Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07 juni 2001
gepubliceerd op 09 april 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de onteigeningen verbonden met het bijzonder bestemmingsplan « Wijk van de Fonsnylaan nr. 1 » van de gemeente Sint-Gillis goedkeurend

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031213
pub.
09/04/2003
prom.
07/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2001. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de onteigeningen verbonden met het bijzonder bestemmingsplan « Wijk van de Fonsnylaan nr. 1 » van de gemeente Sint-Gillis goedkeurend


Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte;

Gelet op de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, inzonderheid op de artikelen 69 tot 71;

Gelet op het gewestplan van de Brusselse agglomeratie goedgekeurd bij koninklijk besluit van 28 november 1979 waarvan bepaalde schriftelijke en grafische stedenbouwkundige voorschriften opgeheven werden op 3 maart 1995;

Gelet op het gewestelijk ontwikkelingsplan goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 maart 1995, waarvan de geschreven stedenbouwkundige voorschriften van de verordenende kaart van de bodembestemming alsok de verordenende kaart van de bodembestemming opgeheven werden op 16 juli 1998;

Gelet op het besluit van de Regering van 14 september 1995, waarbij het bijzonder bestemmingsplan « Wijk van de Fonsnylaan nr. 1 » (begrensd door de Fonsnylaan, de Rusland-, de Mérode-, en de Joseph Claesstraat) van de gemeente Sint-Gillis wordt goedgekeurd;

Gelet op het besluit van de Regering van 18 juli 1996, waarbij het onteigeningsplan wordt goedgekeurd als aanvulling van het bijzonder bestemingsplan « Wijk van de Fonsnylaan nr. 1 » « van de gemeente Sint-Gillis (goedgekeurd bij besluit van de Regering van 14 september 1995) en waarbij de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden wordt ingeroepen zoals de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten het voor dergelijke onteigeningen voorschrijft; Gelet op de beslissing van 19 oktober 2000 waarbij de gemeenteraad van Sint-Gillis de Regering verzoekt om de gedetailleerde toelichting bij het B.B.P. « Wijk van de Fonsnylaan nr. 1 » in overweging te nemen, alsook de dringende noodzaak om te onteigenen;

Overwegende dat het nodig is om de doelstellingen van het B.B.P. te realiseren om de ontwikkeling van de wijk rond het Zuid-station te optimaliseren door het oprichten van een multifunctionele pool en het aanleggen van mensvriendelijke openbare ruimten rondom het treinstation;

Overwegende dat het wenselijk is om de vastgoedprijzen van de wijk in de hand te houden;

Overwegende dat het om die reden wenselijk is om op zo kort mogelijke tijd klaar te zijn met de onteigeningen om vastgoedspeculatie uit te sluiten die de samenhang en de verwezenlijking van het hele ontwerp op losse schroeven zou zetten met het risico het ontwerp tengronde te richten.

Overwegende dat het dringend is de afbraak van de gebouwen toe te laten waarvan sommige echte stadskankers vormen, zodat de openbare veiligheid en gezondheid vrijwaart worden;

Overwegende dat het openbaar nut de onmiddellijke inbezitneming vergt van de percelen aangegeven op het onteigeningsplan, Besluit :

Artikel 1.De dringende noodzaak om de onteigeningen voort te zetten volgens het onteigeningsplan goedgekeurd bij besluit van de Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 1996 met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van het bijzonder bestemmingsplan « Wijk van de Fonsnylaan nr. 1 » van de gemeente Sint-Gillis goedgekeurd bij besluit van de Regering van 14 september 1995, wordt hiermee bevestigd.

Art. 2.Het openbaar nut vergt de onmiddellijke inbezitneming van de percelen aangegeven op het onteigeningsplan en de toepassing van de rechtspleging bij dringende omstandigheden.

Brussel, 7 juni 2001.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, F.-X. de DONNEA De Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Bezoldigd vervoer van personen, W. DRAPS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^