Beschikking van 17 maart 2011
gepubliceerd op 01 april 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031159
pub.
01/04/2011
prom.
17/03/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

17 MAART 2011. - Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (1)


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 43 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 14 van 18 april 1967, bij artikel 12 van de wet van 28 december 1973, bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 augustus 1980, bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 december 1980, bij artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 maart 1994, bij artikel 2 van de ordonnantie van 20 juli 2000, bij artikel 14 van het besluit van 13 december 2001 en bij artikel 2 van de ordonnantie van 6 maart 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden « van 15 pct.» worden opgeheven; 2° de woorden « ten bate van de Staat » worden opgeheven;3° de woorden « of inleggelden » worden ingevoegd tussen de woorden « het brutobedrag van de sommen » en de woorden « ingezet bij spelen en weddenschappen »;4° de woorden « alsook wanneer de sommen of inleggelden zijn ingezet via informatiemaatschappij-instrumenten zoals bedoeld in de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers » worden ingevoegd tussen de woorden « zelfs in private kringen, » en « met uitsluiting »;5° het laatste lid wordt opgeheven.

Art. 3.Artikel 44 van hetzelfde Wetboek, vervangen door artikel 3 van de ordonnantie van 6 maart 2008, wordt vervangen als volgt : «

Art. 44.De belasting wordt vastgesteld op 15 pct. op het brutobedrag van de sommen of inleggelden ingezet bij spelen en weddenschappen.

Voor de toepassing van deze Titel dient te worden verstaan onder brutobedrag van de ingezette sommen of inleggelden : het bedrag van de sommen of inleggelden zonder aftrek van kosten van welke aard ook. Met die sommen of inleggelden worden gelijkgesteld, de rechten of retributies die moeten worden betaald voor de inschrijving voor of deelname aan een spel of weddenschap. ».

Art. 4.In hetzelfde Wetboek wordt een artikel 44bis ingevoegd dat luidt als volgt : «

Art. 44bis.In afwijking van artikel 44 wordt de belasting vastgesteld op : - 11 pct. van de werkelijke brutomarge die ter gelegenheid van het spel of de weddenschap wordt bereikt wanneer de sommen of inleggelden zijn ingezet via informatie-maatschappij-instrumenten zoals bedoeld in de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers; deze sommen of inleggelden worden verondersteld te zijn ingezet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wanneer de spelen of weddenschappen worden ontvangen via een server die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is of uitgebaat wordt; - 15 pct. van de werkelijke brutomarge die ter gelegenheid van het spel of de weddenschap wordt bereikt wanneer de weddenschappen zijn aangegaan op paardenwedrennen, op hondenrennen en op sportwedstrijden, die zowel in België als in het buitenland plaatsvinden.

Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder werkelijke brutomarge, het brutobedrag van de sommen of inleggelden ingezet bij spelen en weddenschappen, verminderd met de winsten die voor die spelen en weddenschappen werkelijk verdeeld zijn. ».

Art. 5.In artikel 45, § 1, van hetzelfde Wetboek, worden de woorden « artikel 43 » vervangen door de woorden « artikel 44 ».

Art. 6.Deze ordonnantie treedt in werking op 1 april 2011.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 17 maart 2011.

Ch. PICQUE, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking J.-L. VANRAES, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen Mevr. E. HUYTEBROECK, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting Mevr. B. GROUWELS, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer B. CEREXHE, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek _______ Nota's (1) Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2010-2011. A-149/1 Ontwerp van ordonnantie. - A-149/2 Verslag.

Integraal verslag : Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 4 maart 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^