Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001
gepubliceerd op 09 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 1998 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van de Brusselse Hoofdst

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031405
pub.
09/11/2001
prom.
20/09/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 1998 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, inzonderheid op artikel 40;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 11;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 1998 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken van 19 september 2001;

Gelet op de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd door de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzaak;

Overwegende dat het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met terugwerkende kracht in werking treedt met ingang van 1 maart 2001;

Overwegende dat, krachtens artikel 14 van voormeld Regeringsbesluit van 19 juli 2001, de directieraad van de betrokken instellingen van openbaar nut bestaat uit de leidende ambtenaren en de ambtenaren van rang A4;

Overwegende dat de directieraad, krachtens bovengenoemd artikel, kan worden aangevuld met ambtenaren van rang A3 aangeduid door de benoemende overheid;

Overwegende dat het artikel 65 van het voormeld regeringsbesluit van 26 november 1998 eveneens de samenstelling van de Directieraad van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp bepaalt, dat deze bepaling derhalve dubbel gebruik vormt en inhoudelijk verschilt met het artikel 14 van het voormeld regeringsbesluit van 19 juli 2001;

Overwegende dat het derhalve noodzakelijk is om het artikel 65 van het voormeld besluit van 26 november 1998 aan te passen ingevolge de inwerkingtreding van het regeringsbesluit van 19 juli 2001;

Overwegende dat, in toepassing van het voormeld besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 1998, sommige ambtenaren van rang 13, 14 en 15 van het operationeel personeel deel uitmaakten van de directieraad voor 1 maart 2001;

Overwegende dat bovengenoemde ambtenaren nog steeds in de directieraad zetelen na de datum van 1 maart 2001;

Overwegende dat, rekening houdend met de terugwerkende kracht van voormeld besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001, de ambtenaren van rang 13, 14 en 15 van het operationeel personeel die deel uitmaakten van de directieraad en er nog steeds in zetelen na voormelde datum met terugwerkende kracht, dienen te worden gehandhaafd als lid van voormelde raad;

Overwegende dat deze maatregel onontbeerlijk is om de rechtsgeldigheid van de sinds 1 maart 2001 aangenomen beslissingen en akten te bevestigen door de genoemde directieraad; dat het onontbeerlijk is deze maatregelen zonder verwijl te nemen;

Op voordracht van de Minister en de Staatssecretaris bevoegd voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het artikel 65 wordt vervangen door de volgende bepaling : « De bepalingen inzake de samenstelling en de werking van de Directieraad van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de Instellingen van Openbaar Nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zijn van toepassing.

Het officier-diensthoofd, de officieren-departementshoofd en de drie officieren-hoofddirecteur met de grootste graadanciënniteit maken eveneens deel uit van de Directieraad.

De Directieraad oefent de bevoegdheden uit die het voormeld besluit van 19 juli 2001 en dit besluit hem toekennen. »

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2001.

Art. 3.De Minister en de Staatssecretaris bevoegd voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp worden belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 september 2001.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, F.-X. de DONNEA De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, J. CHABERT De Staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Ambtenarenzaken, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, R. DELATHOUWER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^