Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 februari 2001
gepubliceerd op 13 maart 2001

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Brusse

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031090
pub.
13/03/2001
prom.
15/02/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

15 FEBRUARI 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen, inzonderheid op artikel 32, § 1;

Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3, 4e lid;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 1993 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Brussels Instituut voor Milieubeheer;

Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van de voornoemde gecoördineerde wetten; dat de representatieve vakorganisaties hun advies hebben uitgebracht op 10 en 29 augustus en 14 september 2000;

Gelet op de instemming van de gewestelijke Staatssecretaris bevoegd voor Ambtenarenzaken, gegeven op 21 juni 2000;

Gelet op advies nr. 32.479/I/PF van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 9 november 2000;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 14 december 2000 over de adviesaanvraag binnen een maand te verstrekken door de Raad van State;

Gelet op advies nr 31.055/3 van de Raad van State, gegeven op 16 januari 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Minister van Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Art. 2.De verscheidene graden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen worden bepaald als volgt : 1e trap : de graden ingedeeld in de rangen A5 en A4+; 2e trap : de graden ingedeeld in rang A4; 3e trap : de graden ingedeeld in rang A3; 4e trap : de graden ingedeeld in rang A2; 5e trap : de graden ingedeeld in rang A1; 6e trap : de graden ingedeeld in rang B2; 7e trap : de graden ingedeeld in rang B1; 8e trap : de graden ingedeeld in rang C2; 9e trap : de graden ingedeeld in rang C1; 10e trap : de graden ingedeeld in rang D2; 11e trap : de graden ingedeeld in rang D1; 12e trap : de graden ingedeeld in rang E2; 13e trap : de graden ingedeeld in rang E1.

Art. 3.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 1993 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Art. 5.De Minister van Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 februari 2001.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, F.-X. DE DONNEA De Minister belast met Leefmilieu en Waterbeleid, Natuurbehoud, Openbare Netheid en Buitenlandse Handel, D. GOSUIN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^