Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 1999
gepubliceerd op 27 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheid en regeling van ondertekening van de akten van de Regering inzake bezoldigd vervoer van personen per taxi's en verhuurde voertuigen met chauffeur

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1999031539
pub.
27/01/2000
prom.
10/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 1999. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheid en regeling van ondertekening van de akten van de Regering inzake bezoldigd vervoer van personen per taxi's en verhuurde voertuigen met chauffeur


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de artikelen 3, 39 en 134 van de Grondwet;

Gelet op de wet van 26 juli 1971 houdende de oprichting van de agglomeraties en federaties van gemeenten, gewijzigd door de wet van 21 augustus 1987 en door de bijzondere wet van 12 januari 1989;

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988, door de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten en de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse instellingen gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur;

Gelet op het Besluit van de Executieve van 20 juli 1989 houdende reglement van zijn werking voor agglomeratieaangelegenheden en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Executieve;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, gewijzigd bij het besluit van 30 september 1999;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Op de voordracht van de Minister-Voorzitter, Besluit :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit bedoelt men met : 1° de Regering : de Brusselse Hoofdstedelijke Regeling;2° de Minister : de Minister bevoegd voor het bezoldigd vervoer van personen per taxi's en verhuurde voertuigen met chauffeur.

Art. 2.De Regering verleent een bevoegdheidsoverdracht aan de Minister voor : 1° de opschorting van de toelating om een taxidienst te exploiteren voor een periode die geen 6 maanden overschrijdt;2° de opschorting van een bekwaamheidscertificaat van taxichauffeur voor een periode die geen 6 maanden overschrijdt;3° de toelating om de exploitatie van een taxidienst af te staan;4° de uitreiking aan de taxiexploitanten van de toelating om reserve- of vervangingsvoertuigen te gebruiken;5° de toelating om speciale standplaatsen te gebruiken;6° de opschorting van de toelating om een verhuurdienst van voertuigen met chauffeur te exploiteren voor een periode die geen 6 maanden overschrijdt;7° de uitreiking aan de exploitanten van verhuurde voertuigen met chauffeur van een toelating om vervangingsvoertuigen te gebruiken.

Art. 3.Blijven onderworpen aan de beslissing van de Regering : 1° de opschorting voor langer dan 6 maanden of de definitieve intrekking van de toelating om een taxidienst te exploiteren;2° de opschorting voor langer dan 6 maanden of de definitieve intrekking van het behvaamheidscertificaat van taxichauffeur;3° de uitreiking van een toelating om een taxidienst te exploiteren en de vernieuwing ervan;4° de uitreiking aan de exploitanten, houders van een toelating om een taxidienst te exploiteren, van een toelating om een verhuurdienst van voertuigen met chauffeur als bijkomstige activiteit te exploiteren;5° de toelating om het aantal voertuigen, die het voorwerp uitmaken van een toelating om een taxidienst te exploiteren, te verminderen of te verhogen;6° de opschorting op verzoek van de taxi-exploitanten van de exploitatie van één of meer voertuigen;7° de vaststelling van de tarieven;8° de uitreiking van de toelatingen om reclame te doen;9° de benoeming van de leden van het Brussels Hoofdstedelijk Comité van Advies voor de taxidiensten en de verhuurdiensten van voertuigen met chauffeur;10° de uitreiking en de vernieuwing van de toelatingen om een verhuurdienst van voertuigen met chauffeur te exploiteren;11° de opschorting van de toelatingen om een verhuurdienst van voertuigen met chauffeur te exploiteren voor langer dan 6 maanden alsmede de definitieve intrekking van de toelatingen;12° de toelating om het aantal voertuigen, gebruikt tijdens de geldigheidsperiode van de toelating om een verhuurdienst van voertuigen met chauffeur te exploiteren, te verminderen of te verhogen.

Art. 4.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 1995 houdende delegatie van bevoegdheid en regeling van de ondertekening van de akten van de Regering inzake bezoldigd vervoer van personen per taxi's en verhuurde voerhngen met chauffeur wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 10 november 1999 De Minister tot wiens bevoegdheden het bezoldigd vervoer van personen per taxi's en verhuurde voertuigen met chauffeur behoren, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 november 1999.

Vanwege de Regering : J. SIMONET, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek.

J. CHABERT, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp.

E. TOMAS, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Energie en Huisvesting.

D. GOSUIN, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Renovatie, Natuurbehoud en Openbare Netheid.

A. NEYTS-UYTTEBROECK, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^