Beslissing van 25 augustus 2006
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het derde en negende registratiekantoor Antwerpen

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003413
pub.
08/09/2006
prom.
25/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 AUGUSTUS 2006. - Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende wijziging van de bevoegdheden van het derde en negende registratiekantoor Antwerpen


De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op artikel 40 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten;

Gelet op de programmawet (I) van 24 december 2002, inzonderheid op artikel 390;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 mei 1971 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van het Ministerie van Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid artikel 59;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 20 september 2002, 24 december 2002, 7 februari 2003 en 31 januari 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 2003 tot regeling van de overdracht van bevoegdheden bij de overgang van het Ministerie van Financiën naar de Federale Overheidsdienst Financiën;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 maart 2003 tot toekenning van bevoegdheden aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën gedurende het bestaan van de voorlopige cel;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 oktober 1979Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/10/1979 pub. 15/12/2006 numac 2006003508 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden sluiten waarbij delegatie wordt verleend voor het uitoefenen van sommige bevoegdheden;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2003 pub. 16/06/2003 numac 2003003284 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën sluiten houdende delegatie van bevoegdheden aan de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Gelet op het ministerieel besluit van 9 november 1982 houdende reorganisatie van de registratiekantoren bevoegd inzake de heffing van de registratie- en successierechten voor de stad Antwerpen en voor de gemeente Zwijndrecht;

Overwegende dat het aantal notariële akten geregistreerd in het negende registratiekantoor Antwerpen aanzienlijk is toegenomen;

Overwegende dat met het oog op een evenwichtige verdeling van het werkvolume tussen de registratiekantoren het aangewezen is de bevoegdheden inzake de heffing van de registratierechten op de akten verleden door bepaalde notarissen, te herschikken, Beslist :

Artikel 1.De heffing van de registratierechten op de akten van notaris Smets, Michel en van zijn opvolgers, met standplaats te Antwerpen, wordt overgedragen van het negende registratiekantoor Antwerpen naar het derde registratiekantoor Antwerpen.

Art. 2.Deze beslissing heeft uitwerking met ingang van 1 september 2006.

Brussel, 25 augustus 2006.

Voor de Minister van Financiën : De Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën, J.-Cl. LAES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^