Beschikking van 20 juli 2000
gepubliceerd op 23 november 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2000

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2000031284
pub.
23/11/2000
prom.
20/07/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 JULI 2000. - Ordonnantie houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2000 (1)


De Brusselse Hoofdstedelijke Raad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2000 worden de lopende ontvangsten herraamd op 52 540,0 miljoen F, dit is een verhoging met 175,8 miljoen overeenkomstig Titel I van de bijgevoegde tabel. De kapitaalsontvangsten worden herraamd op 6 594,8 miljoen F, dir is een vermindering met 1,0 miljoen F overeenkomstig Titel II van de bijgevoegde tabel. De voor de organieke fondsen bestemde ontvangsten blijven 8 685,7 miljoen F, overeenkomstig Titel III van de bijgevoegde tabel.

De globale ontvangsten worden aldus herraamd op 67 820,5 miljoen F.

Art. 3.Deze ordonnantie treedt in werking de dag waarop ze wordt bekrachtigd en afgekondigd.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2000.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, J. SIMONET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, J. CHABERT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting, E. THOMAS De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen, A. NEYTS-UYTTEBROECK De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel, D. GOSUIN _______ Nota (1) Gewone zitting 1999-2000. Documenten van de Raad. - Ontwerp van ordonnantie A-104/1. - Verslag A-104/2. - Amendement na verslag A-104/3.

Volledig verslag. - Bespreking : vergadering van woensdag 12 juli 2000. - Aanneming : vergadering van vrijdag 14 juli 2000. TABEL VAN DE ONTVANGSTEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^