Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 08 november 2001
gepubliceerd op 31 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toelagen aan de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling voor het vierde trimester van 2001

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031215
pub.
31/05/2002
prom.
08/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

8 NOVEMBER 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toelagen aan de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA) voor het vierde trimester van 2001


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en door de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;

Gelet op artikel 16 van het koninklijk besluit van 13 maart 1991 houdende coördinatie van de wetten van 28 december 1984 en van 26 juni 1990 betreffende de afschaffing en de herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten;

Gelet op de ordonnantie van 22 december 2000 houdende de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op de ordonnatie van 19 juli 2001 houdende de eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2001;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2000 pub. 04/08/2000 numac 2000031263 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 1999Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/07/1999 pub. 27/08/1999 numac 1999031369 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering sluiten tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 5 november 2001;

Gelet op het advies van de Minister van begroting gegeven op 16 november 2001;

Overwegende dat de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling in de mogelijkheid moet worden gesteld om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen;

Op voordracht van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie, Werkgelegenheid, Energie en Coördinatie van de politiek tot heropleving van achtergestelde buurten;

Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Om de uitgaven van het vierde trimester van 2001 te dekken, worden aan de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, Anspachlaan 65 te 1000 Brussel, toelagen toegekend voor een bedrag van één miljard driehonderd negentig miljoen zeshonderd vijfenzeventig duizend frank (1 390 675 000 BEF).

Deze toelagen worden aan de BGDA uitbetaald op rekening nr. 091-0115504-06. De uitbetaling van de in de punten 1, 2 en 3 hieronder vermelde toelagen (basisallocaties 13.14.21.41.40, 13.14.23.61.41 en 13.14.24.61.41) gebeurt evenwel bij overschrijving op transitrekening nr. 091-23100271-51.

Deze toelagen werden voorzien op afdeling 13 van de Algemene uitgavenbegroting 2001 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op basis van de bedragen, programma's, activiteiten en basisallocaties die hieronder vermeld staan : 1. een bedrag van honderd tweeënvijftig miljoen zeshonderd vijfentwintig duizend frank (152 625 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 4, basisallocatie 21.41.40 bestemd voor het dekken van de werkingskosten; 2. een bedrag van zestien miljoen zevenhonderd vijftig duizend frank (16 750 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 4, basisallocatie 23.61.41 bestemd voor de kapitaalaflossing van het investeringskrediet; 3. een bedrag van één miljoen achthonderd vijfenzeventig duizend frank (1 875 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 4, basisallocatie 24.61.41 bestemd voor de verwerving van duurzame goederen; 4. een bedrag van twaalf miljoen negenhonderd vijftig duizend frank (12 950 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 5, basisallocatie 21.41.40, bestemd voor het programma voor steun bij aanwerving; 5. een bedrag van zes miljoen honderd vijfentwintig duizend frank (6 125 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 6, basisallocatie 21.41.40 bestemd voor de ontwikkeling van een partnershipbeleid bij het actief zoeken naar werk; 6. een bedrag van drie miljoen zevenhonderd vijftig duizend frank (3 750 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 6, basisallocatie 23.41.40 bestemd voor een partnershipbeleid met kinderdagverblijven; 7. een bedrag van dertig miljoen vijfhonderd duizend frank (30 500 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 7, basisallocatie 21.41.40 bestemd voor de ontwikkeling van een partnershipbeleid in het raam van de gecoördineerde maatregelen voor socio-professionele inschakeling; 8. een bedrag van negenenveertig miljoen negenhonderd vijfentwintig duizend frank (49 925 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 1, basisallocatie 21.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven voor het Interdepartementeel Begrotingsfonds; 9. een bedrag van honderd vijfendertig miljoen frank (135 000 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 1, basisallocatie 22.41.40 bestemd voor het dekken van de uitgaven voor GECO'S - Plaatselijke overheden - K.B. 474; 10. een bedrag van tweeënveertig miljoen driehonderd vijfentwintig duizend frank (42 325 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 1, basisallocatie 23.41.40 bestemd voor het dekken van de uitgaven voor GECO'S - Algemeen Stelsel; 11. een bedrag van zevenhonderd vierenzeventig miljoen zeshonderd frank (774 600 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 1, basisallocatie 24.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven voor GECO'S - Verhoogde premie; 12. een bedrag van drieënveertig miljoen tweehonderd vijftig duizend frank (43 250 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 1, basisallocatie 25.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven voor DAC-ers; 13. een bedrag van veertig miljoen frank (40 000 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 1, basisallocatie 28.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven voor GECO'S-paragemeentelijk; 14. een bedrag van éénenvijftig miljoen vijfhonderd duizend frank (51 500 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 3, basisallocatie 21.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven met betrekking tot de doorstromingsprogramma's; 15. een bedrag van tien miljoen frank (10 000 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 3, basisallocatie 22.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven voor de transversale initiatieven; 16. een bedrag van twee miljoen vijfhonderd duizend frank (2 500 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 2, basisallocatie 21.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven inzake plaatsing; 17. een bedrag van drie miljoen honderd vijfentwintig duizend frank (3 125 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 5, basisallocatie 22.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven inzake de bevordering van de reorganisatie en de vermindering van de werktijd (compensenerende aanwervingen); 18. een bedrag van drie miljoen honderd vijfentwintig duizend frank (3 125 000 BEF), aanwijsbaar op programma 2, activiteit 5, basisallocatie 21.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven inzake de bevordering van de reorganisatie en de vermindering van de werktijd (studiekosten); 19. een bedrg van twee miljoen vijfhonderd duizend frank (2 500 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 2, basisallocatie 22.31.32, bestemd voor het dekken van de uitgaven inzake de bevordering van de sociale economie; 20. een bedrag van acht miljoen tweehonderd vijftig duizend frank (8 250 000 BEF), aanwijsbaar op programma 1, activiteit 2, basisallocatie 23.41.40, bestemd voor het dekken van de uitgaven inzake de strijd tegen discriminatie bij aanwerving;

Art. 3.De toelagen vermeld onder artikel 2, punten 1 tot en met 7 en 16 worden ter beschikking gesteld van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling in één schijf te betalen aan de Dienst ten laatste op het einde van de maand oktober 2001.

De dienst zal op 1 december een overzicht opstellen van zijn werkelijjke subsidiebehoefte.

Art. 4.De toelagen, vermeld onder artikel 2, punten 8 tot 15 en 17 tot 20 worden ter beschikking gesteld van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling in drie maandelijkse schijven van hetzelfde bedrag te betalen aan de Dienst bij het begin van de betrokken maand (oktober tot december).

De dienst zal op 1 december een overzicht overmaken van zijn reële subsidiebehoefte.

Art. 5.De verantwoording van het gebruik van die toelagen geschiedt overeenkomstig de wetsbepalingen met betrekking tot de controle op de instellingen van openbaar nut.

Art. 6.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot vaststelling van de taalkaders van de Brusselse Gewestelijke Dienst vo sluiten betreffende de toelagen aan de BGDA voor het vierde trimester van 2001 wordt ingetrokken.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2001.

De Minister die Tewerkstelling tot zijn bevoegdheden heeft, wordt beslast me de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 8 november 2001.

De Minister belast met Economie, Werkgelegenheid, Energie en Coördinatie van de politiek tot heropleving van achtergestelde buurten, E. TOMAS De Minister belast met Begroting, Financiën en Externe Betrekkingen, G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^