Beslissing
gepubliceerd op 08 juni 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende de oprichting van diensten in de schoot van de Dienst "Multikanaal dienstverlening" van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële De Voorzitt

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003212
pub.
08/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité houdende de oprichting van diensten in de schoot van de Dienst "Multikanaal dienstverlening" van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid De Voorzitter van het Directiecomité, Gelet op het koninklijk besluit van 15 maart 2010 betreffende de oprichting van diensten in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid, artikel 1;

Gelet op het ministerieel besluit van 11 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011003008 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de oprichting van de Dienst « Multikanaal dienstverlening » van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende de oprichting van de Dienst "Multikanaal dienstverlening" van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 april 2010Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/04/2010 pub. 04/05/2010 numac 2010003273 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan de voorzitter van het directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid sluiten waarbij delegatie wordt verleend aan de Voorzitter van het Directiecomité met betrekking tot de oprichting van diensten, de vaststelling van hun zetel en van hun materiële en territoriale bevoegdheid;

Overwegende dat de dienstverleningskanalen contactcenter en persoonlijk onthaal moeten worden opgericht en dat hun zetel en hun materiële en territoriale bevoegdheid moeten worden vastgesteld;

Overwegende dat het met het oog op een goede dienstverlening aan burgers en ondernemingen en voor de goede werking van de diensten nodig is om de Dienst "Multikanaal dienstverlening" opdracht te geven om dienstverleningsactiviteiten uit te voeren die tot de bevoegdheden behoren van een fiscale administratie of de Administratie der thesaurie, dit overeenkomstig artikel 2, vierde streepje, van het ministerieel besluit van 11 januari 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/01/2011 pub. 25/01/2011 numac 2011003008 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende de oprichting van de Dienst « Multikanaal dienstverlening » van de Federale Overheidsdienst Financiën sluiten houdende de oprichting van de Dienst "Multikanaal dienstverlening" van de Federale Overheidsdienst Financiën;

Gelet op het akkoord van de administrateurs-generaal met betrekking tot de artikelen 5 en 6 van onderhavige beslissing;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 mei 2011, Beslist :

Artikel 1.Binnen de Dienst "Multikanaal dienstverlening" worden de volgende diensten opgericht : 1° het Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën;2° Infocenters van de Federale Overheidsdienst Financiën, meer specifiek : a) het Infocenter Finance Tower, te Brussel;b) het Infocenter Paleizenstraat, te Brussel.

Art. 2.De in artikel 1 vermelde diensten verstrekken bijstand aan burgers en ondernemingen inzake wetgeving waarvoor de Federale Overheidsdienst Financiën bevoegd is. Bijstand omvat het verstrekken van informatie, hulp en toelichting, mondeling of op een informatiedrager.

Art. 3.Het in artikel 1, 1°, bedoelde Contactcenter is gevestigd te Brussel en verstrekt bijstand op afstand voor het ganse land.

Art. 4.§ 1. De in artikel 1, 2°, bedoelde Infocenters verstrekken bijstand aan bezoekers van het dienstgebouw van de Federale Overheidsdienst Financiën waar het betrokken Infocenter gevestigd is. § 2. Het infocenter Finance Tower is gevestigd in de Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, te 1000 Brussel, en is bevoegd voor de ambtsgebieden van de diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn.

Het infocenter Paleizenstraat is gevestigd in de Paleizenstraat 48, te 1030 Schaarbeek, en is bevoegd voor de ambtsgebieden van de diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn.

Art. 5.§ 1. De in artikel 1, 2°, bedoelde Infocenters worden daarenboven belast met een aantal specifieke dienstverleningsactiviteiten die tot de bevoegdheden behoren van administraties. § 2. De in paragraaf 1 bedoelde specifieke dienstverleningsactiviteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de geldende instructies van de administraties die in principe bevoegd zijn krachtens de toepasselijke wetgeving. § 3. De in paragraaf 1 bedoelde specifieke dienstverleningsactiviteiten betreffen de volgende werkzaamheden ter uitvoering van de hierna vermelde wetgevingen : 1° inkomstenbelastingen, met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen en btw : a) ontvangstmelding van overhandigde stukken;b) wijzigingen bankrekeningnummers;c) wijzigingen van adressen;d) uitreiken van kopieën van documenten;e) uitreiken van blanco-aangiften en andere formulieren;2° inkomstenbelastingen : a) uitreiken van : - inkomstengetuigschriften; - attesten; - berekening van het aandeel van elke echtgenoot in een aanslag personenbelasting gevestigd op de inkomsten van beide partners; b) ambtshalve ontheffingen van overbelastingen die voortvloeien uit materiële vergissingen overeenkomstig artikel 376, Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;3° met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - verkeersbelasting : a) uitreiken van kentekens;b) aangifte van nieuwe voertuigen;c) schrapping van voertuigen met of zonder vervanging;d) uitreiken van attesten voor vraag tot toekennen van vrijstelling verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling voor mindervaliden voor opmaak attest aankoop auto en onderhoud auto aan btw-tarief van 6 %;4° btw : a) opmaak en ontvangst van de aangiften van aanvang, wijziging en stopzetting van activiteit;b) uitreiken van attesten : - hoedanigheid btw-belastingplichtige; - attest voor aankoop van automobielen voor personenvervoer voor invaliden, onderdelen, uitrustingsstukken en toebehoren voor deze voertuigen en voor onderhoud en herstelling van deze voertuigen aan btw-tarief van 6 % (koninklijk besluit nr. 20, van 20 juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, tabel A ); - handelaarsplaten en proefrittenplaten; c) uitreiken vignetten 904;5° invordering : uitreiken van attesten afwezigheid van fiscale schuld;6° inkomstenbelastingen en het koninklijk besluit van 20 september 2002 tot vaststelling van de vergeldingen en de nadere regels voor de afgifte van kadastrale uittreksels en inlichtingen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 december 2006 tot wijziging, wat betreft de datum van buitenwerking treden, van dat koninklijk besluit van 20 september 2002 : uitreiken van kadastrale uittreksels.

Art. 6.De specifieke dienstverleningsactiviteiten zoals omschreven in het artikel 5 zijn beperkt tot eenvoudige gevallen die snel zonder diepgaand onderzoek kunnen worden opgelost en die tot het ambtsgebied behoren van een dienst die op hetzelfde adres is gevestigd als het betrokken Infocenter. Voor de andere gevallen blijven de administraties bevoegd die krachtens de wetgeving bevoegd zijn.

Art. 7.Deze beslissing treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 23 mei 2011.

De Voorzitter van het Directiecomité a.i., H. D'HONDT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^