Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 06 juli 2000
gepubliceerd op 13 oktober 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van een coördinatiecomité in het kader van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2000031255
pub.
13/10/2000
prom.
06/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JULI 2000. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot oprichting van een coördinatiecomité in het kader van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de beoordeling en de verbetering van de luchtkwaliteit, inzonderheid op artikel 11;

Op voorstel van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Worden benoemd in de werkgroep « Gezondheid » : - een vertegenwoordiger van de dienst pneumologie van de ULB; - een vertegenwoordiger van de dienst toxicologie van de UCL; - een vertegenwoordiger van het Centrum voor Gezondheidsobservatie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie; - een vertegenwoordiger van de Fédération des Maisons médicales; - een vertegenwoordiger van de dienst toxicologie van de VUB. Worden benoemd in de werkgroep « Bronnen » : - een vertegenwoordiger van de Algemene Inspectie Verkeer en Vervoer van het Bestuur Uitrusting en Vervoer van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - een vertegenwoordiger van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel; - een vertegenwoordiger van Gewestelijke Commissie voor Mobiliteit; - een vertegenwoordiger van het Bestuur Energie. § 2. Het coördinatiecomité stelt zijn eigen huishoudelijk reglement vast. § 3. De leden van het coördinatiecomité oefenen hun mandaat gratis uit.

Art. 2.Wanneer de Minister van Leefmilieu het coördinatiecomité om advies vraagt in het kader van de artikelen 13 en 14 van de ordonnantie, wordt het advies binnen 30 dagen uitgebracht.

Wanneer de maatregelen die voor advies aan het coördinatiecomité worden voorgelegd betrekking hebben op het wegverkeer of het openbaar vervoer, pleegt de Minister van Leefmilieu voorafgaandelijk overleg met zijn collega's die belast zijn met Mobiliteit en Vervoer.

In crisissituaties kan de Minister van Leefmilieu het coördinatiecomité zonder termijn bijeenroepen. In dat gevalt dient het comité zijn advies uiterlijk binnen achtenveertig uur na de adviesaanvraag uit te brengen.

Art. 3.Het voorzitterschap en het secretariaat van het coördinatiecomité worden door het Brussels Instituut voor Milieubeheer waargenomen.

Art. 4.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 juli 2000.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De Minister-Voorzitter, J. SIMONET De Minister van Leefmilieu, D. GOSUIN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^