Beschikking van 25 januari 2018
gepubliceerd op 01 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018030297
pub.
01/02/2018
prom.
25/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030297

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


25 JANUARI 2018. - Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit (1)


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt :

Artikel 1.Dit artikel regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 10, § 1, van de ordonnantie van 26 juli 2013 tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit, worden, in het begin van de zin, de woorden « Om de » ingevoegd voor de woorden « dertig maanden ».

In § 1, tweede lid, van hetzelfde artikel worden, na de woorden « zwakke punten te verhelpen », de woorden « , alsook de mate waarin elke aanbeveling met betrekking tot eventuele bijsturingen werd gevolgd » toegevoegd.

In § 2 van hetzelfde artikel, worden de woorden « Het evaluatieverslag » vervangen door de woorden « Elk evaluatieverslag ».

Art. 3.De ordonnantie treedt in werking de dag waarop ze wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 januari 2018.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT _______ Nota (1) Gewone zitting 2016-2017. Documenten van het Parlement. - Voorstel van ordonnantie, A-510/1.

Gewone zitting 2017-2018.

Documenten van het Parlement. - Verslag, A-510/2.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 12 januari 2018.


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^