Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07 maart 2002
gepubliceerd op 08 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 1998 tot aanduiding van de ambtenaar die door de Regering gemachtigd is om krachtens artikel 135 van de ordonnantie va

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031151
pub.
08/11/2002
prom.
07/03/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

7 MAART 2002. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 1998 tot aanduiding van de ambtenaar die door de Regering gemachtigd is om krachtens artikel 135 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 de verzoekers te horen in het raam van de beroepen bij de Regering


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, inzonderheid op artikel 135;

Na te hebben beraadslaagd;

Op voordracht van de Staatssecretaris bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 oktober 1998 tot aanduiding van de ambtenaar die door de Regering gemachtigd is om de verzoekers te horen in het raam van de beroepen bij de Regering, wordt vervangen door de volgende bepaling : De personen die door de Regering zijn aangeduid om, krachtens artikel 135 van de Ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, de verzoekers te horen in het raam van de beroepen bij de Regering, zijn : 1° de heer Pascal Hanique, kabinetsdirecteur;2° Mevr.Monique Schmitz, attachée; 3° Mevr.Géraldine Vandeputte, adviseur; 4° de heer Michel Vlassembroeck, adjunct-adviseur.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 maart 2002.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : F.-X. de DONNEA, Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek W. DRAPS, Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Personen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^