Beslissing van 07 mei 2008
gepubliceerd op 17 juni 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor La Louvière

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2008003238
pub.
17/06/2008
prom.
07/05/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 MEI 2008. - Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het eerste en het tweede registratiekantoor La Louvière


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op artikel 40 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, inzonderheid op artikel 390;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 mei 1971 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van het Ministerie van Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid artikel 59;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 september 2002, 24 december 2002, 7 februari 2003 en 31 januari 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 2003 tot regeling van de overdracht van bevoegdheden bij de overgang van het Ministerie van Financiën naar de Federale Overheidsdienst Financiën;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 2003 tot toekenning van bevoegdheden aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën gedurende het bestaan van de voorlopige cel;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 oktober 1979Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/10/1979 pub. 15/12/2006 numac 2006003508 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden sluiten waarbij delegatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2003 pub. 16/06/2003 numac 2003003284 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën sluiten houdende delegatie van bevoegdheden aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Gelet op de ministeriële beslissing van 5 juli 2007 waarbij de heer Jean-Pierre Arnoldi wordt aangewezen als dienstdoend voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Overwegende dat door het toegenomen werkvolume, de complexiteit en de verscheidenheid van de taken die door een registratiekantoor worden verricht, zich een hergroepering van de bevoegdheden opdringt. Het samenstellen van homogene takenpakketten in de steden waar meerdere registratiekantoren gevestigd zijn, zal bijdragen tot de efficiënte werking en het doelmatig bestuur van de kantoren, Beslist :

Artikel 1.De bevoegdheden van het eerste registratiekantoor La Louvière inzake de uitvoering van het Eerste en het Tweede Boek van het Wetboek der successierechten (rechten van successie, rechten van overgang bij overlijden en de taks tot vergoeding van de successierechten) en van zijn uitvoeringsbesluiten, worden naar het tweede registratiekantoor La Louvière overgedragen. Het werkgebied van het tweede registratiekantoor La Louvière wordt uitgebreid tot het ganse grondgebied van de stad La Louvière en de stad Le Roeulx.

Art. 2.De bevoegdheden van het tweede registratiekantoor La Louvière inzake de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en van zijn uitvoeringsbesluiten worden naar het eerste registratiekantoor La Louvière overgedragen. Het werkgebied van het eerste registratiekantoor La Louvière wordt uitgebreid tot het ganse grondgebied van de stad La Louvière en de stad Le Roeulx.

Het eerste registratiekantoor La Louvière is tevens bevoegd voor de inning van het recht op geschriften op akten van notarissen en gerechtsdeurwaarders van wie het repertorium door het kantoor wordt geviseerd.

Art. 3.De lopende dossiers waarvoor een dwangbevel werd uitgevaardigd of een gerechtelijke procedure hangende is, worden niet overgedragen.

Zij worden verder behandeld door het kantoor tot de integrale afwikkeling.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.Deze beslissing heeft uitwerking met ingang van 1 april 2008.

Brussel, 7 mei 2008.

Voor de Minister van Financiën : De dienstdoende Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën, J.-P. ARNOLDI

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^