroomcertificaten ter dekking van de productie van zonnepanelen toebehorend aan Leefmilieu Brussel, krachtens het punt 9° van artikel 24bis van voormelde ordonnantie.

Art. 14.De variabele kredieten van de organieke begrotingsfondsen worden toegewezen aan de programma's van hun respectieve opdrachten binnen de grenzen van de in de algemene uitgavenbegroting ingeschreven administratieve kredieten op de met de begrotingsfondsen verbonden basisallocaties geïdentificeerd door de code BFB (zie legende bij de begrotingstabel van sectie I).

Sectie 3 - Bijzondere bepalingen in verband met de autonome bestuursinstellingen

Art. 15.De aanpassing van de begroting voor het jaar 2017 van het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 49.647.000 euro voor de ontvangsten, 53.044.000 euro voor de vastleggingskredieten en 49.647.000 euro voor de vereffeningskredieten, en geeft een ESR-saldo van 0 euro, overeenkomstig sectie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

Art. 16.In artikel 81 van de ordonnantie van 23 december 2016 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt een 11de lid toegevoegd dat luidt als volgt : « In afwijking van artikel 73, 4de lid, van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, is het C.I.B.G. gemachtigd om contractuele controleurs van de vastleggingen en vereffeningen te hebben. ».

Art. 17.De aanpassing van de begroting voor het jaar 2017 van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulpverlening wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 120.380.000 euro voor de ontvangsten, 118.029.000 euro voor de vastleggingskredieten en 113.150.000 euro voor de vereffeningskredieten, en geeft een ESR-saldo van 7.230.000 euro, overeenkomstig sectie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

Art. 18.De aanpassing van de begroting voor het jaar 2017 van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 1.539.285.000 euro voor de ontvangsten, 1.539.285.000 euro voor de vastleggingskredieten en 1.539.285.000 euro voor de vereffeningskredieten, en geeft een ESR-saldo van 0 euro, overeenkomstig sectie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

Art. 19.In artikel 48, 1ste en 2de lid, van de ordonnantie van 23 december 2016 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017, wordt het bedrag « 290.212.000 euro » vervangen door het bedrag « 289.417.000 euro ».

In artikel 48, 3de en 4de lid, van dezelfde ordonnantie, wordt het bedrag « 500.000.000 euro » vervangen door het bedrag « 600.000.000 euro ».

Art. 20.De aanpassing van de begroting voor het jaar 2017 van Leefmilieu Brussel/het Brussels Instituut voor Milieubeheer wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 153.833.000 euro voor de ontvangsten, 158.087.000 euro voor de vastleggingskredieten en 153.833.000 euro voor de vereffeningskredieten, en geeft een ESR-saldo van 0 euro, overeenkomstig sectie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

Art. 21.De aanpassing van de begroting voor het jaar 2017 van BRUGEL wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 3.756.000 euro voor de ontvangsten, 3.735.000 euro voor de vastleggingskredieten en 3.756.000 euro voor de vereffeningskredieten, en geeft een ESR-saldo van 0 euro, overeenkomstig bijlage I van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

Art. 22.De aanpassing van de begroting voor het jaar 2017 van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid - Net Brussel wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 250.168.000 euro voor de ontvangsten, 248.927.000 euro voor de vastleggingskredieten en 250.022.000 euro voor de vereffeningskredieten, en geeft een ESR-saldo van 3.564.000 euro, overeenkomstig sectie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

Art. 23.Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid stort aan het Gewest een bedrag gelijk aan de inkomsten, exclusief btw, dat het heeft geïnd ingevolge de verkoop van de toegekende groenestroomcertificaten, in toepassing van artikel 28 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in ruil voor de productie van de groene elektriciteit voortvloeiend uit de omzetting van thermische energie gegenereerd door zijn energievalorisatie-installatie.

Art. 24.De aanpassing van de begroting voor het jaar 2017 van Innoviris/het Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 46.054.000 euro voor de ontvangsten, 59.471.000 euro voor de vastleggingskredieten en 46.054.000 euro voor de vereffeningskredieten, en geeft een ESR-saldo van 0 euro, overeenkomstig sectie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

Art. 25.De aanpassing van de begroting voor het jaar 2017 van het Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 0 euro voor de ontvangsten, 0 euro voor de vastleggingskredieten en 0 euro voor de vereffeningskredieten, en geeft een ESR-saldo van 0 euro, overeenkomstig sectie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

Art. 26.De aanpassing van de begroting voor het jaar 2017 van het Brussels Planningsbureau wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 18.604.000 euro voor de ontvangsten, 22.519.000 euro voor de vastleggingskredieten en 18.604.000 euro voor de vereffeningskredieten, en geeft een ESR-saldo van 0 euro, overeenkomstig sectie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

Art. 27.De aanpassing van de begroting voor het jaar 2017 van Brussel - Preventie & Veiligheid wordt goedgekeurd.

Deze begroting bedraagt 109.766.000 euro voor de ontvangsten, 190.540.000 euro voor de vastleggingskredieten en 109.766.000 euro voor de vereffeningskredieten, en geeft een ESR-saldo van 0 euro, overeenkomstig sectie II van de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

Art. 28.Het artikel 71 van de ordonnantie van 23 december 2016 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017 wordt vervangen door hetgeen volgt : « In afwachting van de volledige administratieve operationalisering van Brussel - Preventie & Veiligheid, is de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gemachtigd om de uitgaven en de ontvangsten in naam van en voor rekening van Brussel - Preventie & Veiligheid te verrichten vanuit de begroting van de GOB. ».

Art. 29.In het kader van de oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven NV zullen de op 31/12/2017 uitstaande vastleggingen van impulse.brussels (BAO) op de basisallocaties verbonden met de opdrachten van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven NV geannuleerd worden op het niveau van de begroting 2017 van impulse.brussels (BAO).

Ze zullen opnieuw vastgelegd worden op de begroting 2018 van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven NV.

Art. 30.In het kader van de oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven NV zullen de op 31/12/2017 bestaande vastleggingen van de GOB op de basisallocaties verbonden met de opdrachten van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven NV geannuleerd worden op het niveau van de Begroting 2017 van de GOB. Ze zullen opnieuw vastgelegd worden op de begroting 2018 van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven NV.

Art. 31.In het kader van de oprichting van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven NV zullen de op 31/12/2017 uitstaande vastleggingen van Atrium op de basisallocaties verbonden met de opdrachten van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven NV geannuleerd worden op het niveau van de begroting 2017 van Atrium. Ze zullen opnieuw vastgelegd worden op de begroting 2018 van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven NV.

Art. 32.In afwachting van de administratieve operationalisering van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven NV, is de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gemachtigd om de uitgaven en de ontvangsten in naam van en voor rekening van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven NV te verrichten vanuit de begroting van de GOB.

Art. 33.§ 1. In afwijking van artikel 44 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, mogen de verbintenissen die nodig zijn om de ononderbroken werking te verzekeren van een nieuwe autonome bestuursinstelling, opgericht in de loop van het jaar voorafgaand aan het eerste begrotingsjaar, aangegaan worden vanaf 1 november van het jaar dat het eerste begrotingsjaar voorafgaat, ten laste van de vastleggingskredieten van de begroting van dat begrotingsjaar, beperkt tot een derde van de goedgekeurde vastleggingskredieten voor de overeenkomstige uitgavenbasisallocaties van dat jaar. § 2. De noodzakelijke vereffeningen met betrekking tot die verbintenissen mogen uitgevoerd worden vanaf de stemming van de ordonnatie houdende de eerste begroting van de betrokken nieuwe instelling ten laste van de vereffeningskredieten van de begroting van dat begrotingsjaar, beperkt tot een derde van de goedgekeurde vereffeningskredieten voor de overeenkomstige uitgavenbasisallocaties van dat jaar. § 3. De Inspectie van Financiën toegewezen aan de betrokken functioneel bevoegde minister of staatssecretaris beoordeelt voorafgaandelijk de noodzakelijkheid van de uitgaven voor het verzekeren van de ononderbroken werking van de instelling van categorie 1 of 2 die onder deze minister of staatssecretaris valt.

Sectie 4 - Bijzondere bepalingen in verband met de instellingen van openbaar nut van categorie A en B, bepaald door de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, die niet zijn ondergebracht onder de sectoriële code 13.12, rubriek « Deelstaatoverheid », van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen vervat in de Verordening (EG) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie Nihil Sectie 5 - Bijzondere bepalingen in verband met de andere verbintenissen van de gewestelijke entiteit

Art. 34.Wanneer de Brusselse Hoofdstedelijke Regering gemachtigd is om de gewestwaarborg te verlenen voor financiële operaties waaronder in hoofdzaak aan te gane leningen of een afgeleid product dat eraan verbonden is, moet vooraf een risicoanalyse van de begunstigde entiteit van de gewestwaarborg en van de te waarborgen verrichting uitgevoerd worden door de diensten van de Regering.

Bij deze risicoanalyse wordt rekening gehouden met de financiële risico's, de institutionele nabijheid van de begunstigde entiteit t.o.v. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en elk ander element dat de blootstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als borgverlener verhoogt of verlaagt.

Deze risicoanalyse dient als basis voor de berekening van de vergoeding (fees) die door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal gevraagd worden voor het toekennen van de gewestwaarborg.

De « fees » worden opgenomen in een compartiment van het organieke Fonds voor het beheer van de gewestschuld en zullen gebruikt worden om een eventueel toekomstig onvermogen op een gewestwaarborg te dekken.

Elke toegekende gewestwaarborg zal regelmatig opgevolgd worden door de diensten van de Regering tot aan de uitdoving ervan.

Art. 35.Het artikel 116 van de ordonnantie van 23 december 2016 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2017wordt vervangen door hetgeen volgt : « In artikel 24bis van de ordonnantie van 19 juli 2001 met betrekking tot de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de huidige tekst van artikel 24bis wordt zijn eerste paragraaf en wordt als volgt gewijzigd : a) punt 1° wordt weggelaten ;b) punten 9° en 10° worden als volgt vervangen : « 9° overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in § 2, de begeleiding van gewestelijke en lokale openbare besturen in het kader van het gewestelijk project voor de invoering van zonnepanelen op de gebouwen van deze openbare besturen, via informatie, adviezen, hulp bij het identificeren van kansen en de terbeschikkingstelling van deze panelen ;10° overeenkomstig de modaliteiten vastgelegd in § 2, de begeleiding van gewestelijke en lokale openbare besturen in het kader van het gewestelijk project voor de promotie van energie-efficiëntie in de gebouwen van deze openbare besturen, via adviezen, hulp bij het identificeren van kansen en administratieve en technische ondersteuning ;» ; c) er wordt een nieuw punt 11° toegevoegd, luidend als volgt : « 11° de overname van het verschil tussen het toegepaste sociaal tarief op grond van Hoofdstuk IVbis aan een beschermde klant op het regionale niveau en het toegepaste sociaal tarief uit hoofde van de federale wetgeving, wanneer het eerste hoger ligt dan het tweede en de betrokken klant dit laatste tarief niet geniet.» ; 2° er wordt een paragraaf 2 ingevoegd die als volgt luidt : « § 2.De kosten noodzakelijk voor het uitvoeren van de openbaredienstopdrachten bedoeld in punten 9° en 10° worden gedekt door de middelen van het Klimaatfonds, ingevoerd in punt 18° van artikel 2 van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen of door alle andere middelen die het Gewest ter beschikking stelt van de distributienetbeheerder.

Een beheerscontract tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de distributienetbeheerder legt de lijst vast van de begunstigde lokale en gewestelijke openbare besturen, evenals de regels, modaliteiten en doelstellingen volgens dewelke de distributienetbeheerder de openbaredienstopdrachten bedoeld in punten 9° en 10° die hem werden toevertrouwd uitoefent. ».

Art. 36.In het artikel 117 van dezelfde ordonnantie, wordt volgende prijs, toegekend door visit.brussels, toegevoegd :

Benaming

Bedrag in euro Montant en euros

Appellation

Prijs « Atomium »: in het kader van het « Stripfeest » : prijs die wordt toegekend aan een stripverhaal geselecteerd door een jury.

7.500

Prix « Atomium » : dans le cadre de la « Fête du BD » : prix attribué à une bande dessinée sélectionnée par un jury.


Art. 37.In artikel 118 van dezelfde ordonnantie, wordt volgende gift toegevoegd : - « gift aan het « Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw » ten voordele van noodhulp ter bestrijding van de hongersnood in Jemen, Zuid-Soedan, Nigeria en Somalië (actie « Hongersnood 1212 »). ».

Sectie 6 - Slotbepaling

Art. 38.Deze ordonnantie treedt in werking op de dag van de stemming door het Parlement.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 december 2017.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT _______ Nota Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2017-2018 A-590/1 Ontwerp van ordonnantie A-590/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 15 december 2017

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^