Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07 juni 2001
gepubliceerd op 06 september 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning in 2001 van een dotatie aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij voor de financiering van de lichte renovatie van de sociale huisvesting

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031302
pub.
06/09/2001
prom.
07/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning in 2001 van een dotatie aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij voor de financiering van de lichte renovatie van de sociale huisvesting


De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting, De Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de Huisvestingscode, gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 december 1970, bekrachtigd bij de wet van 2 juli 1971 en laatst gewijzigd wat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, bij de ordonnantie van 9 september 1993, inzonderheid op de artikelen 6, 18, 19, 20, 21 en 22;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 1998 betreffende de financiering van de sociale huisvesting in het Brussels Gewest, gewijzigd bij besluit van 3 december 1998;

Gelet op de ordonnantie van 22 december 2000 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1999 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 augustus 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/1999 pub. 23/10/1999 numac 1999031389 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op het programma voor investeringen in onroerende goederen van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij bedoeld in de artikelen 6, § 1, en 18, § 2, van de ordonnantie van 9 september 1993;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 mei 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, Besluiten :

Artikel 1.Een dotatie, in vastlegging ten bedrage van 478 miljoen, en in ordonnancering ten bedrage van 406,3 miljoen, aan te rekenen op basisallocatie 24.24.81.11. van Afdeling 15 van de Algemene Uitgavenbegroting van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor het begrotingsjaar 2001, wordt toegekend aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, voor de financiering van de lichte renovatie van de sociale huisvesting.

Art. 2.In afwijking van artikel 5 van het besluit van 29 oktober 1998 betreffende de financiering van de sociale huisvesting, gewijzigd bij besluit van 3 december 1998, gebeurt de uitbetaling van het geordonnanceerde bedrag volgens artikel 4 van hetzelfde besluit in drie schijven : - een eerste schijf van 50 % bij de inwerkingtreding van dit besluit; - een tweede schijf van 25 % op 1 september 2001; - een derde schijf van 25 % op 1 december 2001.

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

De Minister bevoegd voor Huisvesting en de Staatssecretaris die aan hem werd toegevoegd, worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 juni 2001.

De Minister-Voorzitter, F.-X. de DONNEA De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting, E. TOMAS De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Financiën, Bregroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL De Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Huisvesting, A. HUTCHINSON

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^