Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2000
gepubliceerd op 29 juli 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de handel in wild van 1 juli 2000 tot 30 juni 2001 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2000031262
pub.
29/07/2000
prom.
13/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

13 JULI 2000. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de handel in wild van 1 juli 2000 tot 30 juni 2001 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 29 augustus 1991 betreffende de bescherming van de wilde fauna en betreffende de jacht;

Gelet op het overleg gepleegd tussen de betrokken regeringen d.d. 22 februari 2000 overeenkomstig artikel 2 van de Benelux overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, ondertekend te Brussel op 10 juni 1970, goedgekeurd bij de wet van 29 juli 1971;

Gelet op het overleg gepleegd tussen de betrokken gewestregeringen op 28 februari 2000, overeenkomstig artikel 6, § 2, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het advies van de Raad voor het Leefmilieu voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het advies van de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 juli 1989;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, in het belang van de handel in wild, de besluiten met betrekking tot de handel in wild vóór de aanvang van het jachtseizoen moeten worden genomen;

Overwegende dat er geen termijn overblijft vóór het jachtseizoen, en na de noodzakelijke raadplegingen en overleg;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu en Natuurbehoud, Na erover te hebben beraadslaagd, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing van 1 juli 2000 tot 30 juni 2001.

Art. 2.De openings- en sluitingsdata van de handel in wild voor deze periode worden vastgesteld zoals hierna vermeld : § 1. Grof wild : A. Soorten a) Soort edelhert : - Edelhert : van 15 september tot 25 februari; - hinde en jongen van beide geslachten : van 10 oktober tot 25 februari; b) Soort ree : - reebok : van 1 juli tot 25 februari; - reegeit en jongen van beide geslachten : van 1 oktober tot 15 maart; c) Soort damhert : - Damhert : van 15 september tot 25 februari; - damhinde en jongen van beide geslachten : van 1 november tot 25 februari; d) Soort moeflon : - de moeflonram waarvan één hoorn, gemeten langs de buitenzijde, minstens 60 cm bereikt, vrouwelijke moeflons evenals lammeren van het vrouwelijke geslacht en jonge mannelijke dieren met hoornen van maximum 15 centimeter : van 1 oktober tot 25 februari;d) Wild zwijn : - Heel het jaar door. B. Bepalingen betreffende het vervoer a) In de periode waarin alleen het schieten, buiten het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, en het vervoer van herten, hinden, reebokken, reegeiten, damherten of damhinden is toegestaan, is het vervoer tot aan de plaats van verbruik of van de handel slechts geoorloofd wanneer het dier op zichtbare wijze de uiterlijke kenmerken van zijn geslacht draagt.b) In de periode waarin alleen het schieten, buiten het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, en het vervoer van herten, hinden en jongen, reebokken of reegeiten is toegestaan, is het vervoer tot aan de plaats van verbruik of van de handel slechts geoorloofd mits voorlegging van een getuigschrift, geldig voor vijf dagen, van de bevoegde overheid, waarin wordt vastgesteld dat het vervoerde dier tot één van de soorten behoort waarvan het schieten is toegestaan op grond van artikel 2, § 1 van dit besluit. § 2. Klein wild A. Soorten a) Patrijs : van 1 september tot 10 december;b) Haas : van 1 oktober tot 15 februari;c) Fazantenhaan : van 15 oktober tot 15 februari;d) Fazantenhen : van 15 oktober tot 15 februari; B. Voorwaarden betreffende het vervoer In de periode waarin alleen het schieten, buiten het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, en het vervoer van de fazantenhaan toegestaan is, mogen de fazanten slechts vervoerd, te koop aangeboden, verkocht en gekocht worden indien minstens hun kop met pluimen bedekt is. § 3. Waterwild Wilde eend : van 15 augustus tot 10 februari; § 4. Overig wild a) Konijn : gans het jaar;b) Houtduif : van 15 september tot 10 maart;

Art. 3.De Minister van Leefmilieu en Natuurbehoud is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 13 juli 2000 Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister Voorzitter, J. SIMONET De Minister van Leefmilieu D. GOSUIN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^