Beschikking Van Het Comite Van Ministers Van De Benelux Economische Unie van 28 maart 2011
gepubliceerd op 26 april 2011

Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2011009315
pub.
26/04/2011
prom.
28/03/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

28 MAART 2011. - Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof


Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie, Gelet op artikel 3, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals het door het op 23 november 1984 te Brussel ondertekende Protocol is gewijzigd;

Overwegende dat het Comité van Ministers op 9 november 2010 akte heeft verleend van het ontslag per 1 oktober 2010 van de heer I. Verougstraete als tweede vicepresident in het Benelux-Gerechtshof;

Op voordracht van de Belgische Minister van Justitie, Heeft het volgende beslist :

Artikel 1.De heer J. de Codt, afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie te België en plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof, wordt benoemd tot rechter in het Benelux-Gerechtshof.

Art. 2.De heer E. Goethals, afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie te België, wordt benoemd tot plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof.

Art. 3.Deze beschikking treedt in werking op de dag van ondertekening.

Den Haag, 28 maart 2011.

De Voorzitter van het Comité van Ministers, U. ROSENTHAL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^