Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 november 1999
gepubliceerd op 16 mei 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende samenstelling van de overheidsdelegaties van het sectorcomité XV en van de basis-overlegcomités in het gebied van het sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2000031134
pub.
16/05/2000
prom.
10/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 1999. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende samenstelling van de overheidsdelegaties van het sectorcomité XV en van de basis-overlegcomités in het gebied van het sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 16 januari 1989, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 28 december 1994, 5 april 1995, 25 maart 1996, het bijzonder decreet van 24 juli 1996, de bijzondere wet van 4 december 1996, de bijzondere decreten van 15 juli 1997 en 14 juli 1998, de bijzondere wetten van 8 februari 1999 en 19 maart 1999 : Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 9 mei 1989, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 5 april 1995 en 4 december 1996, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op de wet van 19 december 1974tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij wetten van 20 juni 1975, 1 september 1980, 19 juli 1983, 30 december 1988, 6 juli 1989, 21 maart 1991, 20 juli 1991, 22 juli 1993 en 21 december 1994, het koninklijk besluit van 10 april 1995, de wetten van 20 mei 1997, 17 november 1998, 15 december 1998 en 11 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 17 juli 1985, 7 oktober 1987, 29 mei 1989, 2 juni 1989, 2 augustus 1990, 31 oktober 1990, 10 september 1991, 18 november 1991, 25 mei 1992, 10 april 1995, 25 september 1995, 20 oktober 1995, 15 september 1997, 16 september 1997, 16 september 1997, 17 juli 1998, 26 januari 1999, 27 mei 1999 en 13 juni 1999;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 december 1990 houdende oprichting van basisoverlegcomités in het gebied van het sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewijzigd bij besluiten van 4 maart 1993 en 13 april 1995;

Op de voordracht van de Minister van Openbaar Ambt, Besluit : HOOFDSTUK I. - Het sectorcomité XV

Artikel 1.De Minister belast met het Openbaar Ambt of de Staatssecretaris die aan hem toegevoegd is, wordt aangeduid als Voorzitter van het Sectorcomité XV van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 2.De Minister-Voorzitter wordt aangeduid als Ondervoorzitter van het Sectorcomité XV van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Art. 3.De overheidsdelegatie in het Sectorcomité XV is samengesteld uit de Leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de Staatssecretarissen.

Art. 4.De Leden van de overheidsdelegatie, inbegrepen de Voorzitter en de ondervoorzitter, kunnen zich laten vervangen door een behoorlijk gemachtigde afgevaardigde.

Art. 5.De Voorzitter wijst de Secretaris en de dienst die belast is met het secretariaat van het comité, aan. HOOFDSTUK II. - De basisoverlegcomités

Art. 6.Worden aangeduid als Voorzitters van de basisoverlegcomités waarvan het gebied is : 1° het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Secretaris-generaal, 2° het Centrum voor informatica voor het Brussels Gewest, de Directeur-generaal, 3° het Brussels Instituut voor Milieubeheer, de Directeur-generaal, 4° de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, de Directeur-generaal, 5° de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het arrondissement Brussel-Hoofdstad, de Leidend Ambtenaar, 6° de Brusselse Gewestelijke Huis-vestingsmaatschappij, de Directeur-generaal, 7° de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp, de leidend ambtenaar, 8° Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid, de leidend ambtenaar, 9° de Haven van Brussel, de Directeur-generaal.

Art. 7.Ingeval van afwezigheid of verhindering van de in artikel 6 aangeduide voorzitters, wordt het voorzitterschap uitgeoefend door de adjunct leidend ambtenaar van het ministerie of de instelling van openbaar nut.

Art. 8.Iedere Voorzitter wijst de Secretaris en de dienst die belast is met het secretariaat van zijn comité aan.

Art. 9.De uitnodigingen, de documentatie en de notulen van de basisoverlegcomités worden ter informatie naar het secretariaat van het Hoog Overlegcomité gezonden. HOOFDSTUK III. - Opheffingsbepaling

Art. 10.Worden opgeheven : - het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 1995 houdende uitvoering van artikel 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 december 1990 houdende oprichting van basisoverlegcomités in het gebied van sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 1995 houdende samenstelling van de overheidsdelegatie in het gebied van het sectorcomité Brussels Hoofdstedelijk Gewest. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 11.De Staatssecretaris bevoegd voor Openbaar Ambt is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 12.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 21 oktober 1999.

Brussel, 10 november 1999.

De Minister-Voorzitter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ondergeschikte Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadshernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek J. SIMONET De Minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen A. NEYTS-UYTTEBROECK De Staatssecretaris belast met Mobiliteit, Ambtenarenzaken, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp R. DELATHOUWER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^