Beschikking van 15 december 2017
gepubliceerd op 23 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie houdende de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2017032180
pub.
23/01/2018
prom.
15/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017032180

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


15 DECEMBER 2017. - Ordonnantie houdende de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018


De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2.Voor de uitgaven van de begroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2018 worden kredieten geopend ten bedrage van :

En euros

Crédits de liquidation Vereffeningskredieten

Crédits d'engagement Vastleggingskredieten

In euro

Crédits dissociés

1.329.473.000

1.331.137.000

Gesplitste kredieten


Deze kredieten worden opgesomd in de bij deze ordonnantie gevoegde tabel.

Art. 3.In afwijking van artikel 15 van de organieke wet op het Rekenhof van 29 oktober 1846, mogen geldvoorschotten tot een maximumbedrag van 50.000 euro verleend worden aan de beheerders van de voorschotten, om onafhankelijk van de kleine uitgaven de schuldvorderingen te betalen die 5.000 euro niet te boven gaan.

Deze rekenplichtigen worden gemachtigd de nodige voorschotten te verlenen aan de ambtenaren en experten belast met een zending in het buitenland, zelfs indien deze voorschotten meer dan 5.000 euro bedragen.

De betaling van de erelonen van experten uit het buitenland en van de kosten voortvloeiend uit regelingen met vreemde landen mag eveneens per geldvoorschotten gebeuren, wat ook het bedrag ervan weze.

Art. 4.De kosten voortspruitend uit tekorten van rekenplichtigen worden ten laste genomen van basisallocatie 02.001.99.01.0100.

Art. 5.Machtiging wordt verleend provisies toe te staan aan advocaten, experten en gerechtsdeurwaarders die voor rekening van de Commissie optreden.

Art. 6.In afwijking van artikel 5 van de ordonnantie van 21 november 2006 tot vaststelling van de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, mogen ten laste van de bij de onderhavige ordonnantie geopende kredieten schuldvorderingen van vorige jaren worden aangezuiverd op de basisallocaties 02.001.08.01.1211, 02.001.08.02.1211, 06.001.08.01.1211 en 06.001.08.02.1211 met betrekking tot : - erelonen van advocaten en geneesheren ; - gerechtskosten inzake burgerlijke, administratieve en strafzaken ; - presentiegelden, reis- en verblijfskosten van niet tot de administratie behorende personen ; - bezoldigingen van niet tot de administratie behorende deskundigen en prestaties van derden (met inbegrip van de provisionele voorschotten) ; - allerhande schadevergoedingen aan derden voortvloeiend uit het opnemen door de Commissie van haar verantwoordelijkheid voor wat betreft van door haar organen en door haar beambten gepleegde handelingen.

Art. 7.Binnen de perken van de betrokken basisallocaties kunnen de volgende toelagen worden toegekend : - aan het Secretariaat van het Raadgevend Comité voor bio-ethiek. basisallocatie : 03.001.42.01.4540 - voor bijdragen verbonden aan de coöperatieakkoorden of de protocolakkoorden tussen gefedereerde entiteiten of met de federale overheid. basisallocatie : 03.001.42.02.4540 - voor bijdragen bij het Wereldantidopingagentschap. basisallocatie : 03.001.49.01.3540 - voor activiteiten verbonden met het gezondheidsbeleid. basisallocaties : 03.001.19.01.3122 03.001.34.01.3300 - aan het Platform voor palliatieve zorgen. basisallocatie : 03.001.34.02.3300 - aan de coördinatiestructuren voor de Brusselse ziekenhuizen. basisallocaties : 03.001.34.03.3300 03.001.19.02.3122 - aan de Website Hospichild.be. basisallocatie : 03.001.34.04.3300 - aan de v.z.w. Huis voor Respijtzorg van Brussel-Hoofdstad. basisallocatie : 03.001.34.05.3300 - aan het Brussels Gezondheidsnetwerk. basisallocatie : 03.001.34.06.3300 - aan de diensten voor thuiszorg. basisallocaties : 03.003.34.01.3300 03.003.27.01.4352 - aan het Platform voor thuiszorg. basisallocatie : 03.003.34.02.3300 - aan de dagverzorgingscentra. basisallocaties : 03.003.34.03.3300 03.003.27.02.4352 - aan de dagcentra voor bejaarden. basisallocaties : 04.002.34.03.3300 04.002.27.02.4352 - voor activiteiten inzake geestelijke gezondheidszorg. basisallocatie : 03.004.34.01.3300 03.004.34.02.3300 - aan de diensten voor geestelijke gezondheid. basisallocaties : 03.004.27.01.4322 03.004.34.03.3300 - voor projecten in het kader van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. basisallocatie : 03.004.34.04.3300 - aan de gezondheidsinstellingen in de sector van de persoonsgebonden materies voor de uitvoering van het investeringsprogramma. basisallocatie : 03.005.20.01.5121 03.005.39.01.5122 - voor de investeringen in ziekenhuizen - prefinanciering. basisallocatie : 03.005.20.02.5121 03.005.39.02.5122 - voor het Centrum voor Maatschappelijke Documentatie en Coördinatie. basisallocatie : 04.001.34.01.3300 - voor de diensten voor schuldbemiddeling. basisallocatie : 04.001.34.02.3300 - aan de v.z.w. Intersectorieel Fonds voor Gezondheids- en Welzijnsinstellingen. basisallocatie : 04.001.34.03.3300 - aan de v.z.w. Syndicale Premies. basisallocatie : 04.001.34.04.3300 - aan de organisaties waar de armen het woord voeren. basisallocatie : 04.001.34.05.3300 - aan de instellingen voor sociale initiatieven. basisallocaties : 04.001.34.06.3300 04.001.42.01.4540 - voor vormingen. basisallocaties : 02.001.08.06.1211 04.001.34.11.3300 04.001.19.01.3122 - aan de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur voor de vorming van de personeelsleden van de OCMW's. basisallocatie : 04.001.34.10.3300 - aan privé-verenigingen voor initiatieven voor bejaarden. basisallocatie : 04.001.34.08.3300 - aan projecten voor armoedebestrijding basisallocatie : 04.001.34.09.3300 - aan verenigingen en instellingen die zich bezig houden met verspreiding van informatie inzake bijstand aan personen. basisallocatie : 04.002.34.01.3300 - aan de diensten voor gezins- en bejaardenhulp. basisallocaties : 04.002.34.02.3300 04.002.27.01.4352 - aan de centra voor maatschappelijk welzijn. basisallocatie : 04.003.34.01.3300 - aan de diensten voor justitieel welzijnswerk. basisallocatie : 04.003.34.02.3300 - aan de prematrimoniale, matrimoniale en familiale consultatiecentra. basisallocaties : 04.003.27.01.4352 04.003.34.03.3300 - aan de privé-verenigingen die een nachtasiel aanbieden en aan de centra voor dringende opvang. basisallocatie : 04.004.34.01.3300 - aan de onthaaltehuizen. basisallocatie : 04.004.34.02.3300 - aan straathoekwerk. basisallocatie : 04.004.34.03.3300 - aan de diensten voor begeleid wonen. basisallocaties : 04.004.34.04.3300 04.005.27.02.4352 04.005.34.03.3300 04.004.27.01.4352 04.004.34.05.3300 - aan de dagcentra in de thuislozenzorg. basisallocatie : 04.004.34.06.3300 - aan de erkende inrichtingen in het kader van de ordonnantie van 7 november 2002 betreffende de centra en diensten voor bijstand aan personen. basisallocaties : 04.005.34.01.3300 04.005.27.01.4352 - aan de diensten voor hulpverlening bij activiteiten in het dagelijks leven. basisallocatie : 04.005.34.02.3300 - voor de uitbetaling van het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn aan de openbare centra voor maatschappelijk werk. basisallocatie : 04.006.27.01.4352 - aan de v.z.w. Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Afdeling O.C.M.W. basisallocatie : 04.006.27.02.4340 - voor de sociale coördinatie binnen de O.C.M.W.'s. basisallocatie : 04.006.27.03.4352 - voor de diensten voor schuldbemiddeling. basisallocaties : 04.006.27.05.4352 04.006.34.01.3300 - aan flats voor bejaarden, nachtasielen, onthaaltehuizen, rusthuizen en medisch-pedagogische instellingen voor de uitvoering van het investeringsprogramma. basisallocaties : 04.007.28.01.6321 04.007.35.01.5112

Art. 8.De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie wordt ertoe gemachtigd haar waarborg te verlenen aan de organiserende overheden van de ziekenhuizen en rustoorden, opgenomen in de door het Verenigd College goedgekeurde bouwkalenders, voor de terugbetaling van de leningen aangegaan voor de financiering van het niet gesubsidieerde deel van het totale subsidieerbare bedrag van de werken.

Art. 9.De niet-gebruikte vastleggingskredieten van vorige jaren, opgenomen in de door het Verenigd College goedgekeurde bouwkalenders, mogen ten belope van maximum 16.000.000 euro worden heringeschreven.

De niet-gebruikte vereffeningskredieten van vorige jaren, opgenomen in de door het Verenigd College goedgekeurde bouwkalenders, mogen ten belope van maximum 16.000.000 euro worden heringeschreven.

Wanneer het Verenigd College gebruik wil maken van deze mogelijkheid, dan zal het een gemotiveerde beslissing nemen conform artikel 25 van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.

Art. 10.In afwijking van Hoofdstuk III van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, zal het Verenigd College de prefinanciering van de bouwwerken toelaten welke gepaard gaat met een vaste belofte voor betoelaging, na het principe-akkoord. De noodzakelijke vastleggingskredieten zullen worden ingeschreven bij de begrotingsaanpassing van het begrotingsjaar waarin de toelating is gegeven.

Wanneer het Verenigd College gebruik wil maken van deze mogelijkheid, dan zal het een gemotiveerde beslissing nemen conform artikel 25 van de ordonnantie van 21 november 2006 houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle.

Art. 11.In afwijking van artikel 15 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit van 17 juli 1991 kunnen de kredieten op de basisallocaties van de opdrachten 02 en 06 tussen deze twee opdrachten worden herverdeeld.

De kredieten op de basisallocatie 001.99.01.0100 van de opdracht 07 kunnen over de basisallocaties van de opdrachten 03, 04 en 05 worden herverdeeld.

Art. 12.Deze ordonnantie treedt in werking op 1 januari 2018.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 15 december 2017.

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe Betrekkingen, D. GOSUIN Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring, P. SMET Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring, C. FREMAULT _______ Nota Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : Gewone zitting 2017-2018 B-98/1 Ontwerp van ordonnantie B-98/2 Verantwoording B-98/3 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 15 december 2017.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden toegevoegd aan de ordonnantie van 15 december 2017.

Namens het Verenigd College : De leden van het Verenigd College, bevoegd voot de Begroting, G. VANHENGEL D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^