Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2001
gepubliceerd op 21 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest,

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031385
pub.
21/11/2001
prom.
25/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 20 juli 2000 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;

Op voorstel van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In dit besluit wordt verstaan onder : 1° « samenwerkingsakkoord » : het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;2° « het Instituut » : het Brussels Instituut voor Milieubeheer.

Art. 2.De afdeling Vergunningen van het Instituut wordt aangewezen als coördinatiedienst als bedoeld in artikel 5, § 1, 1° van het samenwerkingsakkoord.

Worden als ambtenaren aangewezen die belast zijn met de taken van de coördinatiedienst als bedoeld in artikel 5, § 1, 1°, van het samenwerkingsakkoord : 1. Jean DELFOSSE 2.Jean-Pierre JANSSENS 3. Arnaud CHARLIER Art.3. De afdeling Vergunningen van het Instituut wordt aangewezen als beoordelingsdienst als bedoeld in artikel 5, § 2, 1° van het samenwerkingsakkoord.

Worden als ambtenaren aangewezen die belast zijn met de taken van de beoordelingsdienst als bedoeld in artikel 5, § 2, 1° van het samenwerkingsakkoord : 1. Jean DELFOSSE 2.Arnaud CHARLIER

Art. 4.De afdeling Inspectoraat wordt aangewezen als inspectiedienst als bedoeld in artikel 5, § 3, 1° van het samenwerkingsakkoord.

Worden als ambtenaren aangewezen die belast zijn met de taken van de inspectiedienst als bedoeld in artikel 5, § 3, 1°, van het samenwerkingsakkoord : 1. Jean-Pierre JANSSENS 2.Patrick NELIS 3. Marc TILMANT Art.5. De Minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op de dag van inwerkingtreding van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Brussel, 25 oktober 2001.

Namens de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Minister-Voorzitter, F.-X. de DONNEA Minister van Leefmilieu, D. GOSUIN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^