Beslissing van 18 januari 2011
gepubliceerd op 25 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beslissing van de voorzitter van het Directiecomité waarbij delegatie wordt verleend inzake bepaalde personeelsmateries

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003027
pub.
25/01/2011
prom.
18/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 JANUARI 2011. - Beslissing van de voorzitter van het Directiecomité waarbij delegatie wordt verleend inzake bepaalde personeelsmateries


De Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën a.i., Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, artikel 5, tweede lid vervangen bij het koninklijk besluit van 5 september 2002, artikel 30, § 1, eerste lid vervangen bij koninklijk besluit van 19 november 2008, artikel 33, § 1, vervangen bij koninklijk besluit van 19 november 2008, artikel 34, § 1, eerste lid gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 april 2005, artikel 73, § 4 vervangen bij koninklijk besluit van 19 november 2008, artikel 112, § 3, 4° vervangen bij koninklijk besluit van 18 april 2005, artikel 113 gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 mei 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel, artikel 24, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 15 maart 1993, 14 september 1994, 17 maart 1995 en 5 september 2002, Beslist :

Artikel 1.Delegatie wordt verleend aan de ambtenaar belast met de leiding van de diensten bevoegd voor Personeel en Organisatie voor het nemen en het ondertekenen van de besluiten en beslissingen betreffende volgende materies : 1. de toelating tot de stage en de benoeming in de hoedanigheid van stagiair van de geslaagden van een vergelijkende selectie voor het niveau A, B, C of D;2. de geschiktheid om benoemd te worden in de hoedanigheid van Rijksambtenaar voor de stagiair van niveau A;3. de benoeming in vast verband van de stagiairs van de niveaus B, C en D;4. de bevorderingen en de benoemingen door verandering van graad voor de ambtenaren van de niveaus B, C en D;5. de definitieve ambtsneerlegging voor de ambtenaren van de niveaus B, C en D in de volgende gevallen : - de behoorlijk vastgestelde medische ongeschiktheid; - het vrijwillig ontslag; - de inrustestelling; - een tweede voltijdse benoeming in vast dienstverband in een andere overheidsdienst, eens die benoeming niet meer vatbaar is voor vernietiging door de Raad van State.

Art. 2.Deze beslissing treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 18 januari 2011.

H. D'HONDT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^