Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 februari 2000
gepubliceerd op 13 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 7 contractuele personeelsleden in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2000031069
pub.
13/07/2000
prom.
25/02/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 FEBRUARI 2000. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd om 7 contractuele personeelsleden in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 11 oktober 1999 en van 22 december 1999;

Gelet op de beslissing van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 oktober 1999 en van 23 december 1999;

Overwegende dat er nieuwe wervingsreserves aangelegd zullen worden voor bovennoemde betrekkingen noodzakelijk is personeel bij arbeidsovereenkomst in dienst te nemen;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Mobiliteit, Openbaar Ambt, Dringende Medische Hulp, Besluit :

Artikel 1.Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gemachtigd in dienst nemen voor het volbrengen van uitzonderlijke en tijdelijke taken : - 4 ingenieurs; - 3 attachés (industrieel ingenieur).

Art. 2.Het in dienst nemen van de contractuele personeelsleden bedoeld in artikel 1 gebeurt bij arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd, maar blijft beperkt tot 31 december 2000.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2000.

Art. 4.De Staatssecretaris van de Brusselse Hoofstedelijke Regering tot wiens bevoegheden Mobiliteit, Ambtenarenzaken, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp is belast met de uitvoering van het besluit.

Brussel, 25 februari 2000.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, J. SIMONET De Minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, Mevr. A.M. NEYTS-UYTTEBROECK De Staatssecretaris belast met Mobiliteit, Ambtenarenzaken, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, R. DELATHOUWER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^