Beschikking van 20 juli 2000
gepubliceerd op 25 november 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2000

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2000031294
pub.
25/11/2000
prom.
20/07/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 JULI 2000. - Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2000 (1)


De Verenigde Vergadering heeft aangenomen en Wij, Verenigd College, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een materie bedoeld in artikel 135 van de Grondwet.

Art. 2.Voor het begrotingsjaar 2000 worden de ontvangsten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heraamd op 2 091 000 000 frank overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

Art. 3.Het Verenigd College wordt gemachtigd tot het dekken van het verschil tussen de uitgaven en de ontvangsten door voorafneming op de positieve saldi van de voorgaande jaren ten belope van 241 000 000 frank.

Art. 4.Deze ordonnantie treedt in werking op de dag van haar bekrachtiging door het Verenigd College.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 juli 2000.

Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheisbeleid, J. CHABERT Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, D. GOSUIN Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen, E. TOMAS Het Lid van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan Personen, Mevr. A. NEYTS-UYTTENBROECK _______ Nota Gewone zitting 1999-2000 (1) Documenten van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. B - 32/1 Ontwerp van ordonnantie.

B - 32/2 Verslag.

Volledig verslag.

Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 14 juli 2000.

Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2000. - Aangepast Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2000. - Ajusté Tabel algemene ontvangsten - Tableau recettes générales (In miljoenen franken) (En millions de francs) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^