Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 oktober 2001
gepubliceerd op 29 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een toelage aan de gemeenten om de oprichting van toezichthoudende fietsbrigades te ondersteunen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2001031416
pub.
29/12/2001
prom.
25/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een toelage aan de gemeenten om de oprichting van toezichthoudende fietsbrigades te ondersteunen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de ordonnantie van 22 december 2000 houdende de administratieve begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2001, gewijzigd door de ordonnantie van 19/07/2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 17 mei 2001;

Gelet op het akkoord van de Minister belast met Financiën, Begroting en Externe Betrekkingen van 13 juli 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van 5 juli 2001 over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op advies 32.188 van de Raad van State, gegeven op 8 oktober 2001, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Overwegende dat wanneer er alternatieve vormen van mobiliteit gepromoot dienen te worden, het de taak is van de overheden om als eersten het goede voorbeeld te geven;

Overwegende dat voor de uitvoering van een aantal toezichtsopdrachten de fiets meer voordelen biedt dan de wagen of een agent te voet;

Overwegende dat voor de bewaking van voetgangerswijken, zones 30, woonzones, parken, esplanaden, schoolomgevingen, fietspaden, een stadswachter die zich per fiets verplaatst de meest doeltreffende is;

Overwegende dat, gezien de ervaringen die buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaan en, onder andere, de ervaringen in Gent, dit vervoermiddel een beter contact met de burger mogelijk maakt en veel beter aanvaard wordt in de minder bedeelde wijken, onder andere door de jongeren, op voorwaarde dat deze begeleidende ploegen over kwaliteitsmateriaal en adequate uniformen beschikken die aangepast zijn aan de weersomstandigheden en een intensief gebruik;

Overwegende dat de fietsgebruikers vaak terecht hun beklag maken over de gebrekkige inrichting van de wegen, het slechte onderhoud van voornoemde en een bepaalde graad van onverschilligheid van de overheden jegens overtredingen waarvan zij het slachtoffer zijn en dat dit alles te wijten is aan een gebrek aan ervaring op het vlak van deze toestanden vanwege de overheden en hun ambtenaren; dat het uit dien hoofde dringend is fietsbrigades op te richten bestaande uit personen die gevormd werden om de gegrondheid van deze verzoeken na te gaan en die een ervaring terzake kunnen opbouwen;

Overwegende dat, enerzijds, de v.z.w. Pro Vélo een brochure over fietsbrigades opgesteld heeft en dat de v.z.w. Pro Vélo vormingen in 2001 gepland heeft op initiatief van de federale regering;

Overwegende dat opdat het initiatief zou voortgezet worden en de stadswachters hun opdracht doeltreffend zouden kunnen vervullen, het materiaal professioneel dient te zijn en een minimum aan onderhoud dient te krijgen;

Op de gezamenlijke voordracht van de Minister van Vervoer en de Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belast met mobiliteit;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Regering kan, binnen de perken van de begrotingskredieten, aan elke gemeente die daartoe een aanvraag indient, een toelage toekennen voor de aankoop van de eerste uitrusting voor de stadswachters bij de oprichting van een fietsbrigade.

Art. 2.Er wordt een toelage van maximaal 600 000 BEF, kan toegekend worden aan de gemeente die een fietsbrigade opricht op haar grondgebied. Deze toelage heeft betrekking op en de aankoop van de fietsen en hun toebehoren, de adequate kledij al dan niet inbegrepen.

Ze vertegenwoordigt 80 % van de kostprijs van deze uitrusting. Zelfs in geval van de oprichting van verschillende fietsbrigades per gemeente, kan er slechts een enkele toelage toegekend worden per gemeente.

Het project van de fietsbrigade moet de oprichting inhouden van een groep vrijwilligers bestaande uit minstens 6 personen. Deze ploeg kiest het type uitrusting en neemt deel aan de samenstelling van het overeenstemmend bestek.

Zij stelt de eigen doelstellingen vast alsook een methode van werken en optreden om haar troeven te maximaliseren, dit in overleg met haar hiërarchische overheid.

Art. 3.Elke aanvraag tot een toelage wordt vergezeld van de hierna volgende bescheiden, in drievoud opgesteld en gericht aan het Bestuur Uitrusting en Vervoer, Directie Vervoerbeleid, CCN, Vooruitgangstraat 80, bus 1, 1030 Brussel : 1. de met redenen omklede beslissing van de Gemeenteraad betreffende de oprichting van een fietsbrigade.In de beslissing geeft de Gemeente de hoedanigheid aan van het in deze brigade aangestelde personeel en de te behalen algemene doelstellingen; 2. het handvest van oprichting van de fietsbrigade met de intentieverklaringen van de vrijwilligers en de specifieke doelstellingen van de brigade, alsook de goedkeuring van het bestek en van de raming voor de aankoop van het materiaal dat gesubsidieerd dient te worden. Dit handvest moet ondertekend zijn door de Burgemeester van de gemeente. 3. Naar aanleiding van dit handvest verbindt de gemeente zich ertoe om de zes maanden een evaluatierapport voor te leggen inzake het reële gebruik van de fietsen, de waargenomen opdrachten, een beoordeling van de fiets als vervoermiddel om deze opdrachten te vervullen en allerlei suggesties ter verbetering van de werking van deze brigades.Een kopie van dit rapport is bestemd voor de gewestelijke administratie.

Het onderzoek van de aanvragen door het Bestuur en de eventuele toekenning van de toelagen zullen plaatsvinden in de volgorde volgens dewelke deze bij het Bestuur ingediend worden en binnen de perken van de gewestelijke begrotingskredieten.

Art. 4.De toelage wordt na overlegging van de facturen van de aankoop van de fietsen, hun toebehoren, en de adequate kledij gestort.

De gemeente bepaalt de voorwaarden voor het onderhoud van het materiaal, de toelage dekt namelijk enkel de kosten van de eerste investering.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De Staatssecretaris, belast met mobiliteit, ambtenarenzaken, brandbestrijding en dringende medische hulp, is belast met de uitvoering van dit besluit, voor wat zijn bevoegdheden betreft en binnen de perken van zijn begrotingsvastleggingen.

Brussel, 25 oktober 2001.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met plaatselijke besturen, ruimtelijke ordening, monumenten en landschappen, stedelijke vernieuwing en wetenschappelijk onderzoek, F.-X. DE DONNEA De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met financiën, begroting en externe betrekkingen, G. VANHENGEL De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met openbare werken, vervoer, brandbestrijding en dringende medische hulp, J. CHABERT De Staatssecretaris belast met Mobiliteit, Ambtenarenzaken, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, R. DELATHOUWER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^