Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 oktober 1997
gepubliceerd op 25 februari 1998
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van subsidies voor het aanpassen en uitrusten van de Brusselse taxi's

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1998031045
pub.
25/02/1998
prom.
23/10/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

23 OKTOBER 1997. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van subsidies voor het aanpassen en uitrusten van de Brusselse taxi's


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de op 17 juli 1991 gecoördineerde wetten over de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid op artikel 12, derde lid;

Gelet op de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 5 december 1996 met de algemene uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 1997, inzonderheid op artikel 13;

Gelet op,de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, inzonderheid op artikel 34;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 november 1995 houdende de samenstelling, de werking en de opdrachten van het Regionaal Comité van Advies voor de Taxi's en de Verhuurde Voertuigen met Chauffeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 1997;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 15 september 1997;

Overwegende de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de vereiste om zo snel mogelijk te kunnen beschikken over taxi's toegankelijk voor gehandicapten in rolstoel, het tekort aan een infrastructuur van aangepaste vervoermiddelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onverwijld te dekken, de kosten voor de terugbetaling van de verplaatsingen, die thans door ziekenwagens worden verzekerd, zo vroeg mogelijk te verminderen en ten slotte, overwegende de noodzaak om, rekening houdend met de beschikbare begrotingsmiddelen van het lopende jaar en met het risico dat deze middelen vernietigd worden, indien dit besluit binnen de voorziene termijnen niet wordt goedgekeurd, gunstig te beantwoorden aan het uitdrukkelijk verzoek van de gehandicapten om hun recht op mobiliteit;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 6 oktober 1997 met toepassing van artikel 84, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat een subsidie toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de exploitanten ertoe zal aanzetten tot het voorzien van de voertuigen die ze gebruiken van technische voorzieningen voor het vervoer van gehandicapten;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met de plaatselijke besturen, werkgelegenheid, huisvesting en monumenten en landschappen, en tot wiens bevoegdheden de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur behoren en van de hem toegevoegde Staatssecretaris, Besluit :

Artikel 1.In de zin van dit besluit bedoelt men met : 1° exploitant : elke natuurlijke of rechtspersoon die houder is van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst, afgegeven door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;2° de Minister : de Minister bevoegd voor het bezoldigd vervoer van personen per taxi of zijn afgevaardigde;3° het Adviescomité : het Regionaal Comité van Advies voor de Taxi's en de Verhuurde Voertuigen met Chauffeur, opgericht krachtens de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur.

Art. 2.Binnen de grenzen van de beschikbare begrotingskredieten en de hierna opgesomde voorwaarden kan de Minister aan de exploitanten die ze aanvragen een tussenkomst toekennen wanneer ze een nieuw voertuig bestemd voor gebruik als taxi uitrusten volgens de volgende technische voorwaarden zoals vermeld in de bij dit besluit gevoegde bijlagen 1 tot 5 : 1° de taxi moet een gehandicapte in een rolstoel kunnen vervoeren;2° de minimaal voorbehouden ruimte voor de rolstoel en de gebruiker ervan bedraagt 1,40 m hoogte (gewenst), 1,35 m hoogte (verplicht), 0,70 m breedte en 1,30 m lengte;3° de ruimte voor de rolstoel moet worden uitgespaard achter het voertuig, tussen de stoelen van de andere passagiers.De ruimte voorbehouden voor de rolstoel moet door een valide persoon gebruikt kunnen worden dankzij een klapstoel; 4° de toegang tot het voertuig moet gebeuren met behulp van een licht hellend vlak of een lift;5° de hoogte van de vloer van het voertuig moet aangepast zijn voor het comfort van de gebruiker : a) bij gebruik van een hellend vlak wordt de lengte ervan beperkt en mag de hellingshoek niet meer dan 22% bedragen;b) de taxi moet zijdelings een voldoende zichtbaarheid voor de vervoerde personen bieden;c) de taxi moet een vrije hoogte bij de achterdeur van minstens 1,24 m bieden;6° het voertuig, dat als taxi dienst doet, moet de passagier in zijn rolstoel een optimale veiligheid bieden.Hiertoe moet de rolstoel worden vastgeriemd dankzij een systeem voor bevestiging aan de vloer met snelle vergrendeling dat schokbestendig is.

De stoelen van de valide passagiers kunnen gebruikt worden om alle zijdelingse bewegingen van de rolstoel in het voertuig te verhinderen; 7° een veiligheidsgordel moet voor de gehandicapte persoon zijn voorzien; 8° de taxi mag langs buiten geen enkel teken dragen dat aangeeft dat hij gehandicapten in een rolstoel vervoert, met uitzondering van het internationale toegankelijkheidsteken zoals vermeld in artikel 70.2.1., 3°, c, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer; 9° de taxi moet ten dienste staan van iedereen, d.w.z. zowel voor het vervoer van gehandicapten in een rolstoel als voor het vervoer van valide personen.

Art. 3.§ 1. Het bedrag van de toelage mag in geen geval hoger zijn dan F 600 000. Dit bedrag moet de kosten voor de aanpassing van het voertuig betreffen, met name de aanschaffing, de wijzigingen, de uitrusting of de exploitatie van het voertuig. Deze kosten worden door het in dit besluit bedoelde Adviescomité geraamd.

De toelage wordt eenmaal toegekend voor een zelfde exploitant (natuurlijke of rechtspersoon) en voor een enkel voertuig.

Ze wordt niet toegekend voor een reserve- of vervangingsvoertuig in de zin van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur. § 2. Het bedrag van de subsidie wordt ingehouden indien de exploitant de uitrusting waarvoor de subsidie werd toegekend niet in perfecte staat houdt en indien hij het voertuig niet ter beschikking stelt van het publiek - personen met beperkte mobiliteit met inbegrip van de gehandicapten in rolstoel - gedurende minstens 5 jaar.

Elke discriminatie op basis van de handicap en elke weigering tot dienstverlening op basis van de handicap kan worden bestraft met de intrekking of de terugvordering van de door het Gewest toegekende toelage.

Elke klacht vanwege de klanten over de weigering van een rit, een overmatige tarifering, een onbeleefde of ongemanierde houding leidt naast de door de reglementering voorziene administratieve sancties tot de terugbetaling van de toelage.

Art. 4.Om de toelage te kunnen ontvangen, moet de exploitant aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° al minstens 3 jaar houder zijn van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst;2° niet het voorwerp zijn geweest van administratieve of strafrechtelijke sancties binnen drie jaar vóór zijn aanvraag;3° zich ertoe verbinden om gedurende minstens vijf jaar het gesubsidieerde voertuig ter beschikking te stellen van gehandicapte personen (hiertoe zal de exploitant de door het Adviescomité georganiseerde informatievergaderingen bijwonen, met het oog op een betere kennis van de bijzondere kenmerken van het vervoer van gehandicapten : type handicap, aanpak van de persoon, mogelijke problemen, kwaliteit van de dienst);4° aangesloten zijn op een telefooncentrale op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of over een radiotelefoonverbinding beschikken met een centrale die erkend is voor gehandicapten;5° zich verbinden tot het verzekeren voor stoffelijke schade, brand en diefstal van het voertuig dat wordt gesubsidieerd voor een periode van vijf jaar;6° zich verbinden tot het aanvaarden van de taxicheques die worden uitgereikt hetzij door de Brusselse gemeenten, hetzij door de ziekenfondsen of de verenigingen voor personen met beperkte mobiliteit.

Art. 5.De toelage mag slechts worden toegekend indien de exploitant, die ze wil genieten, in het bezit is van het principieel akkoord en van de definitieve erkenning van de Minister, op voorstel van het Adviescomité.

Het principieel akkoord wordt pas toegekend na voorlegging door de exploitant van een dossier met de in artikel 8 van dit besluit beschreven documenten dat beantwoordt aan de voorschriften van dit besluit.

De definitieve erkenning wordt slechts toegekend na controle door de inspectie van de bevoegde administratieve overheid.

Art. 6.Het Adviescomité, opgericht in het kader van de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, is belast in het kader van dit besluit, naast de bijzondere opdrachten bedoeld in bovenvermelde artikelen, met het uitbrengen, op eigen initiatief of op verzoek van de Minister, van adviezen over alle vragen in verband met de uitvoering van dit besluit en onder meer wat de in artikelen 4 en 6 bedoelde adviezen betreft.

In het kader van deze opdrachten zullen ook vertegenwoordigers van door de Minister aangeduide verenigingen van gehandicapten en technici inzake inrichting van voertuigen als deskundigen met raadplegende stem bij het Adviescomité gevoegd kunnen worden.

Art. 7.§ 1. Om de toelage te kunnen ontvangen, dient de exploitant een schriftelijke aanvraag in bij de Administratie, samen met de volgende documenten : de bestekken met betrekking tot de aankoop van een nieuw monovolumevoertuig, de aanpassingswerken en de installatie van het materiaal voor het vervoer van personen in een rolstoel. § 2. De toelage wordt uitbetaald na indiening van een schriftelijke aanvraag bij de Administratie en van de volgende documenten : 1° rekening voor de aankoop van het voertuig;2° rekening voor de aanpassingswerken en de leveringen;3° bewijs van de betaling van de verzekering overeenkomstig art.5.

Deze documenten moeten verstuurd naar of ingediend worden bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Bestuur Uitrusting en Vervoerbeleid - Dienst Taxi's (A4), Vooruitgangsstraat 80, bus 1, te 1030 Brussel.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 9.De Minister bevoegd voor de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur is belast met de uitvoering van dit besluit Brussel, 23 oktober 1997.

Vanwege de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met de plaatselijke besturen, werkgelegenheid, huisvesting en monumenten en landschappen, Ch. PICQUE De Minister van Financiën en Begroting, J. CHABERT De Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-Voorzitter, E. TOMAS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^