Beschikking van 24 november 2011
gepubliceerd op 07 december 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie tot aanpassing van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031586
pub.
07/12/2011
prom.
24/11/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


24 NOVEMBER 2011. - Ordonnantie tot aanpassing van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën (1)


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt : Artikel 1 Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Artikel 2 In artikel 2 van de ordonnantie van 8 april 1993 houdende oprichting van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën, wordt een vierde paragraaf toegevoegd, luidend : « § 4. - Tegen de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald door deze ordonnantie heeft het Fonds eveneens als opdracht op grond van een financieringsbeleid vastgesteld door de Regering : 1. volledige of gedeeltelijke lange-termijnleningen toe te kennen aan de gemeenten voor de financiering van hun investeringen.» Artikel 3 In artikel 3, paragraaf 2, tweede lid, van dezelfde ordonnantie, worden de woorden « gedeeltelijk of volledig » ingevoegd tussen de woorden « hebben aangegaan, » en de woorden « oninvorderbaar worden verklaard ».

Artikel 4 In artikel 4 van dezelfde ordonnantie wordt een vierde paragraaf toegevoegd, luidend : « De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt de type-overeenkomst vast die het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën en de gemeenten moeten sluiten met betrekking tot de interventies van het Fonds bedoeld in artikel 2, § 4. » Artikel 5 Deze ordonnantie treedt in werking op de dag waarop ze wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 24 november 2011.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken en Vervoer, Mevr. B. GROUWELS De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, B. CEREXHE _______ Nota's (1) Documenten van het Parlement : Gewone zitting 2011-2012. A-233/1 Ontwerp van ordonnantie.

A-233/2 Verslag.

Integraal verslag : Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 18 november 2011.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^