Beschikking
gepubliceerd op 08 april 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gemeente ELSENE Bijzonder bestemmingsplan « Blok 30 ». - Goedkeuring De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de gewijzigde wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, inzonderheid op artikel 5 dat betrekking Gelet op d

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2004031021
pub.
08/04/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Gemeente ELSENE Bijzonder bestemmingsplan « Blok 30 ». - Goedkeuring De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de gewijzigde wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigening ten algemenen nutte, inzonderheid op artikel 5 dat betrekking heeft op de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op de gewijzigde ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, inzonderheid op de artikelen 68 tot 71 en 77, alinea 2;

Gelet op het gewestelijk bestemmingsplan goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001;

Gelet op het gewestelijk ontwikkelingsplan goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering van 12 september 2002;

Gelet op het bijzonder bestemmingsplan « Blok 30 » van de gemeente Elsene, begrends door de Watersesteenweg, de Troonstraat, de Idaliestraat en de Godecharlestraat, goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofstedelike Regering van 23 december 1993 en vervolledigd met een onteigeningsplan ten algemenen nutte waarvoor de hoogdringende procedure wordt toegepast;

Overwegende dat het bijzonder bestemmingsplan « Blok 30 » van de gemeente Elsene niet volledig uitgevoerd werd, met bepaald rekening houdend met het feit dat de herverstedelijking van Blok 30 en in het bijzonder de Godecharlestraat en de Idaliestraat niet helemaal onafhankelijk kon gebeuren van die van Blok 2, zijnde de « Espace Léonard », omwille van de stedenbouwkundige samenhang;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 26 september 2002 waarbij de gemeente Elsene overgaat tot voorlopige goedkeuring van het onteigeningsplan ten algemenen nutte dat betrekking heeft op de nummers 17, 19, 21, 23, 25 en 27 in de Idaliestraat en de nummers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 en 19 in de Godecharlestraat;

Overwegende dat uit het bij deze beraadslaging van de gemeenteraad gevoegde dossier blijkt dat de formaliteiten opgelegd in artikel 71 van de ordonnantie van 29 augustus 1991, vervuld zijn;

Overwegende dat het daarom noodzakelijk is, om redenen van openbaar nut, om onmiddelijk bezit te nemen van het op het onteigeningsplan aangeduid perceel;

Overwegende dat de vastgoedmaatschappij die eigenaar is van de goederen gelegen Idaliestraat nummer 9, 11, 13, 15, 17 en 19 een aanvrag om stedenbouwkundige vergunning heeft ingediend voor de sloop van twee bouwvallige huizen gelegen Idaliestraat 17 en 19 en de bouw van kantoren en woningen op de terreinen die zich bevinden tussen de nummers 9 en 19 van voornoemde straat; dat het bewijs van ontvangst van het aanvraagdossier op 20 februari 2003 uitgereikt werd door de gemeente Elsene;

Overwegende dat het bijgevolg aanwezen is deze percelen uit het onteigeningsplan van de Gemeente te halen, Besluit :

Artikel 1.Wordt goedgekeurd het onteigeningsplan van de gemeenten Elsene dat het bijzonder bestemmingsplan « Blok 30 » (goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 december 1993) aanvult en betrekking heeft op de nummers 17, 19, 21, 23, 25 en 27 in de Idaliestraat en de nummers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 en 19 in de Godecharlestraat, als definitief aangenomen door de gemeenteraad tijdens zijn vergadering van 27 maart 2003.Dit onteigeningsplan vervangt het onteigeningsplan dat als bijlage ging bij het bijzonder bestemmingsplan « Blok 30 », goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 december 1993 met uitzondering van de nummers 17 en 19 van de Idaliestraat.

Art. 2.Omwille van het algemeen nut is het nodig over te gaan tot onmiddellijke inbezitneming van de op het onteigeningsplan aangegeven percelen en voor deze onteigening de hoogdringende procedure toe te passen waarin de wet van 26 juli 1962 voorziet.

Art. 3.De gemeente Elsene wordt gemachtigd over te gaan tot de onteigening.

Brussel, 18 december 2003.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : D. DUCARME, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek W. DRAPS, Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Vernieuwing van Afgedankte Bedrijfsruimten en Bezoldigd Vervoer van Personen

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^