Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001
gepubliceerd op 08 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de graden van de ambtenaren voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031216
pub.
08/05/2002
prom.
20/09/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de graden van de ambtenaren voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43 gewijzigd bij de wet van 19 oktober 1998;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat werd voldaan aan de voorschriften van artikel 54, tweede lid, van bedoelde gecoördineerde wetten;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de BGDA van 13 maart 2001;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende de dringende noodzakelijkheid gemotiveerd in functie van de continuïteit van de dienstverlening om de taalkaders van de BGDA gelijktijdig in werking te doen treden met de nieuwe personeelsformatie;

Overwegende het feit dat het nieuwe statuut en de nieuwe personeelsformatie nieuwe graden en nieuwe loopbanen invoeren en dat deze graden en loopbanen enkel kunnen geïmplementeerd worden wanneer de personeelsformatie en de taalkaders effectief in werking treden;

Gelet op het advies nr. 33.269 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 5 juli 2001;

Op de voordracht van de Minister van Werkgelegenheid, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is toepasselijk op de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling.

Art. 2.De verscheidene graden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, worden bepaald zoals volgt : 1e trap : de graden ingedeeld in de rangen A5 en A4+; 2e trap : de graden ingedeeld in de rang A4; 3e trap : de graden ingedeeld in de rang A3; 4e trap : de graden ingedeeld in de rang A2; 5e trap : de graden ingedeeld in de rang A1; 6e trap : de graden ingedeeld in de rang B2; 7e trap : de graden ingedeeld in de rang B1; 8e trap : de graden ingedeeld in de rang C2; 9e trap : de graden ingedeeld in de rang C1; 10e trap : de graden ingedeeld in de rang D2; 11e trap : de graden ingedeeld in de rang D1; 12e trap : de graden ingedeeld in de rangen E2; 13e trap : de graden ingedeeld in de rang E1.

Art. 3.De Regering beslist op welke datum dit besluit in werking treedt.

Art. 4.De Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 september 2001.

De Minister-Voorzitter, F.-X. DE DONNEA De Minister van Werkgelegenheid, Economie, Energie en Huisvesting, E. TOMAS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^