Beschikking van 16 mei 2019
gepubliceerd op 20 juni 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Sta

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2019012727
pub.
20/06/2019
prom.
16/05/2019
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019012727

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


16 MEI 2019. - Ordonnantie houdende instemming met : het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018


De Verenigde Vergadering heeft aangenomen en Wij, Verenigd College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2.Instemming wordt verleend met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 16 mei 2019.

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, het Openbaar Ambt, de Financiën, de Begroting en de Externe Betrekkingen, D. GOSUIN Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring, P. SMET Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Beleid inzake Bijstand aan Personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring, C. FREMAULT _______ Nota Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie : Gewone zitting 2018-2019 B-166/1 Ontwerp van ordonnantie B-166/2 Verslag Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van dinsdag 30 april 2019.

Bijlage Samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de federale staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018 AANHEF Overwegende de intentie van de ondertekenende partijen om bepaalde aspecten inzake gezinsbijslag gezamenlijk te beheren en te coördineren ;

Overwegende de noodzaak om de Federale Staat in overeenstemming met artikel 94, § 1bis, vijfde lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, te betrekken bij de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en 30 mei 2018 voor zover die akkoorden bepalingen bevatten tot regeling van de uitwisseling van gegevens met betrekking tot een periode voorafgaand aan 1 januari 2020 ;

Gelet op artikel 23 van de grondwet ;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 92bis en artikel 94, § 1bis, ingevoegd door artikel 44 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde Staatshervorming ;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 60sexies, ingevoegd door artikel 37 van de wet van 19 april 2014 tot wijziging van de wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ;

Gelet op het bijzondere decreet van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt overgedragen en het decreet van het Waalse Gewest van 11 april 2014 betreffende de bevoegdheden van de Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie overgedragen wordt ;

Gelet op het op 7 november 2018 in het Overlegcomité bereikte akkoord ; de Federale Staat, vertegenwoordigd door de Eerste minister en de minister van Sociale zaken en Volksgezondheid ; de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Minister-President en de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ; het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de Minister-President en de minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en administratieve Vereenvoudiging ; de Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Minister-President en de minister van de Duitstalige Gemeenschap van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden ; de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door de voorzitter van het Verenigd College en de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring ;

Zijn het volgende overeengekomen : BEPALINGEN HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit samenwerkingsakkoord en enkel in dat kader moet verstaan worden onder : 1° deelentiteiten : de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, voor de gebiedsomschrijving van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ; de Vlaamse Gemeenschap, voor de gebiedsomschrijving van het Nederlandse taalgebied ; het Waalse Gewest, voor de gebiedsomschrijving van het Franse taalgebied en de Duitstalige Gemeenschap, voor de gebiedsomschrijving van het Duitse taalgebied ; samenwerkingsakkoord van 6 september 2017Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake sluiten : het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake sluiten tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden en de gegevensuitwisseling inzake de gezinsbijslagen en de praktische regels betreffende de bevoegdheidsoverdracht tussen de kinderbijslagfondsen ;samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 30/05/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031356 bron vlaamse overheid, waalse overheidsdienst, gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad en ministerie van de duitstalige gemeenschap Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen sluiten : het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 30/05/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031356 bron vlaamse overheid, waalse overheidsdienst, gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad en ministerie van de duitstalige gemeenschap Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen sluiten tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het Interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen. HOOFDSTUK 2. - Bepalingen

Art. 2.De Federale Staat wordt partij bij het samenwerkingsakkoord van 6 september 2017Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 06/09/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018010056 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aanknopingsfactoren, het beheer van de lasten van het verleden, de gegevensuitwisseling inzake sluiten voor wat betreft de periode voorafgaand aan 1 januari 2020, voor zover het betrekking heeft op de bepalingen vermeld in hoofdstuk 4 van dat akkoord.

Art. 3.De Federale Staat wordt partij bij het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018Relevante gevonden documenten type samenwerkingsakkoord prom. 30/05/2018 pub. 09/07/2018 numac 2018031356 bron vlaamse overheid, waalse overheidsdienst, gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad en ministerie van de duitstalige gemeenschap Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen sluiten voor wat betreft de periode voorafgaand aan 1 januari 2020, voor zover het betrekking heeft op het beheer van het Kadaster zoals vermeld in artikel 4, 1°, van het vermelde akkoord, of de identificatie van de kinderen bedoeld in artikel 4, 6° van hetzelfde akkoord. HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 4.Dit samenwerkingsakkoord heeft uitwerking van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

Getekend te Brussel, op 21 december 2018, in een enkel oorspronkelijk exemplaar in het Frans, het Nederlands en het Duits, dat zal worden neergelegd bij het Centraal Secretariaat van het Overlegcomité.

De Eerste Minister, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister-President van de regering van het Vlaamse Gewest, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, J. VANDEURZEN De Minister-President van het Waalse Gewest, W. BORSUS De Waalse minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister-President van de Duitstalige Gemeenschap, O. PAASCH De Minister van de Duitstalige Gemeenschap van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS De Voorzitter van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, R. VERVOORT Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring, P. SMET Het Lid van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, het Gezinsbeleid en de Filmkeuring, C. FREMAULT


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^