Beschikking van 25 januari 2018
gepubliceerd op 22 februari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018030298
pub.
22/02/2018
prom.
25/01/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018030298

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


25 JANUARI 2018. - Ordonnantie tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren (1)


Het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Executieve, bekrachtigen, het geen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.Deze ordonnantie regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 39 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijziging van artikel 24, § 5, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

Art. 2.In artikel 24 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wordt paragraaf 5 gewijzigd als volgt : « § 5. De dood als eindpunt van een dierproef moet zoveel mogelijk worden vermeden en worden vervangen door in een vroege fase vaststelbare, humane eindpunten. Ingeval de dood niet vermijdbaar is als eindpunt, verloopt de dierproef als volgt : a) door het veroorzaken van de dood van zo weinig mogelijk dieren ;en b) door zoveel mogelijk de duur en de intensiteit van het lijden van het dier te verminderen en, zoveel als kan, een dood zonder pijn te verzekeren.». HOOFDSTUK 3. - Het Brussels Instituut voor Milieubeheer

Art. 3.In hoofdstuk XII van dezelfde wet wordt een artikel 45ter ingevoegd dat luidt als volgt : «

Art. 45ter.Het Brussels Instituut voor Milieubeheer heeft de algemene bevoegdheid om deze wet toe te passen voor wat betreft het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ».

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 25 januari 2018.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, D. GOSUIN De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, C. FREMAULT _______ Nota (1) Gewone zitting 2017-2018. Documenten van het Parlement. - Ontwerp van ordonnantie, A-596/1. - Verslag, A-596/1.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van vrijdag 12 januari 2018.


begin


Publicatie : 2018-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^