Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 02 oktober 2003
gepubliceerd op 04 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Gemeente Etterbeek tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan met betrekking tot de blokken 618, 619 , 623 en 625 (begrensd door de Graystra

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031526
pub.
04/12/2003
prom.
02/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


2 OKTOBER 2003. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de Gemeente Etterbeek tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan met betrekking tot de blokken 618, 619 (deel), 623 en 625 (begrensd door de Graystraat, het Jourdanplein, de Sint-Pieterssteenweg, de Waversesteenweg, de de Theuxstraat, de Snoekstraat en de gemeentegrens tussen Etterbeek en Elsene), goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 mei 1984, meer van bepaald van het gedeelte dat de blokken 618, 619 (deel) en 623 omvat


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, gewijzigd, inzonderheid op de artikelen 65bis tot 65quinquies ;

Gelet op het gewestelijk bestemmingsplan goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2001;

Gelet op het gewestelijk ontwikkelingsplan goedgekeurd bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 september 2002;

Gelet op het bijzonder bestemmingsplan met betrekking tot de blokken 618, 619 (deel), 623 en 625 van de Gemeente Etterbeek (begrensd door de Graystraat, het Jourdanplein, de Sint-Pieterssteenweg, de Waversesteenweg, de de Theuxstraat, de Snoekstraat en de gemeentegrens tussen Etterbeek en Elsene), goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 mei 1984;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 20 maart 2003 waarbij de Gemeente Etterbeek haar goedkeuring hecht aan een ontwerpbeslissing om het bijzonder bestemmingsplan met betrekking tot de blokken 618, 619 (deel), 623 en 625 gedeeltelijk op te heffen, meer van bepaald van het gedeelte dat de blokken 618, 619 (deel) en 623 omvat;

Gelet op het verslag dat het ontwerp vergezelt, waarin de gedeeltelijke opheffing van het plan wordt gerechtvaardigd in plaats van de wijziging ervan;

Gelet op het advies van de Overlegcommissie uitgebracht tijdens de zitting van 10 juni 2003;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van 25 juni 2003 waarbij de Gemeente Etterbeek de beslissing tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan met betrekking tot de blokken 618, 619 (deel), 623 en 625 definitief goedkeurt;

Overwegende dat uit het bij deze beraadslaging gevoegde dossier blijkt dat de formaliteiten voorgeschreven door de artikelen 65ter en 65quater van de ordonnantie van 29 augustus 1991, gewijzigd, vervuld zijn;

Overwegende dat de blokken 618 en 619 bebouwd zijn overeenkomstig de opties van het bijzonder bestemmingsplan;

Overwegende dat de handhaving van het bijzonder bestemmingsplan afbreuk doet aan de herwaarderingsmogelijkheden van de wijk door het beperken van de oppervlakte voor huisvesting, waardoor het niet mogelijk is gevolg te geven aan de doelstellingen van het gewestelijk ontwikkelingsplan, waarin de omgeving van het Jourdanplein aangeduid is als « ruimte voor versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de stadsvernieuwing »;

Overwegende dat de handhaving van het bijzonder bestemmingsplan de ontwikkeling van groene ruimten beknot door de binnenterreinen van de blokken 623 en 625 te bestemmen voor handel en ambacht, waardoor geen gevolg gegeven kan worden aan het algemeen voorschrift 0.6 (inzake de kwaliteit van binnenterreinen van huizenblokken) van het gewestelijk bestemmingsplan, noch aan de doelstellingen van het gewestelijk ontwikkelingsplan, waarin de blokken ten zuiden van het Jourdanplein aangeduid zijn als « perimeter voor begroening en de realisatie van groene ruimten », Overwegende dat de gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan gerechtvaardigd is in plaats van wijziging ervan;

Overwegende dat de voorschriften van het bijzonder bestemmingsplan voor blok 625, dat niet betrokken is bij het opheffingsverzoek, eveneens afbreuk doen aan een harmonische aanleg van de wijk, meer bepaald in die zin dat ze niet voorzien in de verbetering van de groene, minerale, esthetische en landschapskenmerken van de binnenterreinen van huizenblokken; overwegende dat de Gemeente Etterbeek de mogelijkheid dient te onderzoeken om dit laatste gedeelte van het bijzonder bestemmingsplan op te heffen;

Overwegende dat de mogelijke bestemmingsproblemen geregeld zullen worden door de bepalingen van de hogere plannen en dat deze aangaande de inplanting, het bouwprofiel en de esthetische aard zullen moeten voldoen aan de voorschriften van de gewestelijke en de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, alsmede aan de regels inzake de goede plaatselijke aanleg, Besluit : Enig artikel. Wordt goedgekeurd de beslissing van de Gemeente Etterbeek tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan met betrekking tot de blokken 618, 619 (deel), 623 en 625 (begrensd door de Graystraat, het Jourdanplein, de Sint-Pieterssteenweg, de Waversesteenweg, de de Theuxstraat, de Snoekstraat en de gemeentegrens tussen Etterbeek en Elsene), goedgekeurd bij koninklijk besluit van 2 mei 1984, meer bepaald van het gedeelte dat de blokken 618, 619 (deel) en 623 omvat.

Brussel, 2 oktober 2003.

De Minister-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing en Wetenschappelijk Onderzoek, D. DUCARME De Staatssecretaris bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen en Bezoldigd Vervoer van Personen, W. DRAPS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^